Dyan de Vries.

'De regel wie: earst it swimdiploma, dêrnei op fuotbal'

Dyan de Vries. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

In de rubriek ‘20 in 2020’ vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-)twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Dyan de Vries uit Kootstertille, is 18 februari 20 jaar geworden.

Dyan zit al ruim 12 jaar bij de voetbalclub van het dorp. ,,It earste seizoen waarden we fuortendaliks kampioen, dêrnei binne we ek nea wer kampioen wurden, haha.’’ Ze begon samen met een ander meisje bij de jongens te spelen. ,,Letter kamen we yn in echt famkesteam.’’

Het voetballen zit in de familie. ,,De regel wie: earst it swimdiploma, dêrnei op fuotbal. Dus sa gau mooglik op swimmen en dan mochtst fuotbalje. Us heit hat ek trainer west.’’ Nu zit ze in het damesteam en speelt ze ook samen met haar vijf jaar oudere zus. ,,Wurdst wol earder wat kibbiger, ik gean earder tsjin myn sus yn as tsjin in oare ploechgenoat.’’

Ze woont aan het rand van het dorp met haar ouders, haar zus is sinds de bouwvak het huis uit. ,,Mar dy komt noch elke dei lâns.’’

Survivalrun

Sinds haar 12de doet Dyan ieder jaar mee aan de Survivalrun in Kootstertille. Dit jaar eindigde de run in maart met een gebroken pols. ,,It stomme wie dat ik de hindernis al helle hie.’’ Op het einde van de hindernis greep ze mis en viel ze 2 meter naar beneden. ,,Ik siet sa yn de adrenaline dat ik neat fielde. Fan de dokter by de EHBU moast ik nei it sikehûs. Oan in freon fan my dy’t ferpleechkundige is, frege ik: moat dat no echt? Ik tocht: dat is moarn of oare moarn wol oer.’’

Maar de pols moest toch echt in het gips. ,,Yn deselde wike kaam korona en waarden de fuotbalwedstriden ôfsein. Doe tocht ik: dat skeelt, dan mis ik dy net.’’ Uiteindelijk lag de sport wel wat langer stil. ,,Wy binne no wer oan it trainen. it fielt echt as in typysk begjin fan in nij seizoen. De kondysje moat wer opboud wurde.’’

Vorig jaar liep ze stage bij de Leeuwarder Vliegbasis. ,,De sfear wie hiel leuk, definsje fyn ik hiel ynteressant.’’ Ze besloot voor een baan als reservist bij defensie te gaan. ,,Dat wie te kombinearjen mei skoalle.’’ De psychologische test was al in the pocket . Maar door de gebroken pols kon de medische keuring niet doorgaan. Nu staat het op een laag pitje. ,,Ik krige ek de sykte fan Pfeiffer, dêr fielde ik yn juny de neisleep fan. Ik bin no krekt wer in bytsje op ’e lap en moat earst mar sjen oft ik de fuotbaltraining oan kin.’’

Politie

Na de havo besloot ze voor een brede opleiding te gaan. ,,Ik woe by de plysje, mar dêr kinne je pas mei begjinne wannear’t je 18 binne en ik wie 17. Doe tocht ik: dan dochs mar in oplieding. Mar wol ientsje dy’t wat tafoeget foar wannear’t ik by de plysje sit.’’ Ze kwam uit bij communicatie, in Leeuwarden. ,,Yn febrewaris moat ik wer staazje rinne. Ik wol witte hoe’t it der om en ta giet by de plysje, dus miskien dat ik dêr wol hinne gean. Mar it liket my ek wol moai om op it doarp by in bedriuw te wurkjen.’’

Wat ze na dit laatste jaar van haar studie wil doen, weet ze nog niet. Misschien dat ze voor een master gaat. ,,Mar de pre-master is wol pittich en meastal is hbû de eask by kommunikaasjewurk. Ik wachtsje it wat ôf.’’

,,Ik bin best ympulsyf. Wannear’t ik wat yn ’t sin ha, dan komt it der ek. Begjin juny ha ik myn farbewiis helle en ik bin no oan it learen foar myn motorteory.’’ Deze zomer kocht ze een SUP-board. ,,Dat hat de hiele simmer foar de sier yn ’e garaazje lein. Mar it idee wie der al. Sa ha ik hjir ek in mountainbike stean. Ik fyn altyd fan alles leuk, dat is ek faak it probleem. Uteinlik ha ik nearne tiid foar.’’

Supermarkt

Dyan werkt bij de supermarkt in het dorp. ,,Yn jannewaris moast ik fuort om’t ik alle kontrakten hân hie. Mar troch it âldereinoerke dat der no is fanwegen korona, wie der ekstra personiel nedich. Der moat ek de hiele dei ien bûten de karkes skjinmeitsje. Doe koe ik wer komme.’’ In de tussentijd heeft ze nog bij twee andere supermarkten gewerkt in andere dorpen. ,,Mar dat wie lang net sa gesellich. It is dyn doarp net en hast neat mei de klanten. It is just leuk ast út it doarp komst en elkenien kenst.’’

Al is het werk wel wat veranderd sinds corona. ,,Op ’e Tille is elkenien nochteren. De winkel nimt alle maatregels wol hiel krekt, mar de klanten wat minder. Ik tink datst in hiel ein komst wannear’st der gewoan in bytsje om tinkst.’’

De online-lessen als gevolg van het coronavirus vindt ze ideaal. ,,Guon klassegenoaten fine it jammer, mar de bus giet hjir mar ien kear yn ’e oere, soms hellest him krekt net op fiif minuten. En ik ha sa ek tiid om op in wat moaier plak mei de hûn te rinnen.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct