Coronacrisis of niet: er vieren veel Friese sportverenigingen hun 75- of 100-jarig jubileum. In een serie zet de LC ze in het zonnetje. Deel 1: voetbalvereniging Balk.

Een gemoedelijke club, met door de jaren heen ‘wrotters’ en ‘mooiweervoetballers’, van wie velen niet op hun mondje waren gevallen. Trainers hadden het niet altijd makkelijk, weet Jan Reinsma. ,,Der wie wolris wat, mar by hokker club is dat net sa? It giet der yn it foarste plak om datst it as club foarinoar hast. By ús is dat it gefal. Eltsenien fielt ’m hjir thús en der binne genôch minsken dy’t wat dwaan wolle. Gesellich, wylst eins hast prate kinst fan in bedriuw. Der giet yn sa’n grutte feriening al gau oardel oant twa ton om.’’

Reinsma (werkzaam bij de gemeente De Fryske Marren) praat liefdevol over ‘zijn’ Balk, de voetbalclub waarvoor hij al 43 jaar zijn beste beentje voor zet. Dat leidde direct na zijn juniorentijd tot het debuut in het eerste elftal, dat toen nog op bescheiden niveau acteerde. ,,Hast yn de kelder.’’ Hij trad in de voetsporen van heit Egge, die acht seizoenen uitkwam voor Balk 1. ,,Ik sân jier’’, vertelt Reinsma (50).

,,Ik bin opholden doe’t ik yn it doarp in kafetaria oernaam. Wat moai is: ik ha noch mei heit yn it twadde spile en mei myn broer Rudolf yn it earste. Heit hat lid west fan it haad- en jeugdbestjoer en mei ús trijen sieten wy yn de technyske kommisje. Broer Marcel hat ek noch yn it earste spile en hat foarsitter west fan de jeugdôfdieling. Us mem Janke hat altiten ús supporter en waskfrou west. It winnen fan de Freonskipsbeker, yn 1991, is foar my it hichtepunt. De beker fan Fryslân, dat wie bysûnder.’’

Meteen nadat Reinsma het cafetaria had verkocht, klopte de club bij hem aan. Lachend: ,,Se tochten: no’t hy amtner is, hat hy it wol oan tiid... Ach, ik fûn dat net slim, it is normaal datst wat foar dyn club werom dochst.’’ Reinsma werd voorzitter, kort nadat de club rond de eeuwwisseling was verhuisd naar sportpark De Wilgen. Rond het fraaie clubgebouw met tribune liggen vier velden. ,,Ik wie belutsen by de petearen mei de gemeente. Uteinlik ha wy in ton meikrigen foar it ûnderhald. Wy kamen by de sporthal wei. Dêr ha wy in moaie tiid hân, mar kantine-ynkomsten hienen wy net. Sa’t wy no sitte, is prachtich en wy hawwe fet op de bonken.’’ De club is flink gegroeid. ,,Yn Balk wenje fjouwertûzen minsken en mear as tsien prosint is lid. Dat is in protte.’’

Balk (opgericht op 4 januari 1946) telt vier mannen- en twee vrouwenselecties, liefst 21 jeugdploegen, drie zaalvoetbalteams en een G-team. Het eerste elftal is uitgegroeid tot vaste waarde in de zaterdagse eerste klasse. ,,Wy ha it dit seizoen dreech; foar de lockdown fjouwer kear ferlern. Ach, sa giet dat. In pear jier ferlyn mochten wy noch spylje om in plak yn de haadklasse. Dit wie ek in hichtepunt.’’

Reinsma mist zelden tot nooit een wedstrijd van het eerste. Hij is niet alleen supporter, maar ook beheerder van het Twitteraccount van de club (1741 volgers). ,,Ik bin bliid mei de útwedstriden tsjin clubs út Grins en Oerisel. Dat binne prachtige ôfstannen om te fytsen. Dat is myn oare grutte hobby.’’

,,Sneontemoarn om tsien oere ryd ik fuort, as ik myn tas ôfjûn ha by it fjild. Dy giet mei yn de spilersbus, dêr soarget Rudolf foar. Hy is al jierren leider by it earste. As ik by de tsjinstanner bin, twitterje ik de opstellingen en dûs ik yn ‘ús’ klaaikeamer. Nei de wedstriid gean myn fyts en ik mei de bus werom, gesellich in pilske drinke. Ik mis no in doel om te fytsen, mar ik bliuw net thús. En yn stee fan in wed-striid, pak ik thús de barbecue.’’

Hoe Balk dit seizoen de 75ste verjaardag viert, is nog niet bekend. Eind deze maand hoopt het bestuur duidelijkheid te kunnen geven. Reinsma: ,,Der komt yn elts gefal in moaie jubileumgids. It is al in tiid stil op de fjilden en dat is fansels hiel spitich, mar wy moatte net kleie.’’

De LC kent de Friese voetbal- en korfbalclubs die dit jaar 75 of 100 jaar bestaan. Weet u een vereniging uit een andere sport die voor een dergelijk jubileum staat? Mail dit gerust naar: sport@lc.nl, onder vermelding van jubileum.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct