Provincie wil weer grond kunnen onteigenen

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De provincie Fryslân wil het mogelijk maken om particuliere grond te onteigenen ten behoeve van natuur. Dat is nu niet mogelijk en dat levert de provincie vertragingen op.

De provincie Fryslân merkt dat ,,bij verschillende natuurinrichtingsplannen vertraging of zelfs stilstand dreigt op te treden doordat sommige cruciale sleutelpercelen niet op basis van vrijwillige verkoop verworven kunnen worden’’. Om die reden wil de provincie onteigenen ten behoeve van natuur weer toestaan.

De provincie ziet het als ,,het laatste redmiddel’’ om doelstellingen te halen. Bijvoorbeeld als er nog een paar hectare land nodig is om tot een aaneengesloten natuurgebied te komen. Gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA, grond): ,,Wy sille der altyd nei stribje om op basis fan minlikens grûn oan te keapjen.”

De provincie heeft nu al wel mogelijkheden om grond te onteigenen voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen, zoals is gebeurd bij de Sintrale As, maar mag het niet gebruiken voor natuurdoeleinden. Het zorgde in 2016 en 2018 al voor scheve gezichten in de Provinciale Staten. Pogingen om onteigening toen al mogelijk te maken, werden toen weggestemd voor een meerderheid.

In april bespreek de Provinciale Staten de ‘Nota Grondbeleid 2020’, waar de onteigening in genoemd staat. Daarnaast wil de provincie met een op te zetten grondbank, een administratief begrip waarin de provincie al haar eigen gronden in opslaat. De provincie stopt eerst 23,5 miljoen euro in de grondbank. Volgens Hoogland wordt het met zo’n grondbank makkelijker en sneller handelen in percelen. ,,Trochdat de grûnbank in oersjoch biedt fan alle provinsjale stikken grûn, kin der better ôfwoegen wurde wêr’t wy grûn foar ynsette. Sa kinne wy strategysker oankeapje, ferkeapje en ruilje.’’

De grondbank kan er volgens de provincie voor zorgen dat de gronden de beste eigenaar en de beste bestemming krijgen. Ook kan het helpen bij het zoeken van oplossingen rondom de stikstofproblemen en het veenweidedossier. Concreet kan de grondbank de provincie helpen bij het aanleggen van hoofdfietsroutes, zonneweides of bijvoorbeeld het kopen of verkopen van gronden voor Holwerd aan Zee. Nu heeft de provincie geen handig overzicht van alle gronden en mogelijkheden die de percelen bieden.

In het nieuwe grondbeleid wordt ook opgenomen dat het college van Gedeputeerde Staten grond kan aankopen zonder dat het mandaat nodig heeft van Provinciale Staten, zoals nu het geval is. Wel moet PS weten wat GS wil doen met de grond en voor welke plannen de grond wordt aangekocht.

Fryslân wil met gemeenten en andere belanghebbenden kijken of er in de toekomst ook een Fryske Grûnbank nodig is, waarbij ook bijvoorbeeld LTO Noord, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en stichtingen en kerken hun grond kunnen intekenen op een kaart. Deze grondpuzzel moet het overzichtelijk maken wat de mogelijkheden zijn mochten deze partijen gronden van elkaar willen kopen.

home
net-binnen
menu