Elske DeWall in Dancing On Ice: 'De earste twa wike tocht ik: wêr bin ik yn godsnamme mei begûn?'

Elske DeWall: ,,Wannear krijst no noch de kâns om wat te learen datst noch nea dien hast?’’  FOTO WILLIAM RUTTEN

Zangeres Elske DeWall is dit jaar één van de negen deelnemers van het programma Dancing On Ice. ,,Der giet in hiele nije wrâld foar my iepen, it is echt in supermoaie sport.’’

De zangeres uit Feanwâlden, nu woonachtig in Leeuwarden, werd voor de zomer gevraagd of het haar ook leuk leek om mee te doen aan het programma van SBS6 waarbij BN’ers dansen op het ijs. ,,As Friezinne ha ik in soad mei iis en mei reedriden’’, vertelt DeWall. ,,Mar ik stie altyd op noaren, noch nea op keunstredens.’’ DeWall besloot het kunstschaatsen eens uit te proberen en werd meteen enthousiast. ,,It like my geweldich om mei te dwaan.’’

Inmiddels staat de zangeres zo’n 12 tot 16 uren per week op het ijs om te trainen. ,,De earste twa wike tocht ik: wêr bin ik yn godsnamme mei begûn? Do falst op de raarste mominten, keunstredens sitte totaal oars as noaren. It is net allinnich keihurd traine, mar ek keihurd falle.’’ Maar ze heeft de smaak te pakken. ,,Achterút like my echt ûnmooglik, mar it slagget my no al. Ik meitsje sels al spronkjes.’’

Het is wel een voordeel dat DeWall vaker op het ijs heeft gestaan. ,,Ik tink dat it wol fijn is datst net echt mear hoechst te learen hoe’st op it iis stiest. Mar der binne ek guon by dy’t oan iishockey dien ha. Sy hawwe mear foardiel om’t dy redens ek koart binne krekt as by it keunstriden.’’

Ballet

Kunstschaatsen heeft veel raakvlakken met ballet volgens de zangeres. ,,It boppelichem moat omheech, dat is al in hiele omskeakeling yn hoe’st op it iis stiest’’, legt DeWall uit. ,,By it langebaanriden bist wend om mei dyn boppelichem foarút te gean om sa hurd mooglik te riden. By keunstriden giet it om krêft, mar it moat ek sierlik wêze.’’

,,Ik seach froeger mei ús mem nei it keunstriden op telefyzje. Dat fûn ik prachtich’’, vertelt DeWall die opgroeide in Feanwâlden. ,,Ik bin opgroeid yn in perioade dat der alle winters iis wie. Doe’t ik alve wie, haw ik mei myn âlden en sus gewoan in toertocht fan 40 kilometer riden. Dat kin ik my hast net mear foarstelle.’’

Door de trainingen is DeWall alleen nog maar meer van de sport gaan houden. ,,Myn hert begjint hurder te klopjen wannear’t ik keunstriders yn aksje sjoch. It is in hiel emosjonele sport. Ik ha enoarm respekt foar keunstriders, nim fan my oan: it is dreger as it der útsjocht.’’

Plannen

Het is een drukke periode voor de zangeres. Naast het ijsschaatsen zingt ze solo en met de Bluebirds. ,,It is in soad planne. Mar wannear krijst no noch de kâns om wat te learen datst noch nea dien hast?’’

DeWall is niet de enige Fries op de ijsbaan, voormalig ster bij Holiday on Ice Madelène van Beuzekom is een van de trainers dit seizoen. ,,Dat fyn ik hiel leuk’’, vertelt de zangeres. ,,Ik koe har net mar se is in hiele goeie juf. Se bout it rêstich op, en it is natuerlik altyd leuk om Friezen ûnderling tsjin te kommen.’’

Lees ook | Madelène van Beuzekom uit Lemmer traint BN’ers bij Dancing On Ice: ‘ik wil het beste in ze naar boven brengen’

Fanatiek

DeWall is naar eigen zeggen wel fanatiek. ,,Ik bin ek wolris frustreard oer mysels at der wat net slagget. Mar dan herinnerje ik mysels deroan dat it logysk is dat ik it noch net kin, want ik ha it noch nea dien. It belangrykste is dat minsken it leuk fine om nei te sjen, dat se sjogge datst genietest. De muzyk helpt my derby, om de dûns goed oer te bringen.’’

,,Ik hâld my net yn, ik bin wa’t ik bin.’’ Dat zal ook terug te zien zijn in het televisieprogramma. ,,De liveshows binne ek echt live, dat is wol spannend.’’ Het is voor het eerst dat de zangeres meedoet aan een televisieprogramma waarin BN’ers het tegen elkaar opnemen. ,,It programma moat wol echt by dy passe fyn ik. Ik doch echt mei foar mysels, geweldich dat ik dit leare kin.’’

Liften

DeWall is zo’n twee weken geleden gekoppeld aan professionele ijsdanser Marc uit Canada. ,,Ik ha noch nea echt sa mei yn dûnse, en om lift te wurden is ien ding. Mar wylst hy oan it riden is... Dat is wol spannend.’’

Twee weken voor de liveshows brak DeWall een rib terwijl ze een lift oefende met haar partner. ,,We hearden allebeide ‘knak’’’, vertelt de zangeres. ,,Ik tocht earst dat er gewoan kniesd wie, it wie wat stiif mar ik tocht: giet wol wer oer.’‘

De zangeres heeft op aanraden van de productie van het programma een röntgenfoto laten maken. Waaruit bleek dat de rib toch gebroken was. ,,Ik ha ek noch trije optredens hân, dat wiene wol in pear swiere jûnen.’‘ DeWall zegt wel te kunnen schaatsen tijdens de liveshow zaterdag. ,,Ik kin it wol ride, allinnich de lêste lift is derút helle’‘, zegt ze. ,,Ik bin net ien dy’t samar ophâldt. Ik wol it gewoan dwaan. As it elke dei in bytsje better giet, en net minder wurdt, is it okee.’‘

DeWall noemt het wel een tegenslag. ,,Ik hie hiel graach dy lift dwaan wold, dy seach der gewoan prachtich út. Ik ha der ek wol in pear triennen om litten.’‘

De eerste liveshow van Dancing On Ice is zaterdag 7 december te zien op SBS6.