Waterschappen werken aan belastingmodel met draaiknoppen

Wetterskip Fryslân. Foto archief LC

Verbeterd combimodel – variant H . Het zou de naam van een cv-ketel kunnen zijn, maar het is het nieuwe belastingmodel dat de Unie van Waterschappen en Wetterskip Fryslân omarmen.

De gezamenlijke waterschappen hebben de afgelopen jaren gepuzzeld aan een belastingsysteem waarmee ze vanaf 2023 uit de voeten kunnen. De naam van de winnende variant maakt al duidelijk dat er heel veel opties zijn doorgerekend.

Streven is om in de nieuwe ‘watersysteemheffing’ ongerijmdheden weg te werken. Dure wegen hebben nu bijvoorbeeld invloed op de tarieven in de categorie ongebouwd. Waar nu de waarde van onroerend goed grotendeels bepalend is voor de tariefverdeling, moeten straks de functies in een gebied zwaarder wegen: wonen er veel mensen of is er juist veel landbouw of natuur?

Hiervoor is een systematiek uitgedokterd die bruikbaar zou moeten zijn voor alle 21 waterschappen. Die hoeven de kosten niet allemaal op dezelfde manier toe te delen aan ingezetenen, ongebouwd, gebouwd, natuur. Per categorie kunnen waterschappen zelf aan de knoppen draaien en tarieven bijstellen.

‘Onnodig ingewikkeld’

Wetterskip Fryslân verwacht straks dan ook in de buurt te blijven van de huidige kostentoedeling, hoewel belangengroepen zich roeren. VNO-NCW ziet aankomen dat bedrijfsgebouwen straks zwaarder worden belast ten opzichte van woningen. LTO heeft zorgen over de bandbreedte van 30 procent voor agrarische grond. ,,Sa kinst hiel maklik ien kategoary ta slútpost fan de begrutting meitsje’’, schetste VVD’er Ids de Groot maandag in de commissievergadering van het Wetterskip

Partij voor de Dieren en Lagere Lasten Burger (LLB) verklaarden zich alvast tegen het Unie-voorstel, waarover het waterschapsbestuur op 17 november besluit. Ze vinden het onnodig ingewikkeld. Algemeen bestuurslid Bé de Winter beloofde dat er voor 2023 een duidelijke publieksuitleg komt. Nu is het volgens hem zaak dat de waterschappen eensgezind optreden. Anders zou het Rijk zomaar de regie naar zich toe kunnen trekken.