Landschapsbescherming soepeler voor boeren

Bij ruilverkavelingen worden vaak sloten gedempt FOTO ARCHIEF LC

De gemeente Waadhoeke laat deels de strenge landschapsbescherming los die geldt in het ruilverkavelingsgebied Franekeradeel-Harlingen.

Het gebied kenmerkt zich door hoge kwelderruggen met terpen en zogenaamde kruinige percelen. Dit zijn karakteristiek bolle percelen. Vroeger zorgden de boeren ervoor dat de percelen bol (kruinig) bleven, zodat het water goed van de kleigrond kon aflopen. Zo bleef het land droog en goed bewerkbaar. In deze streek is dat nog goed herkenbaar en daardoor bijzonder.

De betreffende percelen kregen daarom in het bestemmingsplan buitengebied een dubbele bestemming. Naast agrarisch kregen ze ook het predicaat landschappelijke waarde of cultuurhistorische waarde. Op basis van deze bestemming is het verboden van verschillende stukken land één stuk te maken door sloten te dempen of te egaliseren. Hierdoor is herverkaveling niet overal mogelijk omdat er te veel beperkingen zijn voor de boeren.

Op verzoek van de bestuurscommissie zocht de gemeente naar oplossingen. Waadhoeke ontdekte dat de gaafheid van de landschappelijke waarden op sommige plekken al is aangetast, door schaalvergroting in de landbouw en natuurlijke veranderingen. Deze gebieden krijgen een B-status waardoor bescherming minder strikt toegepast hoeft te worden. In gebieden met A-status waar de waarde nog wel hoog is, kunnen boeren een schadevergoeding krijgen omdat ze de bolling in stand moeten houden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke