Het Fries Landbouwmuseum heeft zichzelf voorlopig van de ondergang gered. Met een injectie van de provincie moet het museum nu zijn waarde bewijzen.

De klap was hard, eind juni. Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA, cultuur) nam het advies van een speciale commissie over om het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden de komende vier jaar niet te subsidiëren. De commissie draaide er in haar oordeel niet omheen: het museum plaatst zich buiten de huidige discussie over landbouw. De sector staat in ‘het brandpunt van het maatschappelijk debat’, schreef de commissie, het Fries Landbouwmuseum heeft daarbij een ‘verantwoordelijkheid om relevant te blijven’. Juist dat las de commissie niet terug in de subsidie-aanvraag.

Lees ook | Harde klappen voor Friese musea: geen provinciale subsidie meer voor Landbouwmuseum, minder geld voor Scheepvaartmuseum en Natuurmuseum

Dat het museum té belangrijk is voor de provincie, onderschreef de commissie ook, maar die koppelde er geen geld aan. Het museum vroeg 300.000 euro en kreeg 0 euro, tegen de 185.000 euro die het over dit jaar ontving.

Gedeputeerde Poepjes komt het museum vier maanden later toch tegemoet. Directeur Henk Dijkstra van het museum krijgt voor volgend jaar eenmalig 200.000 euro om te laten zien dat het museum ertoe doet. Het zogenoemde ‘overbruggingskrediet’ kan een aanloop zijn naar een structurele subsidie over de jaren tot en met 2024, maar dat ,,is oan it museum’’, zegt Poepjes, ,,om syn maatskiplike rol te bewizen’’.

Landbouwmuseum 2.0

Het museum krijgt het geld niet zomaar. Museumdirecteur Dijkstra trok zich de kritiek van de commissie aan, al was - en is - hij het er niet mee eens. Hij zocht contact met de gedeputeerde en legde zijn toekomstplannen op tafel, die volgens Poepjes de moeite waard zijn om in te investeren. Ze spreekt van een ,,Lânboumuseum 2.0, dat fokus en skerpte oanbringt yn syn belied de kommende jierren.’’

Poepjes wil ook dat het museum de samenwerking zoekt met andere musea en partners en ,,syn histoaryske kolleksje better keppelet oan hjoeddeistige ûntwikkelings op it mêd fan lânbou en tema’s op it plattelân.’’

Directeur Henk Dijkstra is opgelucht door de toekenning van het geld. ,,It is moai dat we takom jier trochdraaie kinne. Mar hjirfoar jildt: we ha in slach wûn, de oarloch noch net.’’

Tijd kopen voor een beter plan

Hij ziet het geld als een duw in de rug en ,,om tiid te keapjen om ta in goed plan te kommen’’. Dijkstra zal zich de komende maanden een aantal experts verzamelen om met hem na te denken over de toekomst van het museum. ,,Dan tink ik net 3 jier foarút, mar fierder, nei 2040.’’

Hij wil zijn ideeën over de toekomst van het museum nu nog niet delen, ,,mar we sille meibeweegje mei it oardiel fan de kommisje’’. Hij mag het plan medio 2021 inleveren bij gedeputeerde Poepjes. Die bepaalt dan het museum na volgend jaar ook provinciaal geld krijgt.

Het Fries Landbouwmuseum verhuisde in 2018 van Earnewâld naar Leeuwarden. 200.000 euro van de 1,3 miljoen euro kostende verhuizing en verbouwing werd gefinancierd door de provincie.

Bij Goutum huist het museum in een monumentale jugendstilboerderij. Het museum was juist naar deze plek verhuisd om te kunnen groeien en relevanter te zijn.

Weinig landbouwmusea over

Het is nog een van de weinige landbouwmusea in Nederland. Onlangs sloten het Nationaal Veeteelt Museum in Noord-Brabant en het Nationaal Museum Historische Landbouwtechniek in Wageningen. Een deel van de collectie van het Veeteeltmuseum ging over naar Leeuwarden.

Over 2019 kreeg het Landbouwmuseum 191.700 euro van de provincie, blijkt uit het jaarverslag. Dit jaar was de bijdrage ongeveer 185.000 euro. Op een begroting van 300.000 euro haalde het Landbouwmuseum in 2019 een zesde van het hele bedrag op met entreekaartjes.

Het Landbouwmuseum is de enige culturele instelling die voor een tweede kans vocht bij de provincie, terwijl ook andere aanvragers geen of minder geld kreeg voor de komende jaren. Het Landbouwmuseum maakt aanspraak op een speciale pot met geld van de provincie, bedoeld voor instellingen in transitie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct