31 juli 2019: Hans Wassenaar is voor de tweede keer PC-koning.

Enkeltje voorwaarts

31 juli 2019: Hans Wassenaar is voor de tweede keer PC-koning. Foto: Dijks Fotografie / Henk Jan Dijks

Hans Wassenaar was vorig jaar nauwelijks PC-koning, of hij kreeg de schrik van zijn leven. Zó’n slechte enkel? Subiet stoppen met kaatsen, zei de huisarts . Het plaatste alles in perspectief, net als de geboorte van zoon Wout. En toen kwam de coronacrisis ook nog.

Op een bewolkte middag in juli parkeert de PC-koning van 2019 zijn fiets bij een eetcafé in het centrum van zijn woonplaats Leeuwarden. Het terras is omzoomd met stalen hekken. Bij de ingang, althans de plek die hij ervoor aanziet, zegt een pijl dat hij helemaal aan de andere kant moet zijn. Hans Wassenaar haalt zijn schouders op en loopt gedwee een rondje om het hekkenspul heen.

Een grijns, een knipoog en hij zit. ,,We fûstkje noch mar even net, wol?’’

Hans Wassenaar is de laatste die het geldende coronaprotocol aan zijn laars zal lappen. In zekere zin, zo vertelt de 29-jarige kaatser monter, had de coronacrisis zich voor hem niet op een beter moment kunnen aandienen. Beter gezegd: als de ellende dan toch een keer moest komen, dan maar dit jaar. Een verlate start van het seizoen – vandaag in Morra-Lioessens - kwam hem eigenlijk best goed uit.

‘Hiel pynlik’

In januari werd hij voor de eerste keer vader en in februari moest hij onder het mes. ,,Ik hie in Van Basten-ankel, hiel pynlik’’, zegt de achterinse. ,,Net sa ekstreem as by him, mar noflik wie it net. Botpine . Myn rjochter ankel is op in bepaald plak fersliten.’’

Hij heeft het nog nooit met iemand buiten zijn familie- en vriendenkring gedeeld, maar er was vorig jaar een periode dat Hans Wassenaar serieus dacht dat het einde carrière was. Hij had nota bene net voor de tweede keer met de PC-koningsbal om de nek gestaan op It Sjûkelân, hij was op de top van de Olympus. Toen kwam plots die ontnuchterende opmerking van zijn huisarts.

,,Letterlik sei se: ‘Nou meneer Wassenaar, sporten op enig niveau kunt u voortaan wel uit uw hoofd zetten. Uw sportcarrière is voorbij’. Dat wie net sa taktysk.’’ Spottend: ,,Se hat grif in minne dei hân. Mar hoe dan ek wie ik wol ferbjustere. Doe’t ik thúskaam haw ik wol in kertier sitten te gûlen. Ik ha in wike kompleet ferslein west.’’

‘It gong mar net oer’

Het ging zo: Hans Wassenaar won op 31 juli vorig jaar de PC, samen met Marten Bergsma en Renze Pieter Hiemstra. Vier dagen later ging het drietal er bij de hoofdklassepartij in Witmarsum al in de tweede omloop af. Wassenaar kaatste die dag met pijnstillers en meldde zich in de daaropvolgende week bij zijn huisarts.

,,Oant doe ta ha’k der noait beheining fan hân by it keatsen’’, zegt de PC-koning van 2016 en 2019. ,,It is hiel lang bêst gien, mar nei de PC ha’k nachten lein te grinen yn bêd, sa sear die it. En it gong mar net oer. Ik ha der oer ynsitten. Noch noait yn myn libben haw ik sa’n slimme pine field.’’

Hij nam de woorden van de huisarts serieus, wat moest hij anders? Hij wist: veel gewrichten die versleten zijn, zijn te vervangen. Een enkel echter niet. De boodschap kwam daarom extra hard aan. ,,Ik gong der hinne mei it idee dat ik ûntstekkingsremmers krije soe. Mar ja, dy hie’k al earder hân en dat holp net. Sterker noch: as dy dingen útwurke wiene krige ik rammende pine, omdat ik tefolle dien hie.’’

Gelukkig stamt Hans Wassenaar uit een familie die niet de gewoonte heeft om bij tegenslag bij de pakken neer te zitten. Hij groeide op in Tzummarum, als enige jongen in een boerengezin met drie kinderen. Thuis kreeg hij van heit Wim en mem Marijke een flinke portie zelfvertrouwen mee – zodanig dat hij al jong bekendstond als een jongen met een grote bek, die op het kaatsveld niet wegliep voor een vileine opmerking.

Als een vis in het water

Hij grijnst. Die tijd is geweest, een mens wordt ouder. Wassenaar rondde een studie Sport Management af. Tegenwoordig werkt hij als senior accountbeheerder bij AB Vakwerk. Is er een boer ziek, dan regelt Wassenaar vervanging. Hij voelt zich als een vis in het water, kan in zijn job lekker veel met mensen omgaan. Was hij zelf boer geworden, dan had hij het gevoel gekregen te veel op één plek te zitten.

,,Dy grutte bek dy’t ik hie komt út ús mem har hoeke wei, de Jonkers. Dat binne de swetsers en swarders. Ik ha der wolris lêst mei hân, dat minsken út it keatswrâldsje it net wurdearje koenen. Mar ik ha noait immen fernedere. Ach, jo prate wat, in bytsje etterje. Mar alles mei in glimlach, sa’t dat by it keatsen past.’’

‘Mylder’

,,Ik bin wat mylder wurden, mar noch altyd haw ik wol in karakter. Sawisa hâld ik fan direkte kommunikaasje: goed is goed en min is min. Sis dat hurdop tsjin elkoar, ek yn it partoer.’’

En mág hij een grote mond hebben? Als jongen won Hans Wassenaar letterlijk alles wat er te winnen viel, van het NK pupillen tot en met de Freule en de Jong Nederland. Drie jaar geleden completeerde hij het befaamde Klaverke Fjouwer met het winnen van de Bondspartij, het NK voor senioren. ,,No bin ik in keatsleginde’’, zei hij destijds droogkomisch.

Maar wel eentje wiens carrière dus bijna vroegtijdig was beëindigd. Al dacht Wassenaar daar zelf anders over toen hij van de eerste schrik over zijn enkel was bekomen. ,,Ik bin ien dy’t altyd yn oplossingen tinkt’’, zegt hij. Wat heet: de eerste met wie hij contact zocht, was de chirurg die de grote Marco van Basten zelf had geopereerd. Pardon?

Een bulderende lach. De mensen op het terras kijken zijn kant op. Wassenaar: ,,Ik tocht: wat der ek gebeurt, ik wol de alderbêste ha, want ik wol dat it better wurdt. Dus ha ik de praktyk belle fan dokter Martens, yn Amsterdam. Sels is hy al stoppe, mar syn opfolger hat Ronaldo en Messi dien. No, dy woe ik ha. Hoe’t it komt dat ik sa assertyf bin? Ja, hallo. Ik kin dochs googelje?’’

Wachtlijst

Goed, uiteindelijk ging het feest niet door. De kaatser kreeg te horen dat er een wachtlijst was van een jaar en twee maanden. Daarop wendde hij zich tot Joost de Graaf, een sportchirurg in het MCL die ook voor Cambuur en Aris werkt. Die had hem na de PC van 2016 al van een schouderblessure afgeholpen.

,,Ik koe daalks komme. Sokke artsen tinke teminsten mei de sporter mei’’, weet Wassenaar. ,,It earste wat se freegje is: wannear moatst uterlik wer fit wêze? In ferademing. Se joegen my drekt hoop.’’

Achteraf is het een mooi verhaal, grinnikt hij. Hij kon op 6 januari worden geopereerd in het MCL. Tineke, zijn partner, was op dezelfde dag uitgerekend. Dat was niet zo handig gepland, dus stelde hij de operatie uit naar 6 februari.

,,Foardat de operaasje plakfine koe, moast ik my noch ien kear yn it sikehûs melde. Dat haw ik letterlik dien wylst de befalling al begûn wie, op 9 jannewaris wie dat. Ik hie dy deis om acht oere in ôfspraak en ‘tafallich’ sieten wy al yn it sikehûs, omdat Wout helle wurde moast... Om healwei njoggenen waard ik by myn eigen ôfspraak weibelle, sa hurd gong it mei de befalling. Dat hie net ien ferwachte. Mar ik wie gelokkich moai op ’e tiid.’’

Krukken

Vooropgesteld: Hans Wassenaar wilde er júist zijn voor Tineke en Wout. Tot zijn eigen operatie kon hij zijn partner bijstaan met de kleine jongen, daarna kwam er weinig meer van terecht, omdat hij op krukken liep. Gelukkig verliep het herstel vlot. Met dank aan de coronacrisis, die ervoor zorgde dat hij niet hoefde te forceren. Er kon immers toch niet worden gekaatst.

En het bracht hem ook nieuwe inzichten. Vóór zijn blessure liep de PC-koning van 2019 met de gedachte rond dat hij nog hooguit drie jaar wilde kaatsen. Daarna wilde hij zich bekwamen in een andere liefhebberij, tennis of squash. Nu is dat anders.

,,Ik tocht: ik rin al tolve jier om yn itselde sirkus, wêrom net wat oars? Mar de koroanakrisis hat my der bewust fan makke dat ik dochs noch fiif jier op nivo keatse wol. Ik ha it keatsen dochs mist en bin bliid dat we no einliks los kinne.’’

,,Myn ankel is no goed, mar ik ha rôfbou plege. En dan kinst wol sizze: ‘Ferdomme Hans, do hast alles wûn: stopje dermei’. Mar jo kinne mar ien kear ophâlde. No al hielendal sûnder keatsen? Dat wol ik noch net. En dan? Thússitte seker? Dat is niks foar my.’’

Dit seizoen, in z’n verkorte en onzekere vorm, kaatst Hans Wassenaar met opslager Menno van Zwieten en voorinse Renze Pieter Hiemstra. Een derde PC-zege zou mooi zijn, maar corona maakt alles onzeker.

Hij zucht. ,,Wy moatte der mar fan meitsje wat wy der noch fan meitsje kinne. Mar ik sil dy dit sizze: in PC mei mar in pear tûzen minsken hoecht om my net hâlden te wurden. En ik sjoch it ek net gebeuren, earlik sein. Ik wol de PC winne mei tsien-, tolvetûzen minsken op de tribune en in moai feest derby. Oars is it krekt, mei alle respekt, as winne yn Moarre-Ljussens.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct