Tytsjerksteradiel verbiedt extra parkeren Psy-Fi

Psy Fi is één van de festivals op Groene Ster.

De aanvraag van het festival Psy-Fi om weilanden in Tytsjerk te mogen gebruiken als parkeerplaats voor 3150 auto’s is door het college van Tytsjerksteradiel afgewezen.

De parkeerplekken zouden moeten komen in de buurt van Alddiel 5 in Tytsjerk. Omdat het om venig weiland gaat, moeten volgens de gemeente veel voorzieningen worden getroffen om de plek geschikt te maken als parkeerterrein. Het gaat dan om rijplaten en draglineschotten op een gebied van 11 hectare. Het college oordeelt dat de ruimtelijke impact van het meerdaagse festival al groot is en dat langdurig afwijkend gebruik van de desbetreffende weilanden daar nog eens bijkomt.

Dag en nacht zullen bezoekers van het festival naar en van het parkeerterrein komen en gaan. Dit maakt volgens het college een grote inbreuk op het woon- en leefklimaat van de omwonenden. Die hadden een zienswijze ingediend, alsook de stichting Groene Ster Duurzaam, waarin ze hun angst uiten voor geluidsoverlast en verstorende verlichting van de auto’s, illegaal kamperen en vernielingen. Burgemeester en wethouders delen die zienswijze.

Dit grootschalige parkeerterrein leidt volgens hen tot verkeerslawaai, overlast door het slaan van portieren, muziek van autoradio’s, pratende mensen en lichthinder. De angst voor vernieling, illegaal kamperen en drugsoverlast wordt door het college als reëel gezien. ,,Er is sprake van een ernstige aantasting van de privacy.’’

Tytsjerksteradiel wijst op een recente uitspraak van de rechtbank waarin gevraagd is aan alle betrokken partijen rond Psy-Fi om met elkaar in gesprek te gaan en goede oplossingen te zoeken voor de hele omgeving van het festival in het Groene Stergebied. De aanvraag van Psy-Fi voor het parkeren is volgens de gemeente nauwelijks onderbouwd.

menu