Beeld van de PC van 2019, toen de tribunes vanwege onweer tijdelijk werden ontruimd. Nu zijn de banken door corona grotendeels leeg.

De PC van Franeker op 30 september, zonder publiek?

Beeld van de PC van 2019, toen de tribunes vanwege onweer tijdelijk werden ontruimd. Nu zijn de banken door corona grotendeels leeg. FOTO HENK JAN DIJKS

De PC op 30 september, is dat een goed idee? En kun je het grootste kaatsfestijn van het jaar eventueel voor lege tribunes houden, zonder vrolijke feestgangers? De kaatswereld spreekt zich uit. ,,Eartiids waard oan ein oktober ta keatst.’’

Hij heeft er slapeloze nachten van, Jan Braaksma . ,,Ik sil it wol earlik sizze.’’ De kaatsstatisticus en -historicus uit Franeker had zich zo verheugd op de Bangmapartij in Weidum, de voor zondag geplande traditionele start van het kaatsseizoen. En nu ligt alles stil door de coronacrisis.

,,Ik kom al 45 jier by it keatsen’’, rekent hij uit. ,,Elke slach ha ik hân. En no moatte we al dizze moaie partijen misse, ik fyn it ferskriklik. As ik der oan tink wurd ik emosjoneel.’’

Hart maakte sprongetje

Zijn hart maakte vorige week toch even een sprongetje. Dat was toen PC-voorzitter Ids Hellinga bekend maakte dat de PC voorlopig van 29 juli naar 30 september is verschoven. ,,Dat dizze mannen der foar stean, is moai’’, vindt Braaksma. ,,It is goed dat se in plan-B hawwe. Se sille der alles oan dwaan om de PC dochs trochgean te litten.’’

Maar hoe dat precies zal gaan? Hans Wassenaar , de PC-koning van 2019, kan zich er nog heel weinig bij voorstellen dat hij zijn titel dit jaar zal kunnen verdedigen.

,,Ik fyn dat foar de PC jilde moat: alles of niks. Dus: óf folle tribunes mei tsientûzen man óf hielendal gjin PC’’, vindt hij. ,,De PC is te moai om de ambiânse dy’t we wend binne opside te setten. Dan dochst ôfbreuk oan de mythe. As ik earlik bin, sjoch ik it net gebeuren dat it trochgiet. Mar ik hoopje dat ik der neist sit.’’

Lastig verhaal

Daarbij komt, zegt de regerend PC-koning, dat het in alle opzichten een lastig verhaal wordt in sportief opzicht. Hebben de kaatsers op 30 september genoeg wedstrijden in de benen? En hoe zit het tegen die tijd met de ranking? Wie mag aan de PC meedoen? En hoe wordt dat bepaald in zo’n gedevalueerd seizoen?

Wassenaar: ,,Ik moat noch sjen dat we dit jier in wedstryd keatse. Ik bin pessimistysk en dat bin ik oars noait.’’ Met een knipoog: ,,Mar as de PC dit jier net trochgiet en ik wurd takom jier op ’e nij kening, dan fyn ik dat ik Tunno Schurer (tussen 1986 en 1988 drie keer op rij PC-koning, red.) evenearje…’’

Ook Tjisse Steenstra ziet voorlopig alleen maar vraagtekens. ,,It is allegear hiel ûnwis, hiel frjemd. Krije we it firus ûnder kontrôle? Dêr bin ik hiel benijd nei’’, zegt de winnaar van het puntenklassement van het afgelopen seizoen.

,,Se wolle de PC perfoarst méi publyk keatse. Hoe dan? Sechtich prosint fan de taskôgers bestiet út âlderen. Ik tink dat in hiel soad fan dy minsken net doare te kommen, ek ein septimber noch net. Ik hoopje dat de PC trochgiet, mar bin bang dat it oergiet.’’

‘Oerwinning komt fansels in kear’

Steenstra is nu 26 jaar. Hij is een van de beste kaatsers van de huidige generatie, maar won de PC nog nooit. Hij houdt er rekening mee dat het er dit jaar weer niet van komt, nu dus door de coronacrisis. Het zal hem een zorg zijn.

