FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Zieke smienten vallen geregeld uit de lucht

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De vogelgriep H5N8 waart nog volop rond. Tientallen muskusrattenvangers van Wetterskip Fryslân zijn al dagen druk met het rapen van kadavers.

Gisteravond stond de teller van het aantal verdachte vogels in Friesland al op 1200, voor het overgrote deel smienten. De vogels steken elkaar aan, wanneer ze dicht opeengepakt in een sloot hun slaapje doen.

Dan kan het snel gaan. ,,Dat is it rare fan dizze sykte. Wy sjogge geregeld sike smjunten út ’e loft fallen’’, zegt Tjebbe de Jong, die gisteren samen met collega Henk Alma op ronde was bij Jouswier. Ze troffen er zondag vijftig dode vogels aan en gisteren nog eens veertig. Op twee kieviten na waren het louter smienten.

De vogels gaan in een plastic zak voor afvoer naar het destructiebedrijf Sonac in Sumar, als in een straal van 10 kilometer al vogelgriepbesmetting is vastgesteld. Uit een ‘nieuw’ gebied gaan verdachte vogels voor onderzoek naar het diergeneeskundig laboratorium in Lelystad.

De 1200 vondsten van de voorbije week stammen uit slootkanten in Dongeradeel (ten noorden van Dokkum), Ferwerderadiel (ten oosten van Marrum), Menameradiel (zuidelijk van de A31), Littenseradiel (Hilaard), Súdwest-Fryslân (IJlst, Blauwhuis, Aldegeaster Brekken en dicht bij het IJsselmeer) en Terschelling.

Voor vandaag staan zoekacties bij Akkrum (gemeente Heerenveen) en in Franekeradeel op de rol. ,,Wy krije yn ’e smizen hoe’t it yn inoar sit’’, denkt teamleider Herman Schuurman. Daarom schakelen het Wetterskip en de Veiligheidsregio van reageren op meldingen naar een beredeneerd scenario als richtsnoer.

Van smienten is vrij goed bekend in welke sloten ze ’s winters in groten getale pleisteren. Die worden door de zoekteams gericht bezocht. Als het raak is, wordt de wijdere omgeving nagelopen.

In de loop van zaterdag ontstond even het idee bij de ruimers dat de sterfte over haar hoogtepunt was. ,,Mar om fjouwer oere sprong alles wer op tilt’’, zegt Schuurman. De overuren bij het Wetterskip komen nu nog ten laste van de begroting

De muskusrattenvangers werken in twintig teams van twee man. Elke vogel wordt in een kaart-app gezet met ‘geweer’ als doodsoorzaak. Schuurman: ,,De app is foar ús rattebestriding bedoeld. De koaien steane yntekene, mar it gewear brûke wy noait foar de muskusrôt. Dat dy rubryk wie noch frij.’’ Buitendijks waren in het weekeinde tientallen vrijwilligers voor It Fryske Gea op pad met dezelfde missie.

Casper Dollekamp van de Veiligheidsregio schat dat er dagelijks zo’n zeventig mensen wegens de H5N8 in de weer zijn. Voor de Veiligheidsregio beperkt de drukte zich tot ambtelijke afstemming en het informeren van gemeenten.

Hoewel mensen niks van het virus hebben te duchten, blijven ze maar beter weg uit de landerijen. De ziekte is zeer besmettelijk en via de schoenen en laarzen kan ze zich toch verspreiden. Op jagers en wandelaars wordt een moreel appel gedaan om niet het land in te gaan.

De aanwezigheid van vogelgriep bij trekvogels schept het risico dat pluimveebedrijven besmet raken of de hobbyvogels van particulieren. Als dat gebeurt, worden zulke haarden geruimd. Het opruimen van de dode vogels in het vrije veld kan de griep niet uitroeien, maar alleen al voor de kwaliteit van het slootwater is het een goede zaak.

Rattenbestrijders De Jong en Alma zoeken bij Jouswier vlak voor donker nog tevergeefs naar een zieke reiger. ,,Wy ha op it plak fan de melding west, mar de fûgel sil wol fuortflein wêze. ‘‘

home
net-binnen
menu