De achterban van SC Heerenveen moet meer echte invloed krijgen op het beleid van de club, vindt Fedde Pronk, voorzitter van het stichtingsbestuur.

,,Wat my oanbelanget geane wy yn de rjochting fan in ferieningsstruktuer mei echte sizzenskip”, zegt Pronk. De huidige structuur, met een eenhoofdige directie, een raad van commissarissen en een stichtingsbestuur zou wat hem betreft op termijn moeten plaatsmaken voor een organisatie met meerdere dagelijkse bestuurders en een soort van ledenraad die inspraak heeft én waakt over de continuïteit van de club.

,,Heerenveen is noait fan passanten, noait fan in bepaald gremium. Heerenveen is fan de skiednis, fan ús allegear dus. Dêr hat elk in rol yn te spyljen. Net allinnich supporters en sponsoaren, mar ek âld-fuotballers en minsken dy’t grutte fertsjinsten foar de club hân hawwe. Ik ha leaver wat mear kollektiviteit yn stee fan mar ien boechbyld.”

Schijninspraak

Supporters, sponsoren en vrijwilligers worden sinds 2013 vertegenwoordigd door afgevaardigden in het stichtingsbestuur, het hoogste cluborgaan. Het idee is om op die manier alle geledingen binnen de club een stem te geven. Het werkt alleen niet, weet Pronk. ,,It idee wie miskien goed, mar it kin samar ‘schijninspraak’ wurde.”

Als meer mensen daadwerkelijk iets te zeggen hebben, zoals Pronk wil, is de kans op meningsverschillen groot. Dat is dan maar zo, zegt hij. ,,Watfoar struktuer ast ek betinkst, elkenien bemuoit him der dochs mei. It hinnehok bliuwt. Do betinkst struktueren om alles yn goeie banen te lieden. It alternatyf is in diktatoriaal model. Dêr wol ik net by hearre.”

Pronk begon vorig jaar mei aan zijn klus bij Heerenveen. Het eerste doel was het herstellen van de interne rust. ,,Dy is der”, zegt hij. ,,Wy ha soms stevige diskusjes, mar gjin rûzje.”

Nu is het tijd voor de volgende stappen en het oplossen van problemen, met als uiteindelijke doel om de club terug te brengen naar de top-zes van de eredivisie. Alles, benadrukt Pronk, moet daarop gericht zijn.

Dat geldt ook in coronatijd en voor een ieder die bij Heerenveen werkt. ,,De koroanakrisis mei net misbrûkt wurde om fundamentele fraachstikken net op te pakken.’’

Tekorten te groot

De jaarlijkse operationele tekorten - transferinkomsten en –uitgaven niet meegerekend - zijn al jaren te groot. In het beleidsplan dat vorig jaar werd gepubliceerd staat dat Heerenveen het gat in drie jaar wil terugbrengen van 6 naar 4 en uiteindelijk 2 miljoen euro. De club trekt daar inmiddels een jaar langer voor uit.

,,Dat soest in foarm fan kontrôle neame kinne. Wy witte no eksakt wat der ynkomt en útgiet. Oer in pear jier ha wy miskien noch hieltyd in tekoart, mar wol in kontrolearre tekoart. Slagget it om it doel te heljen, dan foarmje de jeugdoplieding en de transferynkomsten yn de takomst de ‘ondersteuner’ fan ús ambysjes en net, lykas no, de driuwer.”

Al jaren zorgen transfers ervoor dat de gaten worden gedekt. De druk op de schouders van technisch manager Gerry Hamstra is hoog. Hij kan weinig investeren, maar moet wel elk jaar de beste spelers verkopen. ,,It spul dat Hamstra spylje moat, is hiel nijsgjirrich.”

Heerenveen moet de commerciële inkomsten de komende jaren zien te verhogen, is met Sportstad in gesprek om de huur te verlagen en bovendien gaat de club, zoals algemeen directeur Cees Roozemond eerder aankondigde, reorganiseren. De plannen zijn er inmiddels. Ook zonder corona hadden die moeten worden gemaakt, zegt Pronk.

Meer onzekerheid

,,Mei hoefolle minsken kinst in organisaasje ‘runne’ sûnder datst yn it gedrang komst mei dat watst wêze wolst”, zegt Pronk. ,,Dat is de lestige fraach dy’t de direksje (lees: Cees Roozemond, red.) beäntwurdzje moat. Sjoch, ast tefreden bist mei in plak yn it rjochter rychje fan de earedifyzje wurdt it al wat simpeler. Mar ast mear wolst, dan is it dreger.”

Het coronavirus mag dan volgens Pronk geen excuus zijn voor de problemen die er in werkelijkheid al veel langer zijn, maar het zorgt wel voor veel meer onzekerheid. Want hoeveel publiek is er uiteindelijk welkom dit seizoen? Wat doet de crisis met de transferwaarde van spelers? Hoeveel bedrijven haken af als sponsor?

,,It moat allegear wol managed wurde. Ik begryp trouwens dat we oant no ta gelokkich net folle opsizzingen ha en it tal minsken (8600, red.) dat in seizoenkaart kocht hat, fyn ik bemoedigjend. Wy meie de hannen ek tichtknipe mei de haadsponsor (Ausnutria, red.) dy’t we yn maart foar de helsdoarren fan de koroana weihelle ha.”

Over twee jaar zit de termijn van Pronk erop, maar misschien wordt die periode wel verlengd. ,,Yn 2022 is, as it oan my leit, de nije struktuer ynfierd. En it moat dan dúdlik wêze dat we echt wer stappen sette yn de rjochting fan de subtop. Dan pas bin ik tefreden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct