Hengelsportverenigingen bekostigen zelf nieuwe trailerhelling Wommels

Sportvisser Geart Couperus van HSV Makkum maakt een proefvaartje na de tewaterlating. FOTO SIMON BLEEKER

Hengelsportverenigingen uit Makkum, Franeker en Sint Annaparochie dragen graag hun steentje bij aan de nieuwe trailerhelling in Wommels. ,,Se fiskje hjir in soad út de boat wei.’’

Sportvissers in bootjes gaan graag te water op de Boalserter en Kûbaarder Feart bij Wommels, richting Bolsward of Easterlittens. De visstand is er ouderwets goed (er zit veel snoek en snoekbaars) en de wereld ligt er altijd mooi bij in de voormalige gemeente Littenseradiel.

Geen wonder dus, vertelt veldmedewerker Tamme Smit van Sportvisserij Fryslân, dat hengelaars graag een degelijke trailerhelling wilden aan de Lange Baan in het dorp. ,,Der wurdt in hiel soad út de boat wei fiske en ast de fiskboaten fan tsjintwurdich sjochst: dy wurde hieltyd grutter en lúkser. Kinst se net op in soad plakken yn it wetter litte.’’

Gistermiddag is die nieuwe helling met aanlegplekje feestelijk in gebruik genomen. Het initiatief voor de trailerhelling komt van hengelsportvereniging Ons Genoegen in Makkum. Makkum? Smit: ,,Wommels sels hat net in feriening en fiskers bestrike mei elkoar in grut, oerkoepeljend gebiet.’’

Zo hebben de hengelsportverenigingen uit Sint Annaparochie (De deinende dobber) en Franeker (De voorn) dus ook meebetaald aan deze voorziening. Het project kostte ongeveer 15.000 euro en is grotendeels door belangenclub Sportvisserij Fryslân gefinancierd. Ook de passantenhaven in het dorp deed een duit in het zakje. Smit: ,,De gemeente Súdwest-Fryslân stie der iepen foar, mar doe wienen we al sa fier mei de finansiering dat it net nedich wie. It is unyk dat we dit hast folslein sels oprêden ha.’’