Tjisse Steenstra: ,,Ik bin nijskjirrich nei de nije keatsaginda.’’

Kaatsclub Morra-Lioessens popelt om seizoen voor het eerst in de geschiedenis te openen: 'Dêr wolle wy alle registers foar iepen lûke'

Tjisse Steenstra: ,,Ik bin nijskjirrich nei de nije keatsaginda.’’ FOTO DIJKS FOTOGRAFIE

Het lijkt erop dat kaatsvereniging Morra-Lioessens op 11 juli de eerste hoofdklassepartij van het jaar gaat organiseren. ,,We kinne it oan.’’

Op de avond waarop premier Mark Rutte een versoepeling aankondigde van de coronarestricties op sportgebied, stond Bouwe Stiemsma op het kaatsveld van de buurdorpen Morra en Lioessens tegen een balletje te slaan. Niet in zijn functie als voorzitter van kaatsclub Warber Bliuwe, maar als spelend lid.

,,Fan ’e sydkant ôf rôp immen ynienen: ‘Hee, we kinne wer keatse!’ We seagen elkoar oan en tochten: dy fint is gek”, zegt Stiemsma daags na de blijde boodschap dat per 1 juli weer competitief mag worden gesport, zij het onder voorwaarden. ‘Dy fint’ had dus gelijk.

Eerste hoofdklassepartij

Een snel rekensommetje leerde Stiemsma dat Morra-Lioessens wel eens de eerste hoofdklassepartij van 2020 zou kunnen krijgen. ,,Op social media koene we al gau lêze dat Marco Hoekstra (directeur kaatsbond KNKB, red.) hopet dat it keatsen yn it wykein fan 11 july wer begjinne kin. Dat is dus tafallich ús wedstryd.”

In de oorspronkelijke wedstrijd-agenda staat de partij in Morra-Lioessens gepland voor zaterdag 11 juli, als door-elkaar-lotenpartij. De KNKB overweegt de bestaande agenda te handhaven, maar er is kans dat het een vrijeformatiepartij wordt. Pikant: het is een wedstrijd waar tien mannen- en acht vrouwenparturen gelijktijdig in actie komen.

,,Dat soe ús partij ekstra bysûnder meitsje”, zegt Stiemsma. ,,We hiene der absolút net mear op rekkene.” Er is nog wel een voorbehoud. De wedstrijd in Morra-Lioessens gaat alleen door als de Veiligheidsregio toestemming geeft en de gemeente Noardeast-Fryslân akkoord is. Het is aan de KNKB om met die partijen om tafel te gaan zitten. ,,Der kinne noch tûkelteammen wêze”, weet Stiemsma, die gisterochtend direct contact zocht met Hoekstra.

Protocol

Het bestuur van Warber Bliuwe vergaderde gisteravond over het plots gewijzigde scenario en is unaniem: men wil dolgraag het hoofdklasseseizoen openen. ,,It sil koart dei wurde om it te organisearjen, mar it soe ek hiel bysûnder wêze”, aldus Stiemsma. ,,It soe foar it earst wêze, sa lang as der keatst wurdt, dat wy it seizoen iepenje. Dêr wolle wy alle registers foar iepen lûke. We meitsje it draaiboek klear en wachtsje net oant de AV fan de KNKB west hat (komende donderdag, red.)”

Aan de kaatsclub zal het niet liggen. Stiemsma: ,,Wy binne hiel entûsjast. Us ‘centre court’ leit der super by, as wie it Wimbledon. Ferline wike sneon hawwe we mei tritich frijwilligers alles ree makke. Prizen binne op koarte termyn ek maklik te regeljen. Wy kinne it wol oan.”

Toch ziet ook Stiemsma in dat niet alles vanzelf zal gaan. De voorzitter heeft geen idee hoeveel toeschouwers aanwezig mogen zijn. ,,It grutste probleem is it protokol. Hoe hanthavenje we oardel meter? Meie we de kantine brûke of moatte minsken bûtendoar ite en drinke?”

Nieuwe agenda

,,Gewoanwei hawwe wy twahûndert beteljende taskôgers. Dizze kear sille der folle mear minsken komme wolle, want elkenien – keatsers en taskôgers – stiet te popeljen om los te gean. Hoe dogge jo soks, yn de wittenskip dat der oan keatsers, karmasters, masseurs en oaren sawisa al gau 150 minsken binne?”

Hoofdklasser Tjisse Steenstra is hoe dan ook verheugd. ,,It soe fantastysk wêze as we wer los kinne yn Moarre”, zegt de winnaar van het puntenklassement van 2019. ,,Ik bin hiel nijsgjirrich nei hoe’t de nije aginda der út komt te sjen. Hokker feriening wol in wedstryd organisearje, hokker net? It bliuwt wol oppassen mei de oardel meter.”

In aanloop naar 11 juli voeren Steenstra en zijn maten Taeke Triemstra en Gert Anne van der Bos de trainingen op. Steenstra: ,,Taeke appte dêr fuortdaalks oer. It sil grif goed komme.”

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct