In de rubriek ‘20 in 2020’ vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-)twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Fenna Hoekstra uit Grou, wordt 20 op 15 juni.

Vanuit Grou reisde Fenna voor de ‘intelligente lockdown’ elke dag naar Zwolle voor haar studie. Twee avonden in de week stond ze op het kaatsveld en twee avonden was ze aan het werk in de supermarkt. ,,En ik moast ek noch oandacht oan myn freon jaan’’, grapt ze. ,,Ik makke wol lange dagen, dat kaam ek troch it reizgjen.’’

Sinds dit schooljaar heeft ze haar zusje als reismaatje. ,,Dat is gesellich, en we binne ek kollega’s. Mar se kin ek hiel yrritant wêze’’, voegt ze daar lachend aan toe.

Het bevalt de 19-jarige prima dat ze de hbo-lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding vanwege de coronacrisis vanuit huis moet volgen. ,,Ik fyn it wol lekker om selsstannich dwaande te wêzen. Dat giet hiel soepel. Ik ha in skema makke mei alles wat moat dit skoaljier, dat wurkje ik no struktureel wei.’’ Het enige wat ze mist zijn de praktijklessen.

Supermarkt

In de supermarkt maakt ze nu juist veel extra uren. ,,Elke dei wurd ik wol belle of krij ik in appke oft ik ek wurkje kin.’’ Erg vindt ze dat niet. ,,Ik fyn it wol lekker om safolle te wurkjen, ik fertsjinje no wol in dûbeld moannesalaris. Mar ik moat natuerlik wol om myn skoalwurk tinke.’’

Aan het begin van de coronacrisis twijfelde Fenna of ze wel in de supermarkt kon blijven werken. ,,We rûnen earst ek efter mei de maatregels. Mar no is it prima, al is ôfstân hâlde lestich. Foaral wannear’t je oan it byfoljen binne.’’

Dat is iets wat ze heeft geaccepteerd. ,,It is myn wurk, ik ha ek gjin oare keuze.’’ Ze zegt er niks van als mensen zich niet aan de anderhalve meter afstand houden. ,,Dan bin ik bang dat der rûzje ûntstiet.’’

Soms staat ze bij de ingang van de supermarkt om het aantal mensen in de winkel te beperken. Daar krijgt ze ook met nare reacties te maken. ,,Minsken meie net mei-elkoar nei binnen, mar dogge dat dochs stikem. Oarren wurdearje it wol, der binne ek positive reaksjes.’’

Over besmetting met het virus maakt Fenna zich geen zorgen. ,,Elkenien hâldt him wol goed oan de regels yn Grou. En salang’t it hjir noch net is, sit ik der noch net oer yn. Dat doch ik wol wat oer myn pakes en beppes.’

Juf

Volgend jaar studeert Fenna af. ,,Ik woe altyd hiel graach nei de ALO yn Grins, mar fan ús heit moast ik ek nei de iepen dei fan de CALO yn Swolle.’’ De Grouster was meteen verkocht. ,,De oplieding is yn Swolle mear op de bern rjochte. Net elkenien hoecht in topsporter te wêzen, mar elk moat sporte kinne op syn of har eigen nivo.’’

Tijdens een snuffelstage liep ze mee op een basisschool voor speciaal onderwijs. ,,Dat foldie my goed, ik hie in klik mei de bern. Alle dagen hie ik der wer sin oan.’’ In haar laatste jaar gaat ze de minor pre-pabo volgen. Een nieuwe minor die ze gaat helpen op te zetten. ,,Mei dizze minor kin ik nei myn ôfstudearjen de pabo yn ien jier dwaan.’’ Vroeger wilde Fenna chirurg worden. ,,Mar doe’t ik fan it gymnasium nei de havo gong, seach ik dat net mear sitten, dan waard it wol sa’n lange rûte. No liket it my neat mear.’’

Sportief

Sinds haar achtste zit ze op kaatsen. ,,Dat fyn ik in hiele leuke en moaie sport. It is oars as oars.’’ Ze merkt dat de populariteit van de sport daalt in het dorp. ,,Der is hjir in soad keus oan sport en der is hieltyd minder jeugd dy’t him foar keatsen oanmeldt.’’ Ze traint ook een groepje kinderen rond de leeftijd van 10 jaar en zit in het jeugdbestuur. ,,Ik hoopje dat de bern langer op keatsen bliuwe, en der net mei ophâlde as se in jier of 15 binne.’’

Naast kaatsen bezocht Fenna voor de coronacrisis regelmatig de sportschool. Nu traint ze thuis samen met haar vriend Njord met wie ze anderhalf jaar samen is. Ze hebben elkaar ontmoet in de plaatselijke kroeg waar hij achter de bar stond. ,,Fan de sportskoalle krije we online lessen, mar we dogge ek nije sporten.’’

Zo oefent ze met het longboard van haar vriend, binden ze skeelers om of pakken ze een badmintonracket. ,,Badminton is sa’n campingding dat ek leuk is om hjir thús te dwaan.’’ Maar een stuk wandelen of mountainbiken slaan ze ook niet af. ,,Hast elke jûn dogge we wol wat aktyfs.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
20 in 2020
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct