Gemeente Ooststellingwerf stuurt brandbrief naar Rijk: het geld bij de gemeenten is op

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

,,Absoluut onacceptabel’’, zegt Ooststellingwerf over de eerste uitkomsten van de herverdeling van het Gemeentefonds.

In een brief vragen burgemeester en wethouders aandacht voor de te lage bijdrage voor de uitvoering van sociaal beleid en de financiële gevolgen van corona. Ook pleit het college voor een fundamentele discussie over het Gemeentefonds. De brandbrief loopt vooruit op de landelijk actiedag op 2 juli in Den Haag, waaraan veel noodlijdende gemeenten meedoen. 

Bij de Programmabegroting 2020 heeft de gemeenteraad al voor miljoenen euro’s maatregelen moeten nemen om de begroting sluitend te krijgen. Een belangrijke oorzaak van het tekort lag in de uitvoering van taken binnen het sociaal domein.

‘De koek is op’

Gemeenten namen taken over van het rijk, maar kregen tegelijkertijd te maken met bezuinigingen van het rijk op de uitvoering van die taken. ,,Dit vinden wij onbehoorlijk. Op deze manier moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen, en hebben bijna geen ruimte meer om eigen ambities te realiseren. De koek is op! Hij is namelijk veel te klein. Wij zijn onvoldoende toegerust om onze rol en taak in onze samenleving goed waar te maken’, staat in de brief.

Op dit moment bereiden gemeenten zich voor op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, die hun regierol vergroot. Ook hiervan is de verwachting dat de bijdrage voor dit takenpakket onvoldoende is.

Herverdeling Gemeentefonds

,,Met oog voor uw Participatiewet zetten we ons in om de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen, echter is de financiële sturing vanuit Den Haag gericht op het ‘scoren op aantallen’ onder de arbeidsfitte, bemiddelbare doelgroep. De tijdelijke vangnetregeling is uiteindelijk een impuls waar gemeenten later zelf weer de dupe van zijn.”

Daaroverheen komt dus nu niet een verhoging, maar mogelijk een verlaging van de rijksbijdrage uit het Gemeentefonds, omdat er een advies ligt om meer geld toe te wijzen aan grotere gemeenten. ,,Voor de kleine en middelgrote (plattelands-)gemeenten is het onverdraaglijk dat wij nu weer miljoenenbesparingen moeten realiseren.’’