Rijvaardigheidsdag en andere maatregelen moeten Haadwei in Damwâld minder gevaarlijk maken

Opening heringerichte Haadwei in Damwâld door gedeputeerde en wethouder. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het college van b. en w. van de gemeente Dantumadiel wil dat de verkeersveiligheid op en rond de Haadwei in Damwâld na de zomer wordt aangepakt. Dit gebeurt onder andere met een rijvaardigheidsdag, waarop rij-instructeurs aan bestuurders uitleggen hoe ze op de weg moeten rijden.

Dit gebeurt naar aanleiding van klachten van inwoners en de bevindingen van een verkeersbureau dat in 2019 de verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit rond de weg onderzocht. Eerder werd er ruim 4 miljoen gestoken in de reconstructie van de drukke doorgaande weg.

Wethouder Kees Wielstra zegt veel van de zorgen en klachten te begrijpen. „Bij het ontwerp is gekozen voor een shared-space oplossing. Een inrichting die vooral bedoeld is voor verblijf. Nu blijkt dat de verkeersdruk op de Haadwei toch een stuk groter is dan verwacht, zie je dat vooral op de kruisingen vaak ongewenste situaties voorkomen. Die knelpunten gaan we zoveel mogelijk oplossen.”

Klachten van inwoners

Het sluipverkeer dat sinds de herinrichting van de Haadwei in de woonstraten wordt gezien, de hoge snelheid op het zuidelijke deel van de weg, onduidelijke en onoverzichtelijke voorrangssituaties, geluidhinder en trillingen bij de klinkerbestrating en fietsers op de rijbaan zorgen voor een gevoel van onveiligheid.

Oplossingen

De maatregelen worden in drie fasen uitgevoerd, omdat op dit moment nog niet voor alle maatregelen financiële dekking is. In de eerste fase wil het college zoveel mogelijk tegemoet komen aan wensen en zorgen van omwonenden. Zo wil het college een 30 kilometerzone instellen op de Haadwei tot en met de Badhúswei en snelheidremmende maatregelen nemen. Ook wordt het kruispunt Haadwei – Badhúswei onder handen genomen: dit wordt verhoogd en verkleind.

Op het zuidelijke deel van de Haadwei wordt een smiley ingezet zolang hier geen maatregelen zijn getroffen. Snelle fietsers en bromfietsen worden bovendien naar de rijbaan verwezen. De gemeente organiseert een rijvaardigheidsdag waar ervaren rij-instructeurs bestuurders kunnen helpen bij het rijden op en rond de Haadwei.

De tweede fase voorziet in een aantal maatregelen ter ondersteuning van de 30 kilometerzone. De derde fase bevat maatregelen voor de 30 kilometerzone op de Conradi Veenlandstrjitte, onderzoek naar het doorgaand verkeer op de Haadwei en de reconstructie van de Haadwei buiten de bebouwde kom.

Tussen 9 december en 6 januari konden inwoners een reactie geven op het evaluatierapport van het bureau. Het college heeft inmiddels een pakket maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad hierover op 30 juni een besluit neemt.