Takomst fan 'e greide: onderzoeker en jonge boer blikken vooruit op bijeenkomst

De toekomst van het Friese weidelandschap is vanavond (donderdag) onderwerp van gesprek op een door Kening fan ’e Greide en Leeuwarder Courant georganiseerde bijeenkomst. Hans Kroodsma, een jonge boer uit Jannum, en weidevogelonderzoeker Egbert van der Velde, die de discussie aanzwengelde, kijken terug en vooruit.

Meer geld nodig

Veehouder Hans Kroodsma uit Jannum hoorde het vaak, nadat onderzoeker Egbert van der Velde in deze krant zijn beklag had gedaan over het weidevogelbeheer en de rol van boeren daarin. ,,Wat is dit no wer. Al dy negativiteit, dêr ha wy gjin sin oan.’’ Vooral onder boeren van agrarisch collectief De Waadrâne, waar Kroodsma voorzitter van is, viel de kritiek slecht.

Zelf voelt de jonge boer zich niet echt aangevallen: ,,Sa’n man ropt ek mar wat, ik kin dat wol relativearje en lit it dan al gau gewurde.’’ Maar vervelend vindt hij het wel, al die kritiek. Het treft vooral mensen die juist heel veel voor weidevogels doen, zegt Kroodsma. Die raken hun motivatie kwijt en dreigen het bijltje erbij neer te gooien.

Praten over de toekomst

In het gebouw van de Leeuwarder Courant praten jonge boeren, wetenschappers en gedeputeerde Johannes Kramer over de toekomst van ons platteland en de kloof die lijkt te ontstaan tussen boeren en burgers. Het publiek mag vragen stellen en meepraten. De avond is tot stand gekomen in samenwerking met burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide.

Voor de bijeenkomst van vanavond stelt hij zich voor dat er naar eenheid wordt gezocht. ,,Wy ha mei-inoar itselde idee, itselde doel: soargje foar de greidefûgels.’’ Tegenstellingen oproepen helpt dan niet.

Daarmee wil hij niet zeggen dat er genoeg wordt gedaan. In gebieden waar speciaal beheer wordt gevoerd, blijft de weidevogelstand naar zijn zeggen gelijk of gaat het iets beter, maar daarbuiten gaat de teruggang onverminderd door. ,,En dan is it yn syn gehiel noch altyd in achterútgong.’’

Opinie: Vanaf het fietspad geen vogel te zien
Lees verder

Wat er dan gedaan moet worden? ,,Mear behear.’’ Hoe dat beheer dan gevoerd moet worden, is voor Kroodsma inmiddels wel duidelijk en de kwaliteit ervan deugt volgens hem ook. ,,Heech wetter is dêrby foar de fûgels fan grut belang’’, heeft de ervaring geleerd. Maar het is te weinig in oppervlak, kritiseert hij het beleid van de provincie. ,,Mear boeren moatte meidwaan.’’

Dat betekent dat de door provinciale staten aangewezen kerngebieden voor weidevogels moeten worden uitgebreid om die welwillende boeren mee te laten doen. Kroodsma: ,,En ja, dan moat der jild by.’’

Discussie openbreken

‘Ik wol wat losmeitsje, want ik bin gewoan lulk.’’ Onderzoeker Egbert van der Velde van de Rijksuniversiteit Groningen beoogde met het spraakmakende interview in de Leeuwarder Courant van 23 juni de discussie over het weidevogelbeheer open te breken. ,,En dy diskusje rint no’’, stelt hij vast. In de media, maar ook in zijn eigen mailbox en op Whatsapp werd hij overspoeld met reacties. Die waren voor 85 tot 90 procent positief, zegt hij.

De reacties kwamen ook uit onverwachte hoek, van allerlei mensen die zorgen hebben over het lot van de weidevogels. Van boeren die zeggen dat ze gevangen zitten in het systeem, van loonwerkers die zeggen dat ze wel anders willen maar opdracht krijgen om haast te maken met het maaien en zich niet te bekommeren om vogelnesten of kuikens. ,,Dat se fol gas jaan moatte. Dat soarte fan ferhalen.’’

'Net te folle nuansearje'

Doelbewust zette hij de individuele boer neer als verantwoordelijke voor de slechte resultaten van weidevogelbeheer. Daar is wel wat op af te dingen, erkent Van der Velde nu, ,,mar ast de diskusje op gong bringe wolst, dan moatst it net te folle nuansearje. Dat wurket net.’’

Hij blijft erbij: het weidevogelbeheer zoals dat nu loopt, is te vrijblijvend. Boeren houden zich strikt aan de maaidata die in de beheersovereenkomst staan: als ze op 1 juni mogen maaien, dan doen ze dat geen dag later. Daar komt bij, zegt Van der Velde, dat boeren er in de praktijk vaak alleen voor staan. Ze doen het niet allemaal met opzet als eieren of kuikens sneuvelen bij het landwerk. ,,Lang net alle boeren ha ferstân fan fûgels. Dy sjogge in ljip, mar witte dan net oft dy aaien en piken hat.’’

Wat Van der Velde van de bijeenkomt van vanavond verwacht? Politiek, boeren en liefhebbers, waar hij zichzelf onder schaart, moeten zich bewust worden van de beperkingen van het huidige weidevogelbeheer. ,,En dan moatte dy beheiningen oplost wurde.’’

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement