'Weging natuureffecten moet duidelijker, voordat er een route voor kabels van windpark op de Noordzee wordt gekozen'

Artist impression van het windmolenpark op de Noordzee.

De commissie voor de milieueffectrapportage adviseert aan ministers Wiebes en Ollongren om de negatieve effecten die de kabels naar een windturbinepark boven de Waddeneilanden veroorzaken beter tegen elkaar af te laten wegen, voordat ze een keuze maken over waar deze kabels moeten komen te liggen.

TenneT wil een nieuw windpark boven de Waddeneilanden met ondergrondse stroomkabels op het hoogspanningsnet aansluiten bij Burgum, Vierverlaten of Eemshaven Oudeschip. Voor de aanleg ervan zijn een inpassingsplan en verschillende vergunningen nodig. Voorafgaand aan een besluit hierover wordt in twee stappen een milieueffectrapport opgesteld.

De commissie was gevraagd de inhoud van de milieueffectrapportage tussentijds te beoordelen, zodat de ministers konden kiezen welke kabelroute hun voorkeur heeft. Nu wordt de ministers geadviseerd deze keuze nog niet te maken.

Iedere mogelijke route heeft volgens de commissie negatieve effecten, bijvoorbeeld op zeehonden, vogels en schelpdieren. Deze effecten verschillen in aard en omvang per route. Om de routes te kunnen vergelijken, is aan ieder effect een gewicht toegekend. Volgens de commissie is het echter onduidelijk hoe zwaar ieder effect weegt in de ‘eindscore’ voor een route.

De weging van deze effecten op de natuur moet dus verduidelijkt worden, alvorens de ministers een keuze voor een route uitspreken. Welk negatieve effect weegt zwaarder en welke minder zwaar? Daarna gaat het project een volgende fase in: het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ameland
Waddengebied