Steenstra: ,,Dy oerwinning komt fansels in kear, dêr sit ik net in tel oer yn. Ik fyn it folle slimmer dat ik myn beide beppen op it stuit net knuffelje kin. Se sitte yn in tehûs yn Menaam. By de iene stean ik foar it rút, de oare rop ik ta as se op it balkon stiet.’’

Eén ding staat wat hem betreft vast: ,,It kin dit jier net in gewoane PC wurde, mar wol in hiel spesjale. Yn de koronatiid de PC winne, dy ferjitte jo net gau.’’

Marten Bergsma zou het niet erg vinden als de anderhalvemetermaatschappij het Sjûkelân op 30 september zou bereiken. ,,Mei fiiftûzen minsken hawwe jo ek al in moaie dei’’, denkt de opslager die vorig jaar met Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar de PC won. ,,Mei tûzen meie we ús ek noch yn ’e hantsjes knipe.’’

Begrijp hem goed: ook Bergsma vindt dat gezondheid boven alles gaat. Maar kaatsen in coronatijd hoeft, zeker als het gaat om de reguliere partijen, niet zo ingewikkeld te zijn. ,,We binne ôfhinklik fan de deskundigen, mar as we keatse kinne sil ik ien fan de earsten wêze dy’t wer op it fjild stiet. Jo binne al klear mei in line en in bal. En as keatsers hoege we elkoar net oan te reitsjen.’’

20 juni of 1 september?

Voorlopig staat de eerste wedstrijd van de hoofdklassers nog gepland op 20 juni, in Balk. Of wordt het toch ‘gewoon’ 1 september? Bergsma: ,,Dat moatte we ôfwachtsje. Dan hawwe we fjouwer wike om yn foarm te kommen foar de PC. Op syn moaist kinne we yn septimber noch acht, njoggen kear keatse. Mar ik tink earlik sein dat we op niks rekkenje moatte.’’

Als het aan Jan Braaksma ligt, wordt het seizoen verlengd tot eind oktober. ,,Dat wie ein njoggentjinde ieuw hiel gebrûklik’’, zegt de kaatshistoricus. ,,De gewoane wedstriden kinne om my sawisa wol trochgean. Dat neam ik net ‘evenementen’. Safolle minsken komme dêr ommers dochs net te sjen. En op de PC: twa plakjes der tusken op de tribunes en de kaarten mar wat djoerder. Dan mar wat ynskikke.’’

De Freule wordt zonder publiek gekaatst als het moet, weet Braaksma. Dat kan wat hem betreft ook bij de PC. Nood breekt wet. ,,It keatsen is te grut om de PC nét trochgean te litten. En noch wat: as der net keatst wurdt, rinne de leden fuort. Ik tink dat we yn septimber alwer wat mear doare mei elkoar. Dêr hoopje ik ek op, want myn hert bliedt by de gedachte dat de PC oergean soe.’’

Nieuwe, filosofische inzichten

Het zijn rare tijden waarin we leven. Maar soms leidt dat tot mooie nieuwe inzichten, filosofische zelfs. Hans Wassenaar geeft het eerlijk toe: hij had voor zichzelf bepaald dat hij nog twee, hooguit drie jaar wilde kaatsen. Daarna wilde de PC-koning van 2019 zich bekwamen in een andere sport, hij zou er nog jong genoeg voor zijn. De coronacrisis heeft hem op andere gedachten gebracht.

,,Ik tocht: ik rin al tolve jier rûn yn itselde sirkus, ik wol wat oars. Dizze krisis hat my derfan bewust makke dat ik dochs noch fiif jier keatse wol. Ik kom der hieltyd mear achter dat it my net sasear om de wedstriden giet, mar om it mei elkoar belibjen. Datst op in moaie foarjiersjûn as team plezierich mei elkoar traind hast en mei it swit op ’e rêch yn ’e auto werom nei hûs sitst. Dat mis ik no hiel erch.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct