SC Bolsward heeft van een twaalfkoppige commissie het advies gekregen om voor prestatievoetbal te kiezen voor de zaterdag.

Een rondje langs de (lege) velden van schipperende sportclubs

SC Bolsward heeft van een twaalfkoppige commissie het advies gekregen om voor prestatievoetbal te kiezen voor de zaterdag. Foto: LC

Het sportleven staat een hele poos stil. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor Friese sportverenigingen? Een rondje langs de (lege) velden.

Michiel Veenstra, voorzitter korfbalvereniging Wêz Handich uit Rottevalle:

,,Alle aktiviteiten by de club wurde staakt. Der gebeurt oant 1 juny niks mear. Ik fyn it slimste hjirfan dat de jongerein net mear sporte kin. Jonges en famkes komme net mear by elkoar, we wurde isolearre.”

,,De basis fan it kuorbaljen is datst mei syn allen wille belibbest en dat kin no net. Dat is dramatysk. Wy ha tegearre mei DOW út Eastermar acht senioareteams. Wêz Handich en DOW binne belangryk foar de beide doarpen. Mar ‘it sosjale’ leit no op syn gat.”

,,Op 1 maaie soenen wy ús 90-jierrich jubileumfeest fiere. Dat kin no net. Wy hienen foar dy dei in feiling yn de holle. It jild dat wy ophelje soenen, hienen wy goed brûke kind, want ús kantine wurdt ferboud en der komt in nij fjild.”

,,Finansjeel kinne we dizze tastân noch drage, wol in healjier as it moat. Wy hawwe wat fet op de bonken. Dat is mar goed ek, want ynkomsten út de kantine binne der net en wy moatte wol ús bydrage oan it KNKV betelje. Dy kosten rinne troch.”

Hans Helmholt, voorzitter fierljepvereniging Burgum:

,,Onze eerste wedstrijd stond gepland voor 23 mei, de Eelke Scherjon Memorial. Ik verwacht niet dat die wordt ingehaald. Het programma is te vol. Het NK, dat wij dit jaar organiseren, is gelukkig nog heel ver weg: 29 augustus.’’

,,Het raakt ook onze sport enorm dat de accommodaties tot 1 juni dicht zijn. Fierljeppen is een gecompliceerde sport. Mijn zoon Bart (meervoudig Nederlands en Fries kampioen, red.) maakte voor de start van een seizoen zeker 200 sprongen. Dat kunnen ze nu schudden. Gelukkig hebben de meesten een klimpaal in hun tuin, maar het is behelpen.’’

,,Uiteraard gaat dit ten koste van de inkomsten van clubs. De onkosten gaan wel gewoon door, onderhoud moet nog steeds worden uitgevoerd. Onze meerjarige sponsors en bordsponsors blijven wel, maar rond wedstrijden werven we normaal gesproken extra sponsors en adverteerders. Daar doen we nu helemaal niks aan, het bedrijfsleven heeft wel wat anders aan het hoofd. Ik zou me dood schamen als ik nu bij hen aan zou kloppen. Eerder zou ik rond het NK pleiten voor een crowdfunding-actie onder particulieren.’’

,,Over contributieclaims zit ik niet in. Ik ga ervan uit dat onze leden solidair zijn. En wij werken uitsluitend met vrijwilligers, dus ook in dat opzicht lijden wij geen pijn.’’

Siebren van der Zwaag, voorzitter kaatsvereniging VVV uit Tzummarum:

,,Wy hawwe op 13 maart de ledegearkomste al ôfblaasd. Ik soe ôftrede as foarsitter, mar bin it dus no noch. Wy soenen sa stadichoan úteinsette op it fjild. By ús feriening is der in soad omtinken foar de jongerein. Dy soe wer traine. Dat moat dus no útsteld wurde en dat fyn ik wol hiel jammer.”

We skrasse ek twa federaasjewedstriden en de kompetysje foar ús eigen leden begjin foarearst ek net. Wat ek in enoarme tebeksetter is, is dat wy ús moaie ôfdielingspartij foar haadklassers op Himelfeartsdei (21 mei, red.) yn de feestwike fan Tsjommearum net hâlde kinne. Der binne altyd in soad lju mei dwaande en der komt altyd in soad folk op ôf. Minsken nimme der fakânsjedagen foar op. Dy wedstryd krije we dit jier net en ik kin my net yntinke dat dy der letter yn it seizoen noch tusken plakt wurdt.”

,,Wy wurkje hjir gear mei de tennis- en fuotbalferiening fia de stichting Beheeraccommodatie Tzummarum. De Himelfeartspartij soarge altyd foar flink wat ynkomsten. Dy misse we no. It giet om tûzenen euro’s. Mar wy ha in goeie ploech leden. Dy steane as ien man achter de feriening.”

Arno Wip, voorzitter voetbalvereniging SC Bolsward:

,,We wilden morgen tijdens een algemene ledenvergadering een besluit nemen over het commissie-advies om het prestatievoetbal alleen nog op zaterdag te laten plaatsvinden. Nu dat niet kan, vragen we de leden om schriftelijk te reageren. Als bestuur bekijken we vervolgens of er voldoende draagvlak is. We zien geen andere mogelijkheid. Als je het nu niet doet, dan kun je opnieuw beginnen.”

,,We zitten los van dit proces met nog een aantal vragen. Hoe houden we de mensen in beweging? Hoe gaat het verder met de ontwikkeling van ons sportpark? Wat doe je met de contributie-inning nu alles plat ligt? Er zullen ongetwijfeld een paar leden zijn die niet het volledige bedrag willen overmaken. Dat is lastig. Onze afdracht aan de KNVB moeten we wel betalen. En wat doen we met vrijwilligersvergoedingen en bijdrages voor de trainers die meer krijgen dan een onkostenvergoeding? Gelukkig kunnen we de lasten voorlopig dragen.”

Otto Kooi, verenigingsadviseur namens de KNVB in het Noorden:

,,Amateurvoetbalclubs zitten met veel vragen, dus word ik dezer dagen veel gebeld. Ik kan ze op dit moment nog niet vertellen wanneer we weer gaan voetballen. Officieel richten we ons vooralsnog ‘gewoon’ op 6 april, die datum staat voor sportverenigingen nog steeds. Ook na de persconferentie van maandag.’’

,,De vragen die ik van clubs krijg, hebben veelal betrekking op trainers en financiën. Dat is logisch en begrijpelijk. Het scheelt erg per vereniging. Ik kan ze informatie geven over deeltijd-WW of hoe het met contributiebetaling zit. Ook wijs ik ze door naar de statements van NOC-NSF en KNVB.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct