FOTO ANP/JEROEN JUMELET

Steeds meer drankrijders in Noordoosthoek, burgemeesters willen ingrijpen

FOTO ANP/JEROEN JUMELET Foto: "Jeroen Jumelet"

Het bier moet in de Friese Noordoosthoek minder welig schuimen. Stijgende cijfers over drankrijders nopen burgemeesters tot ingrijpen.

Controle ,,bliuwt prioriteit’’, zegt burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân. ,,De sifers jouwe oanlieding dêr ekstra alert op te wêzen.’’

Met organisaties van dorpsfeesten moeten dwingender afspraken komen omtrent drankgebruik, aldus burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel.

Meer controles

Uit de Jaarverantwoording politie 2019 blijkt dat het aantal drankrijders in de Friese Noordoosthoek flink gestegen is. Zo ging Achtkarspelen van 44 meldingen in 2018 naar 77 in 2019. Dantumadiel steeg van 19 naar 53 en Tytsjerksteradiel van 34 naar 63.

Dat er meer automobilisten met drank op tegen de lamp lopen, schrijven de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel toe aan het toenemend aantal controles. Zo checkt de politie vaak op snelheid, verdovende middelen en gordels.

,,Verkeersveiligheid was een vastgestelde prioriteit in het gemeentelijk beleid van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, 2014-2018’’, aldus een woordvoerder in een schriftelijke reactie. ,,Dit beleid liep nog door tot in 2019 (in afwachting van nieuw beleid).’’

Desalniettemin weten de burgemeesters dat het drankgebruik ,,yn dizze hoeke fan Fryslân frij heech’’ ligt, zegt Agricola. ,,It is dochs wol sa ekstreem dat it opfalt.’’

Anders denken nodig

Alcoholmisbruik komt geregeld aan de orde tijdens overleg met zijn collega’s van de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Schiermonnikoog en Ameland en politie en justistie. ,,En dan freegje wy ús mei ús allen ôf: ‘wat kinne wy deroan dwaan om dat werom te bringen?’’’

Volgens Agricola is allereerst een kentering in de gedachtengang van burgers nodig. ,,Minsken fine it gewoan om te drinken. ‘It hat altyd sa west’, sizze se dan. Mar it ís net gewoan’’, benadrukt de burgemeester.

Laatst nog, zo haalt hij aan, had hij een gesprek, waarin gewoontedrinken aan de orde kwam. Toen Agricola daarover zijn mening gaf, kwam de gesprekpartner tot inkeer. ,,Sa hie’k it noch noait besjoen’’, luidde de reactie.

Drank, en dan met name in combinatie met drugs, zo zegt de burgemeester, maakt ,,in ferskiklik soad kapot by bern’’. Daarom gaat hij met organisaties van dorpsfeesten rond de tafel om die nogmaals te wijzen op de regel ‘geen drank onder de achttien’.

En laat hij hun weten dat hij drinken op optochtwagens niet langer pruimt. Want het gaat in Dantumadiel niet om een praalstoet met theater eromheen, maar om drankgelagen. ,,Sa is der in grutte wein, ‘it drankoargel’, dy’t fan it iene doarp ferkocht wurdt oan it oare. Dy komst hieltyd wer tsjin. Minsken moatte sels ynsjen dat it sa net kin.’’

Zorg over jeugd

Er moet dan ook nog meer ingezet worden op voorlichting, zo bepleit hij. Zijn collega Kramer zegt hem daarin te steunen. Want bij de jeugd valt nog wat te winnen. ,,Bern op in goeie manier earne fan bewust meitsje’’, zegt Agricola. ,,Ik gun eltsenien in goeie jeugd. Mar sa komt it mei guon net goed. Dy sjochst aanst werom by Jeugdzorg.’’

Agricola wil vooral geen boeman zijn, zo benadrukt hij. ,,Mar ik besykje der wat oan te dwaan.’’ <nederlands>Bijvoorbeeld door het verbod op drugsbezit in de nieuwe APV van Dantumadiel op te nemen. De gemeenteraad neemt hierover in juni een besluit.

Een dialoog met de dorpen moet uiteindelijk voor de ommezwaai zorgen. Als voorbeeld van hoe het ook kan, noemt de burgemeester de opzet van het carbidschieten in zijn gemeente. ,,Dy organisaasjes fertsjinnet in grut komplimint.’’

De groepen komen voorafgaand aan het festijn even bij hem langs in het gemeentehuis om het een en ander door te nemen. Tijdens het knallen maakt de burgemeester steevast een ronde langs alle carbidminnende dorpen. ,,Dan is it oeral in oprjocht, echt feest. Soks ha’k ek foar eagen by de doarpsfeesten. Dêr moat soks ek kinne.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct