Hessel Bouma uit Hoornsterzwaag is met zijn 76 jaar niet meer de jongste, maar fietste gisteren ,,sûn en wol’’ de Alpe d’Huez op, om geld op te halen ,,foar dy ferskriklike sykte kanker’’.

,,It hat de sfear fan de Alvestêdetocht, mar dan mei mear toeters en bellen’’, zegt voormalig pluimveehouder Hessel Bouma. De 76-jarige beklom donderdag met 62 andere Friezen en in totaal meer dan 4000 Nederlanders de Alpe d’Huez.

Het evenement, Alpe d’HuZes, heeft als motto ‘opgeven is geen optie’ en motiveert lopers en fietsers om op één dag zo vaak als mogelijk de berg in de Franse Alpen op te fietsen om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Echtgenote overleden

Acht jaar geleden overleed de echtgenote van Bouma, aan kanker. Hij ging door een diep dal, zegt hij, maar leerde vijf jaar geleden zijn nieuwe vriendin Grietje kennen. Ook zij kreeg in de afgelopen tijd te maken met ‘dy ferskriklike sykte’. ,,Wy binne elkoar ta stipe.’’

Bouma ging een keer omhoog, met de eerste groep. Vriendin Grietje liep de veertien kilometer lange klim naar de top.. ,,De sinne moast noch ferskine, doe sieten wy al op ’e fyts.’’

Hij fietste zijn eigen tempo, in zijn eentje. ,,Dy ‘snelle jongens’ haw ik mar gean litten. Dy gienen my fierstente fluch. Om tsien foar achten wie ik boppe. Doe kaam ek krekt de earste man foar de twadde kear boppe. Dy mannen gean sa fluch. Dat kin ik net mear.’’

Bouma deed er twee uur en drie kwartier over. ,,Mei ferskate pauzes. Sa no en dan krije je in tik op de kont of triuwe guon je in stikje. Of heare je wer efkes: ‘kom op, jong.’ Moai om der diel fan út te meitsjen. Dat is in geweldige motivaasje.’’

Bouma: ,,Under it fytsen besykje je fansels foaral om op ’e fyts sitten te bliuwen en te traapjen, mar fansels tinke je ek in soad oan je frou.’’

10 miljoen euro

Hessel Bouma deed mee in een groep van BIG Challenge, Farmers against cancer, een groep agrariërs die samen fietsen tegen kanker. De groep, zo’n 250 mensen groot, zamelde 1,3 miljoen euro in. In totaal werd er donderdag meer dan 10 miljoen euro bij elkaar gefietst.

Hij genoot, net als in 2015, toen hij de berg voor het eerst bedwong. Maar het mooiste van deze ,,yntinse wike’’ was dinsdag. ,,Boppe op ’e berch wie der in gearkomste oer kanker. It wie in momint fan besinning en motivaasje. Elkoar ferhalen fertelle en dêrnei ballonnen oplitte. Dy gienen op yn ’e wolken. Der’t ús leafsten binne.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct