Provincie schetst toekomst: over zes jaar meer biodiversiteit en alleen maar duurzame landbouw

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Al over zes jaar wil de provincie de achteruitgang van de biodiversiteit gestopt hebben. En de landbouw moet dan duurzaam zijn. De provincie is ambitieus in De romte diele , de nieuwe omgevingsvisie op Friesland.

Nieuws in het kort:

  • Er komt een stop op intensieve veehouderij
  • De biodiversiteit moet weer toenemen
  • Geen nieuwe wegen in de provincie
  • Vaarwegen naar Drachten en Heerenveen blijven een optie
  • Provincie richt zich op geothermie, biomassa, zon en wind: 20 procent energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010
  • Meer zwemplaatsen in de provincie

2025 is kantelmoment

Het jaar 2025 moet in Friesland een kantelmoment worden. Op meerdere fronten. Dit staat in De romte diele , de ontwerp-omgevingsvisie die het Provinsjehûs vandaag (dinsdag) vaststelt. De visie beschrijft hoe Friesland zich de komende decennia mag ontwikkelen.

Stop op intensieve veehouderij

Met voorbeeldprojecten, landbouwdeals en kennisontwikkeling wil het provinciebestuur de agrarische sector helpen om duurzaam te worden. Afdwingen kan niet. Ook nieuwe waterpeilen en bodemkwaliteit moeten helpen. Over zes jaar al moet dat punt bereikt zijn.

Er komt een stop op nieuwe bouwpercelen voor intensieve veehouderij. Ook denkt de provincie aan ‘agrolocaties’: concentratiepunten voor mestverwerking en –vergisting en biovergassing.

Landbouwbedrijven kunnen die plekken samen gebruiken. Ze zijn welkom in landelijk gebied, maar ook op bedrijventerreinen, voormalige gaswinlocaties en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Biodiversiteit in de vooruit

In 2025 moet ook de biodiversiteit weer vooruit gaan, in plaats van achteruit, zoals al jaren het geval is. De provincie wil de rijkdom aan plant- en diersoorten bevorderen door te investeren in leefgebieden: zowel in de landbouw als in natuur en stedelijke zones.

Ook agrarisch natuurbeheer en een betere kwaliteit van water, bodem en lucht moeten bijdragen. De provincie denkt dat de omschakeling naar duurzame energie ook kan helpen om de biodiversiteit te verbeteren.

Wegennet is klaar, maar wel studie naar N354

Nieuwe wegen zijn niet meer nodig, staat in de visie. ,,Na afronding van de huidige wegenplannen verwachten we geen nieuwe grote ingrepen in het wegennet’’, schrijft het college van gedeputeerde staten.

Wel komt er onderzoek naar de veiligheid en de verkeersdoorstroming op de N354 tussen Sneek en Sneekerhoek. ,,Zo nodig nemen we maatregelen.’’

Vaarwegen Drachten en Heerenveen blijven in beeld

Opwaardering van de vaarwegen naar Drachten en Heerenveen vanaf het Prinses Margrietkanaal blijft in beeld. Friesland verwacht dat minstens 80.000 woningen opgeknapt moeten worden om ze aan te passen aan nieuw eisen.

Voor nieuwe energie richt de provincie zich op geothermie, biomassa, zon en wind. Maar ook op 20 procent energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010. Bedrijven en woningen zuinig maken is een van de manieren.

Meer zwemplaatsen

Er komt en studie naar de Friese boezem en waar die in de toekomst aan moet voldoen, zoals extra waterberging. Ook wil de provincie meer zwemplaatsen.

Het nieuwe provinciale parlement (provinciale staten) dat op 20 maart gekozen wordt moet de ontwerp-visie vaststellen. Daarna kunnen burgers en organisaties er commentaar op geven. Aanpassingen zijn dan nog mogelijk.

Lees ook: Hoe de FNP denkt over de toekomst van landbouw in Friesland

En lees ook: Hoe het CDA en de VVD reageren op de FNP