Broeikaseffect wekt zorgen over klimaat

FOTO PIXABAY

Niet het warmer worden van het klimaat baart de mensen zorgen, maar de veronderstelde omstandigheid dat menselijk handelen er de oorzaak van is.

Dit blijkt uit de resultaten van een opinieonderzoek dat Enigma Research heeft uitgevoerd onder 1400 inwoners van Friesland, Groningen en Drenthe.

Lees ook LC+ | De Grote Klimaat-enquête: Zo duurzaam zijn wij noorderlingen

Ruim twee derde van de Friese ondervraagden meent dat de mens door het verstoken van fossiele brandstoffen een broeikaseffect veroorzaakt in de atmosfeer, waardoor de gemiddelde temperatuur op de planeet stijgt. Zo’n 31 procent neemt aan dat menselijk handelen niet of nauwelijks een rol speelt.

Van die minderheid maakt nog geen 8 procent van de ondervraagden zich (veel) zorgen over de klimaatverandering. Van degen die de mens als veroorzaker zien, is het aandeel bezorgden en zeer bezorgden 68 procent.

Vrouwen, mensen met een koophuis en hoogopgeleiden nemen eerder aan dat het klimaat door toedoen van de mens opwarmt. De zorgen om een veranderend klimaat nemen toe met het opleidingsniveau en ze zijn minder wijd verbreid naarmate de leeftijd hoger is.

Aardwarmte

Nederland wil stroom en warmte versneld betrekken van hernieuwbare bronnen om de uitstoot van broeikasgas zo klein mogelijk te maken. Daarbij krijgen zonnepanelen op gebouwen de instemming van driekwart van de ondervraagden. Waterkracht, windturbines op zee en aardwarmte kunnen ook op een meerderheid rekenen.

Dat geldt niet voor zonne- en windparken op land. Daarvoor spreekt slechts 34 procent en 27 procent een voorkeur uit. Onder mensen zonder klimaatzorgen is het aandeel voorstanders slechts 18 procent (zon op land) en 15 procent (wind op land). Bij de bezorgden scoren zon en en wind op land ruim 40 procent aanhangers.

Enigma Research vroeg de respondenten ook zichzelf een rapportcijfer voor eigen ‘duurzaamheid’ te geven op de schaal 1 tot en met 10. Daar rolde over de hele linie gemiddeld een ronde 7 uit, waarbij 60-plussers en hoogopgeleiden op een 7+ uitkwamen. De scores komen overeen met die uit soortgelijk onderzoek van tien jaar geleden, toen het rapportcijfer werd gevraagd voor het eigen ‘milieubewustzijn’.

Tevreden

Er tekent zich bij eigenaren van koopwoningen een bovengemiddelde tevredenheid over de eigen ‘duurzaamheid’ af. negen op de tien huizenbezitters geeft zichzelf een voldoende, bij de huurders is dat 80 procent. Hogeropgeleiden zijn ook iets tevredener over zichzelf dan mensen met alleen lagere of middelbare scholing.

Deze verschillen kunnen het gevolg zijn van subsidies en beïnvloedingscampagnes om zelf iets te doen, maar evengoed een weerspiegeling zijn van beleefde klimaatzorgen of eigendunk. Een relatie van de rapportcijfers met de feitelijke milieu- of klimaatdruk is onwaarschijnlijk. Mensen met een eigen huis, een hoge opleiding (en een navenant hoog inkomen) veroorzaken gemiddeld meer broeikasgas dan huurders en mensen met een smalle beurs.