Minister: 'Plysje' op uniform kan escalerend werken

Het gedroomde voorbeeld van Sis Tsiis, dat dus niet op straat te zien zal zijn. FOTO ARCHIEF

De politie krijgt in Friesland niet het Friestalige ‘Plysje’ op het uniform. Dat zou botsen met de uitstraling van de nationale politie, meldt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Friestalige uitingen zijn een wens van de actiegroep Sis Tsiis. Zij voerde er actie voor, ook in Den Haag. De groep wil meer zichtbaarheid van de Friese taal in de openbare ruimte.

Zowel Knops als zijn collega Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is onverbiddelijk. ‘Plysje’ op het uniform zou verwarring op straat in de hand werken. ,,Bovendien kan het onnodig zorgen voor escalatie in het contact tussen burgers en politieambtenaren.’’

Bijstand van andere collega's

De politie-eenheid Noord-Nederland krijgt geregeld bijstand van collega’s uit de rest van het land. Gebruik van één landelijk logo en een dito uniform is noodzakelijk ,,om misbruik of verwarring te voorkomen’’. Knops: ,,Een afwijkend uniform en/of politielogo draagt daaraan niet bij.”

Het ministerie keek ook naar het gebruik van het Fries bij de gemeenten. Uit een rondvraag van de provinsje Fryslân onder de gemeentegriffiers blijkt dat voor 45 procent van de raadsleden het Fries de voorkeurs- of moedertaal is. 41 procent van de raadsleden heeft zijn of haar eed of gelofte in het Fries afgelegd.

Tijdens raadsvergaderingen is de Friese taal lang niet altijd gebruik. Alleen in Achtkarspelen, Dantumadiel, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân wordt veel Fries gesproken. Heerenveen, Leeuwarden en Waadhoeke zitten in de achterhoede. Hier is de tweede rijkstaal in de vergaderzaal zelden te horen. Net als in Ooststellingwerf en Harlingen, maar deze gemeenten gelden als niet-Friestalig.

Vertrouwen

Knops heeft vertrouwen in de Onderwijsinspectie die het toezicht op het Fries op scholen scherper in de gaten houdt. De inspectie adviseert de provinsje ‘het ambitieniveau te verhogen’.

Met de rechtbank Noord-Nederland en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn nog altijd gesprekken gaande over het gebruik van het Fries in de rechtspraak. De beperkte beschikbaarheid van tolken is ,,een aandachtspunt’’, maar tot concrete afspraken heeft dit nog niet geleid.