De buurtbus 103 zoekt chauffeurs

Otse Hoogland wordt tijdens zijn eerste rit als chauffeur van de buurtbus bijgestaan door Durk Osinga. Foto Archief LC. FOTO SIMON BLEEKER

Buurtbus 103 is al veertig jaar actief in de dorpen Hemelum, Bakhuizen, Mirns, Warns en Stavoren. Na al die jaren staat de toekomst van de bus onder druk.

Er melden zich te weinig nieuwe vrijwillige chauffeurs aan. ,,It is wichtich dat de buertbus bliuwt’’, zegt chauffeur Durk Osinga (68) uit Aldemirdum.

De chauffeurs zorgen ervoor dat kinderen met het openbaar vervoer naar school kunnen, dat mensen zonder rijbewijs makkelijk bij de winkel kunnen komen en dat toeristen zich makkelijk kunnen verplaatsen. Doordat er te weinig chauffeurs zijn, vielen in de kerstvakantie enkele ritten in de ochtend uit. ,,Wy hawwe no 35 frijwilligers, mar wy hawwe tusken de 40 en 50 nedich’’, zo beschrijft Osinga het probleem.

Pytsje Hospes (75) is planner van de buurtbus. ,,As in pear sjauffeurs lang siik binne, sil it strak wêze.’’ Daarnaast is de vakantieperiode altijd lastig. ,,Se binne hast allegear pensjoneard. Se wolle yn ’e simmer ek in pear wiken op fakânsje. Dan moatte der sawat sân ynfallers wêze.’’ Het is inmiddels alarmfase oranje bij de organisatie. ,,Der binne altyd sjauffeurs dy’t in ekstra tiid ride wolle, mar wy wolle net altyd deselde sjauffeurs freegje.’’

Niet ouder dan 75

Er zijn vijf chauffeurs per dag nodig, die twee of drie uur de weg op gaan. De eerste chauffeur start de motor van de bus om 6.50 uur en de laatste vrijwilliger stopt om 19.45 uur. De bestuurders mogen niet ouder zijn dan 75 jaar, eist de verzekering. Dat is een probleem, aangezien de buurtbus relatief veel oudere vrijwilligers heeft. ,,As minsken mei 67 jier mei pensjoen binne, kinne se mar 7 jier op ’e bus ride’’, verklaart Hospes.

Een vrijwilliger die zich kortgeleden heeft aangemeld als chauffeur is Otse Hoogland (49). Hij maakte maandagochtend zijn proefronde. ,,Het is hartstikke leuk werk’’, zegt Hoogland. Osinga staat de nieuwkomer bij tijdens zijn eerste rit. ,,As jo graach ride, is dit prachtich. De omgong mei minsken is ek leuk. Om’t der yn guon doarpen gjin iepenbier ferfier is, is de buertbus tige beleanjend wurk.’’