Dat de rijksoverheid onvoldoende begrijpt wat er in ‘de regio’ speelt, is niet altijd een kwestie van onwil. ,,It is earder ûnwittendheid”, zegt Marco Verbeek.

Hij is een van de initiatiefnemers van het ecologische en toeristische megaproject Holwerd aan Zee. Bij overleggen met gemeente, provincie, de Vogelbescherming, LTO, It Wetterskip en de stichting Holwerd aan Zee zou het ministerie van LNV best vaker kunnen aanschuiven, zegt Verbeek.

,,Dy gearwurking soe De Haach omearmje moatte. Wat wy hjir dogge, kin as foarbyld tsjinje foar de opjeften dy’t der lanlik binne. Tink oan klimaat, tink oan krimp. In yntegraler projekt as dat fan ús is der net.”

Hiërarchie

Tijdens vergaderingen waaraan het ministerie wél deelneemt, merkt Verbeek dat er een bepaalde hiërarchie is. ,,LNV dielt graach de lekkens út. Wylst gemeente, provinsje en ryk foar my ien oerheid foarmje. Der soe mear synergy wêze moatte. Meitsje gebrûk fan elkoars kunde en netwurk, soe ik sizze. Dat skeelt ek in soad tiid.”

'Yn De Haach is it Noarden hiel fier fuort'

Uit een onderzoek van het Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) blijkt dat de rijksoverheid te veel met zichzelf bezig is. Provincies en gemeenten ergeren zich aan het feit dat hun problemen niet altijd als urgent worden gezien. Bovendien ontbreekt het in Den Haag aan inhoudelijke kennis.

Het Noorden ver weg

,,Yn De Haach is it Noarden hiel fier fuort”, stelt Verbeek. ,,Se kinne harren by it ryk mar dreech ferpleatse yn wat hjir allegear bart. Se hawwe der gjin gefoel foar.”

De rijksoverheid draagt via een regiodeal niettemin 7 miljoen euro bij aan Holwerd aan Zee, het project waarbij de verbinding tussen Waddenzee en achterland door een doorbraak in de zeedijk wordt hersteld. Er moet een vaargeul komen, een getijdenmeer en een passantenhaven. De kosten zijn eerder geraamd op 63 miljoen euro. Na de zomer, als onderzoeken naar onder meer verzilting zijn afgerond, wordt duidelijk of het daarbij blijft.

Sterkste schouders

De rijksbijdrage moet in elk geval minimaal worden verdubbeld, vindt Verbeek. ,,De provinsje jout 10 miljoen, de gemeente 5,5 miljoen. Wylst hjir ek in grutte ferantwurdlikheid leit foar it ryk, allinnich al omdat de Waadsee Natura 2000-gebiet is. Boppedat: de sterkste skouders moatte de swierste lesten drage.” Eerder zegden het Waddenfonds (indirect ook rijksgeld) en de Postcodeloterij al respectievelijk 8,3 en 15 miljoen euro toe.

Een grotere financiële bijdrage betekent wat Verbeek betreft beslist niet dat de landelijke overheid ook aan de touwtjes moet trekken in Holwerd. ,,It ministearje moat de regionale oerheden fasilitearje, as in grutte broer dy’t helpt en tsjinstber is. Net as in partij dy’t frustrearret.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Holwerd aan Zee
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct