'Leaver nei in tintefeest as op stap yn Amsterdam'

Renate Bruinenberg. FOTO NIELS DE VRIES

In de rubriek ‘20 in 2020’ vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-)twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Renate Bruinenberg uit Jirnsum, wordt 20 op 15 juni.

Bonaire was voor even Renates thuis. Na het afronden van de havo nam ze een tussenjaar en reisde af naar het tropische eiland voor een coachingtraject om erachter te komen welke studie de juiste voor haar was.

In Nederland was ze wel naar open dagen geweest, ze stond zelfs ingeschreven voor de pabo. ,,Doe’t ik it talittingseksamen makke, tocht ik: fyn ik dit wol echt leuk?’’ Maar zomaar een jaar niets doen was niet de bedoeling. ,,Dat soe dan in fergoaid jier wêze, seinen ús heit en mem. Bonaire Break fûn ik gewoan fia it ynternet. Dat ha ik foarlein oan myn âlden en doe fûnen se it prima, om’t ik in goed plan hie foar it tuskenjier.’’

In de acht weken dat ze weg was haalde Renate haar duikbrevet, stond ze in de afwas als bijbaantje, reisde ze met haar huisgenootje af naar Curaçao en – niet onbelangrijk – maakte ze opdrachten en had gesprekken met een coach om de juiste studierichting te vinden. ,,Ik kaam derefter dat ik toerisme leuk fyn en dat it my ek leit. De ûntspannen sfear op Bonaire fûn ik fijn. Sa fan: at it hjoed net komt, dan komt it moarn wol. En it wie der altyd moai waar. Ien kear hat it reind, doe hiene we krekt pech mei de scooter. Mar it wetter wie waarm, eins best wol lekker.’’

Studentenleven

Bij thuiskomst begint Renate aan tourism management in Diemen. Die opleiding zit ook in Leeuwarden, maar daar is hij volledig Engelstalig. ,,Dat kin ik wol goed, mar om no gelyk in hiele oplieding yn it Ingelsk te dwaan, dat gong my te fier.’’ Met de trein elke dag van Jirnsum naar Diemen is niet echt ideaal, maar vind maar eens een studentenkamer in Amsterdam. ,,Ik hie my ynskreaun foar it studintekompleks fan seekonteners tsjinoer skoalle, mar it duorre wol in jier foar ik dêr in plakje krige.’’

Zo zat ze de eerste maanden in de caravan van haar ouders op een camping, met de metro was ze binnen 5 minuten op de campus. De eigenaar zag het eerst niet zo zitten, een student op de camping. ,,Mar om’t ik net fan plan wie om elke jûn in feestje te hâlden mocht it. It wie wol fijn om in plakje yn de buert te hawwen, foaral yn it earste jier. Doe hie ik ek in soad les en makke lange dagen. It wie wol kâld, want it wie winter. Mar ik hie in goed kacheltsje mei in tiidslot.’’ Zo was haar tijdelijke onderkomen warm bij terugkomst van college. ,,Mar ik wurdearre it nammenste mear doe’t ik in keamer krige.’’

Hoe was dat, wonen in een zeecontainer? Volgens Renate had ze weinig te klagen. ,,Ik hie alles foar mysels en sels in balkontsje fan 1 by 1. It wie wol lawaaiïch, mar dêr haw ik my by dellein. Ik makke sels ommers ek lûd. Wat wol ferfelend wie, wie wannear’t minsken midden yn ’e nacht muzyk draaiden. Dan ha je echt gjin respekt foar oaren.’’

Nu woont ze weer thuis bij haar ouders, corona gaf de doorslag. ,,Ik hie minder les, makke koartere dagen en wie dêr dochs net hielendal op myn plak. Om foar dy pear lessen in keamer oan te hâlden koe ek net mear út. Ik bin bliid om wer thús te wêzen. Ik ha der ek nea in echt studintelibben hân dat ik elke wike út gong. Ik gean leaver hjir nei in tintefeest, as op stap yn Amsterdam.’’

Zomer

Renate is opgegroeid op een woonboerderij in Jirnsum en heeft een jonger broertje en zusje. ,,Ik fûn it hiel fijn om op te groeien op ’e romte. Hoechst nea rekken te hâlden mei de buorlju. Soms is it lestich om de âldste te wêzen, ik bin mei alles de earste en moat it sels útsykje. Mar ik fyn it ek wol leuk. Mei myn suske ha ik in hiele goeie bân, wannear’t ik thúskom fan myn freon of skoalle is se altyd hielendal bliid.’’

Deze zomer is ze vier jaar samen met haar vriend Jildert. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens de Nacht van Boazem. Nu ze weer in Friesland is, brengt ze veel tijd met hem door. ,,Hy is seeman en no in perioade thús. Spitigernôch giet er op myn jierdei wer fuort foar sa’n fiif wike, mar fan ’t simmer is hy frij. We soenen earst mei freonen nei De Feanhoop, mar no moasten we wat oars betinke. Mei in freondinne en har freon sille we no mei de auto nei Eastenryk of Itaalje, we sjogge wol wêr ’t we útkomme.’’

Samen brengen ze ook veel tijd door op het water. ,,No noch mei in lyts ribke, mar mei myn freon bin ik in kruser fan sa’n 10 meter oan it opknappen.’’ Ooit wil ze weer terug naar Bonaire. ,,En ek nei Aruba, dan ha ik alle trije eilannen hân. Ik wie fan plan om begjin kommend skoaljier staazje te rinnen op Bonaire, mar troch korona ha ik besluten om myn staazje út te stellen. Ik hâld mear fan de simmertiid as de wintertiid, dus ik woe graach yn it winterskoft nei it bûtenlân. No hoopje ik by in hotel op ien fan de waadeilannen staazje te rinnen.’’