Pier Eringa.

Pier Eringa trekt en sleurt met enthousiasme voor Thialf

Pier Eringa. Foto: APA FOTO SJEF PRINS

Kwartiermaker Pier Eringa rapporteert eind februari over het tobbende Thialf, de ijstempel waarop iedere Fries weer een beetje trots moet worden. ,,As partijen der net útkomme, wurd ik krekt entûsjast.”

Terwijl het snerpende geluid van piepende treinremmen luid en duidelijk binnendringt, gaat Pier Eringa er in zijn bescheiden werkkamer op station Hilversum eens goed voor zitten.

De man die sinds 2019 president-directeur is van vervoersbedrijf Transdev heeft als voorbereiding op het gesprek op een whiteboard alvast termen geschreven die in zijn ogen cruciaal zijn bij de zoektocht naar een oplossing voor Thialf. En, zo wordt duidelijk, hij trekt een vergelijking met ProRail, zijn vorige werkgever. Er zijn namelijk opvallend veel overeenkomsten, heeft Eringa gemerkt.

Ga maar na, zegt hij. Bij ProRail is een kwalitatief hoogwaardig spoor de basis voor alle activiteiten, bij Thialf is dat de ijsbaan. Bij de spoorwegbeheerder zijn de ingenieurs verantwoordelijk voor goede en veilige rails, bij Thialf moeten ijsspecialisten topijs leveren. ,,Steane dy no wol sintraal genôch?”, vraagt hij zich af. Een paar maanden geleden vertrok ijsmeester Beert Boomsma.

Er zijn meer gelijkenissen. ProRail heeft binnenlandse, internationale, regionale en goederentreinen als gebruikers, terwijl de ijsvloer van Thialf topschaatsers uit binnen- en buitenland, de rijders van het Gewest en gewone schaatsliefhebbers faciliteert. Zowel de spoorbeheerder als de ijstempel heeft bovendien een belangrijke maatschappelijke functie. En zo zijn er nog legio lijntjes te trekken, zegt de in Burgwerd opgegroeide Eringa.


Bij ProRail had hij als baas van 2015 tot 2019 de tijd om een einde te maken aan al het gedoe, om de relatie met de NS een boost te geven en af te rekenen met alle negatieve publiciteit. Het lukte. ,,Ien jier observearje, ien jier lûke en sleure, twa jier genietsje fan it resultaat. Oer de bledsjes op de rails hearst net ien mear.”

Voor Thialf moet hij ,,foar in flesse wyn en in boekebon” in een aanzienlijk kortere periode een rooskleuriger toekomstperspectief zien te schetsen. Daarvoor gebruikt hij vrije avonduren, of de loze momenten waarop Transdev overdag even niet al zijn concentratie opeist. ,,Ik bin net in workaholic, dus it kin.”

Dat perspectief voor Thialf gaat er zeker komen, zegt hij. ,,Alle problemen kin ik fansels net fuortpoetse. Mar ik wol der wol foar soargje dat alle partijen it iens binne oer de rjochting. Dy moat net te mijen wêze. Tegearre en yn ienriedigens lost makliker saken op. Silst ek sjen dat de gunfaktor dan omheech giet. It gefoel dat Thialf fan ús allegear is, is der no net.”

Eringa, die in Hoog Soeren bij Apeldoorn woont, werd in de zomer al door de KNSB gevraagd om als een soort van kwartiermaker te fungeren voor de ijstempel in Heerenveen. ,,Mar úteinlik is de provinsje myn opdrachtjouwer. Ik sit om tafel mei KNSB, de Thialf-direksje, NOC-NSF, de gemeente en dus de provinsje.” Hij luistert, praat, analyseert én stuurt. Bovendien heeft Eringa de assistentie ingeroepen van een financieel specialist. ,,Dy helpt my troch de sifers hinne te sjen.”

Hij lacht. ,,Ik fyn it leuk om neist myn wurk noch wat aardige dingen te dwaan. As partijen der mei-elkoar al hiel lang net útkomme, wurd ik entûsjast. Ik sjoch altyd mooglikheden.” Hij heeft meer nevenfuncties. Zo is hij toezichthouder bij ziekenhuis Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en bij schouwburg Orpheus in Apeldoorn. Hij zit bovendien in de raad van toezicht bij de amateurvoetbaltak van de KNVB.

Er zijn al diverse gesprekken gevoerd met de verschillende Thialf-partijen. In deze eerste maand van het jaar volgt er nog eentje. Eringa heeft dan naar eigen zeggen genoeg gezien en gehoord om een rapport ,,fan maksimaal fyftjin” kantjes te maken.


Zijn streven is duidelijk. Het moet afgelopen zijn met het ,,gekibbel” (centraal op het whiteboard) tussen de verschillende belanghebbenden. ,,Want it is no gjin feest. Topsporters en Thialf falle elkoar ôf. In skoftsje lyn wie der bygelyks noch in soad krityk op it iis. Dat is sloardich. It gedoch tusken Thialf, riders en de ynstânsjes dy’t gebrûk meitsje fan de baan moat ophâlde. It fereasket dat partijen konstruktyf mei-elkoar prate. Boppedat: de minsken fan Thialf kinne goed iis meitsje. Der binne ferline wike in soad moaie tiden riden by it WK-kwalifikaasjetoernoai.”

Niet minder belangrijk is dat er een goede ‘capaciteitsverdeling’ komt, zoals Eringa het noemt. Ofwel: wie mag wanneer op het ijs. ,,Hoe mear dúdlikens der oan de foarkant is, hoe better. It foarkomt geseur achterôf.”

Er is qua planning heel veel ruimte voor verbetering, zegt Eringa. ,,It is no matich regele, der is te folle gerommel. Hoe giest bygelyks om mei al dy topwedstriden op Thialf? Skoost dan al it oare samar oan de kant? Dat kin fansels net. Dat moat altyd yn goed oerlis, mei fatsoen. Yn prinsipe hat topsport prioriteit, krekt as de ynternasjonale treinen op it spoar. Mar net ten koste fan alles.”


Cruciaal is wie er in de toekomst betaalt voor Thialf. Het tekort loopt jaarlijks op. Over het boekjaar 2019-2020 bedroeg het verlies 1,3 miljoen euro. De energiekosten zijn een enorm blok aan het been. ,,800.000 euro yn it jier”, zegt Eringa. ,,Dat is ek net samar op te lossen.”

Het inschakelen van de zonnepanelen zou een paar ton per jaar schelen. De installatie is sinds eind mei uitgeschakeld omdat geen verzekeraar anders met het complex in zee wilde wegens het risico op brand. De panelen zijn aangebracht op brandbaar isolatiemateriaal. Voor 1 februari moet een oplossing zijn gevonden, anders is Thialf niet langer verzekerd. Mogelijk wordt een beschermende coating aangebracht tussen dak en zonnepanelen. De kosten moeten hoe dan ook verder omlaag. ,,Leafst op in duorsume wize, mar foardat dat regele is, bist jierren fierder.”

De gemeente Heerenveen (een kleine 1 miljoen euro) en de provincie (2 miljoen) stelden vorig jaar een krediet beschikbaar waarmee Thialf het tot september 2022 zou moeten kunnen volhouden. Dat de overheden, tevens aandeelhouders, niet tot in lengte van jaren willen opdraaien voor de tekorten van het ijsstadion is nogal begrijpelijk, vindt Eringa. Gedeputeerde Sander de Rouwe zei in het voorjaar al dat de rijksoverheid aan zet is. De gemeente kan als gevolg van een eigen blunder in de boekhouding jaarlijks 2 miljoen minder uitgeven dan gedacht en moet extra op de centen passen.

,,Oer ienmalige ynfestearringen is net in soad diskusje”, zegt Eringa. ,,De provinsje wol bêst betelje foar ûnderhâld en behear. Mar konstant byspringe om de begrutting slutend te krijen, is wat oars. Logysk, it giet om belestingsinten. Oan de oare kant: as jo as Fryslân grutsk binne op sa’n topsportakkommodaasje, dan mei dat miskien ek wol wat kostje.”


De inkomsten kunnen omhoog door de gebruikers nog wat meer te laten betalen. ,,Mar is dat reedlik? Do moatst sjen watst úteinlik byelkoar krije kinst. Dan is dat it budzjet. In konklúzje kin dan wêze dat it ambysjenivo omleech moat, omdat it oars net te beteljen is. Realisme is hiel belangryk.”

Van commerciële activiteiten verwacht hij niet veel. ,,De ferhier fan romtes en ek feesten en partijen sille net folle opleverje.” Er is in het verleden op dat gebied nogal sprake geweest van ,,luchtfietserij”, vindt hij. ,,De kearntaak is soargje dat der goed iis leit. Doe waar je goed in bent. Rekkenje dy net ryk mei oare saken. Dat ha we mei ProRail ek noait dien.” De commercie rond toernooien is al uitbesteed. Bezuinigen op de Thialf-organisatie zelf is onmogelijk, stelt Eringa. ,,Dy is nei de eardere sanearring al minimaal en kwetsber.”

Thialf moet volgens de kwartiermaker terug naar de basis. ,,Dat klinkt logysk, mar soms is der in bûtensteander mei in frisse blik nedich om de boel eefkes op in rychje te setten. Der moatte oplossingen komme dy’t ik oan myn heit en mem yn Boalsert útlizze kin. As dat slagget, dan is it goed.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Thialf
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct