Opbouwwerk blijft vooralsnog minimaal een jaar als pilot doorgaan

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

Er heeft in Ooststellingwerf sinds vorig jaar zomer een succesvolle pilot opbouwwerk plaatsgevonden in vier dorpen en één wijk. De gemeenteraad vindt dan ook dat de resultaten van de pilot reden gegeven om het opbouwwerk uit te breiden naar andere dorpen en wijken. Dat vervolg komt er ook. Maar over de manier waarop was wel verschil van mening.

De twee ingezette opbouwwerkers zijn onafhankelijk in dienst van de dorpen en wijken. Het dorp bepaalt dus waar de opbouwwerkers mee aan de slag gaat. Er is in dorpen volop tevredenheid over het bereikte resultaat, zo blijkt uit een eerste evaluatie. ,,Geconcludeerd kan worden dat het opbouwwerk er grotendeels in is geslaagd om te voldoen aan de vooraf opgestelde opdracht. Bewoners voelen zich door de inzet van het opbouwwerk gehoord, gezien en versterkt in hun ontwikkeling zodat zij stappen konden nemen.’’

Bewoners pleiten daarom voor voortzetting van de inzet van het opbouwwerk voor een langere termijn. Na de tevredenheid in Appelscha, Ravenswoud, Fochteloo, Makkinga en Oosterwolde (Sawono) is inmiddels ook in Donkerbroek, Elsloo, Haule, Langedijke en Oosterwolde Noord vraag naar ondersteuning door de opbouwwerkers.

Pilot met twee jaar verlengen

Ook het college sprak van ‘een meerwaarde die niet in geld is uit te drukken’. Een vervolg van de pilot staat dus politiek niet ter discussie. Maar de raad verschilde woensdagavond van mening of dat wel in de vorm van een uitgebreide pilot moest gebeuren, zoals het college voorstelde. Ooststellingwerfs Belang wilde samen met GroenLinks en de PvdA de pilot wel eerst alleen uitbreiden en na een jaar evalueren. Bij een positief oordeel moet het daarna een definitief vervolg krijgen. Het CDA wilde bovendien eerst wel eens weten wat de financiële gevolgen zijn van de corona-crisis, voordat permanent geld voor opbouwwerkers beschikbaar wordt gesteld. Ook de VVD zag nu nog geen reden om het beleid nu al voor een langere termijn (financieel) vast te leggen. Berend Leistra (ChristenUnie) vond dat de VVD daarmee de inwoners in de steek laat.

Niet langer wachten

Leistra zag samen met de fracties van Wij Lokaal, StellingwerfPLUS, D66 en Simon ter Heide - gelet op het succes van de eerste vijf maanden - geen reden om langer op te wachten. Ze wilden kortom nu al het opbouwwerk meerjarig veilig stellen en de financiering vanaf 2021 structureel in de begroting opnemen. Deze fracties wilden zo dorpen, initiatiefnemers en vrijwilligers vertrouwen geven dat hun inzet ook de komende jaren tot mooie resultaten kan leiden. GroenLinks vond dat veel te snel gaan. Henk Vos: ,,Het is nu tekort om de pilot nu al volledig geslaagd te noemen.’’

Evaluatie na een jaar

Ook wethouder Esther Verhagen vond een pilot van een paar maanden in 2019 onvoldoende om nu al tot een oordeel voor de toekomst te komen. Bovendien ontbreekt nu nog een kosten-batenanalyse. Ze wilde de pilot met twee jaar verlengen met de optie om na een jaar al op basis van een evaluatie een nieuwe afweging te maken over structurele financiering. Daartoe werd uiteindelijk unaniem besloten. Voor de ‘Pilot extra opbouwwerk’ werd door een raadsmeerderheid per amendement voor 2020 en 2021 in totaal € 286.800 beschikbaar gesteld uit het ambitiefonds.