Provinciebrede aanpak plaagplanten op komst

Reuzenberenklauwen in het Sneker Rasterhoffpark. Foto LC

Iepenwacht Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben een plan in de maak voor een provinciebrede aanpak van invasieve exoten.

Het gaat dan om de bestrijding van planten als reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers, reuzenbalsemien en waterplanten als de grote waternavel en de watercrassula. Dit laatste plantje zorgt voor problemen op Terschelling. Aan de pogingen het uit te roeien zijn ondertussen al miljoenen euro’s gespendeerd.

Projectleider Gauke Dam van de Iepenwacht heeft met Flora Rosenbrand van het Wetterskip een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden te komen tot een gezamenlijke aanpak. Dit deden ze in opdracht van de Vereniging van Friese Gemeenten. Hun conceptrapport leggen ze binnenkort voor aan de werkgroep exotenbestrijding waarin provincie , Wetterskip, gemeente Leeuwarden en de Iepenwacht vertegenwoordigd zijn. Het onderzoek is uitgevoerd onder alle Friese gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie, natuurbeheerders en boerenorganisatie LTO Noord.

Volgens Dam is het streven om tot een eenduidig beleid te komen, waarbij kennis wordt gedeeld en efficiënt wordt samengewerkt. Het streven is om ook burgers aan te spreken. Dam: ,,Minsken moatte har der fan bewust wêze hokker skea se oanrjochtsje kinne as se in akwarium mei gekke planten deryn leegje yn ’e sleat. Ast harren ynformearrest mei ien lûd en fia ien kanaal is dat wol sa effektyf.’’

De Stichting Iepenwacht Friesland heeft de afgelopen vijftien jaar de iepziekte in Friesland en de Noordoostpolder ‘beheersbaar’ gekregen. Vanaf medio juni wordt begonnen met de jaarlijkse inspectie van iepen in de provincie. Daarbij wordt vooral gezocht naar zieke iepen van waaruit de iepenspintkever zich verspreidt. Deze ‘broedbomen’ worden binnen drie werkdagen na de melding weggehaald en vernietigd.

De uitval van iepen is teruggedrongen van 10 naar 1 procent. Dam: ,,Dêrmei is it behearsber, mar noch net fuort. As we it no rinne litte binne we neffens ûndersikers yn trije of fjouwer jier wer werom by de sitewaasje fan fyftjin jier lyn.’’ De afgelopen acht jaar zijn er 14.000 nieuwe iepen geplant die beter bestand zijn tegen de iepziekte. De Iepenwacht houdt zich ook bezig met het planten van 2700 bomen in het waddenkustgebied ter vervanging van essen die ten onder gaan aan essentaksterfte.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland