Forse kritiek op onderbouwing kantineplan De Steense in Wolvega

Een wedstrijd van korfbalvereniging SCO vorig jaar in sporthal de Steense in Wolvega. FOTO NIELS DE VRIES

Diverse fracties in de raad van Weststellingwerf houden grote bedenkingen bij de financiële onderbouwing en de juridische houdbaarheid van het gemeentelijk beheer van de kantine van sporthal De Steense. Er was woensdagavond wel veel steun voor voortzetting in eigen beheer. De raad is zeer tevreden over het tijdelijke beheer.

De financiële onderbouwing van het collegevoorstel was volgens GroenLinks-fractievoorzitter Gaby Thijssen echter ‘een lachertje’. ,,Een zichzelf serieus nemende VVD-wethouder zou zich achter de oren moeten krabben.’’ Zo worden de inkomsten niet in de begroting opgenomen. Ronald Westenberg (D66) constateerde dat er geen fatsoenlijke financiële onderbouwing en ook geen visie is. ,,U speelt ondernemertje, maar er is helemaal geen dekkingsvoorstel.’’ Marlène Postma eiste ook een beter dekkingsplan en wilde het besluit daarom liever uitstellen, maar ze steunde het uiteindelijk wel.

Volgens wethouder Jack Jongebloed is het benodigde geld niet direct in het sportbudget beschikbaar. ,,Dat kan ik dus niet toezeggen, maar we gaan kijken of we die ruimte in de begroting kunnen vinden.’’ Maar eerst doet het college een beroep op de algemene reserve. De totale lasten zijn dit jaar € 153.000 en in 2021 en volgende jaren € 173.000. Jongebloed wilde ook niet vooruitlopen op de lastig te voorspellen inkomsten. SDW kondigde aan zelf met een eigen dekkingsvoorstel te zullen komen.

Geen nieuwe aanbesteding

De fractie van Blijf Stellingwarfs snapte niet waarom er geen nieuwe aanbesteding wordt gedaan. Ton Mulder: ,,Ondernemers wilden wel, maar de lat werd te hoog gelegd en er is flink geblunderd, de wethouder nam toen niet de regie.’’ Mulder hield als enige fractie een voorkeur voor een commerciële partij. De VVD had twijfels of zo’n tijdrovende aanbesteding nu wel iets oplevert en wees dat dus af. Opmerkelijk vond Ronald Westenberg van D66. ,,De VVD is toch de partij van de vrije marktwerking?’’

Het college wil de kantine aanmerken als algemeen belang, maar de raad heeft dat niet besloten. Daardoor worden de regels van de Wet MenO volgens Gaby Thijssen dus nog niet omzeild. Die wet bevordert een gelijk speelveld tussen overheidsorganisaties en marktpartijen om zo oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Een sporthal, zwembad of kantine dienen niet ‘automatisch’ het algemeen belang.

De raad zou ook volgens een mailtje van de Autoriteit Consument & Markt daar eerst een besluit over moeten nemen. Als er geen besluit tot Algemeen Belang is genomen, dan moet het plan vervolgens aan de wet Markt &Overheid worden getoetst. Dus stelden SDW, D66 en GroenLinks woensdagavond de raad per amendement voor zo’n besluit te nemen. Er mag volgens die fracties geen misverstand ontstaan over de status van de sportkantine. Ze wilden na een turbulente periode rust op dit dossier. De wethouder stelde dat zo’n besluit niet nodig is. ,,Het is geborgd.’’ Tot onbegrip van GroenLinks. ,,Dan bent u van een hoop gedonder af.’’ Zijn amendement werd echter met 14 tegen 7 stemmen verworpen. GroenLinks stemde daarna samen met Blijf Stellingwarfs en D66 tegen het collegevoorstel.