Lintjesregen: 93 Friezen onderscheiden

Koninklijke onderscheiding.

Friesland is vanaf vandaag 9 ridders en 84 leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker.

Van de 93 gedecoreerde Friezen zijn er 33 vrouw. De gemiddelde leeftijd is 68 jaar.

Er zijn vandaag 92 lintjes in gemeentehuizen opgespeld, één onderscheiding in Smallingerland wordt op een later tijdstip uitgereikt.

Dit jaar krijgen ook enkele echtparen een koninklijke onderscheiding. Ook worden familieleden, zoals broers en zussen opvallend vaker gedecoreerd dan in de afgelopen jaren.

Voor het tweede jaar op rij worden minder dan 100 Friezen gedecoreerd.

Hieronder een overzicht van alle gedecoreerden in Friesland.

ACHTKARSPELEN

loading  

Ridder

Gerrit Jan Teunis Papenburg (65), Buitenpost, is sinds 1990 als vrijwilliger betrokken bij Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVM). Hier was hij onder andere gids en gastdocent. In de jaren 1990 tot 2007 was hij lid van de Landinrichtingscommissie Kollumerland. Sinds 1990 is hij actief bij Stichting FLORON, een organisatie voor onderzoek en bescherming van wilde planten. Ook is hij sinds 1990 betrokken bij de Fryske Feriening foar Fjildbiology. In de periode 2001 tot 2010 was hij voorzitter van de Stichting Weidevogelmeetnet Friesland. Hij was als docent Nederlands en CKV betrokken bij het Lauwers College in Buitenpost.

Lid

Jitske Bloembergen-Kloosterman (60), Kootstertille, lid Malletband VIOS sinds 1973 tot op heden, redactielid van dorpskrant De Nijsmoune. Ze werft adverteerders, coördineert en redigeert en bezorgt de kranten. Ze was bestuurslid bij Watersportvereniging Achtkarspelen (WVSK8K) en redactielid van het clubblad. Sinds 1989 verzorgt ze de collecte voor de Nederlandse Brandwondenstichting in haar woonplaats. Sinds 2005 is zij werkgroepslid geworden van de afdeling Buitenpost van het Koninklijke Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen-netwerk (NVHH).

Willemina Berendina Renkema-Homan (64), Buitenpost, actief lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Buitenpost sinds 1980. Ze is lid van de activiteitencommissie en bezoekt hulpbehoevende gemeenteleden. Ze organiseert evenementen voor buurtvereniging Concourslaan in Buitenpost sinds 1985. Sinds 1990 biedt zij samen met haar echtgenoot uiteenlopende ondersteuning aan mensen in haar omgeving. Ook is zij met haar echtgenoot sinds 1995 mantelzorgverlener voor de overburen. Sinds 2013 is ze ook vrijwilliger bij woonzorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost.

Klaas Wiemer Renkema (63), Buitenpost, was ouderling en diaken bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Buitenpost. Hij geeft catechese aan leerlingen uit het speciaal onderwijs. Ook bezoekt hij ouderen en biedt hij onderdak aan hulpbehoevende gemeenteleden. Sinds 1990 ondersteunt hij met zijn echtgenote hulpbehoevenden in hun omgeving. Sinds 1995 is hij samen met zijn echtgenote mantelzorgverlener voor de overburen.

AMELAND

loading  

Lid

Dirk Kooiker (66), Buren, voorzitter stichting Vrienden van Geel Wit, was bestuurslid RECRON Friesland en voorzitter RECRON-afdeling Ameland, was bestuurslid, penningmeester en vicevoorzitter van VVV Ameland en bestuurslid VVV Friesland, was vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter vv Geel Wit, mede-initiatiefnemer Kunstmaand Ameland.

DANTUMADIEL

Lid

Jouke Dantuma (51), Driezum, actief op allerlei fronten voor voetbalvereniging VV VIOD Driezum waar hij het vrouwenvoetbal mee oprichtte. Oud-bestuurslid van damclub ‘De Skouwer’ en kaatsvereniging ‘Lyts Begjin’. Voorzitter van begrafenisvereniging ‘de laatste eer’. Raadslid (1996-2000) en wethouder (2002-2006) van de gemeente Dantumadiel. Betrokken bij herdenkingsbijeenkomsten voor omgekomen geallieerde vliegeniers en bij de oprichting van een herdenkingsmonument. Schreef meerdere jubileumboeken.

Johannes Haakma (62), Damwâld, was ijsmeester bij de ijsbaan in Broeksterwâld, voorzitter vogelwacht ‘Akkerwoude en omstreken’, jarenlang betrokken bij project ‘Onze weidevogels’, koster geweest van de voormalig Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Damwâld, voorzitter van de feestvereniging Mei Inoar Ien en mede-organisator van de dodenherdenking. Actief als chauffeur bij verpleeghuis Waadwente, voorzitter buurtvereniging Bakkerswei en vrijwilliger bij dorpshuis De Kruisweg.

Doete Postma (66), Feanwâlden, vrijwilliger bij woon-zorgcentrum Nieuw Toutenburg, ondersteunt diverse kennissen en familieleden, wandelt met bewoners van verpleeghuizen, was mede-organisator van de Wereldsgebedsdag van de Protestante gemeente Noordbergum, vrijwilliger bij zorgcentrum Talma Hoeve.

Lieuwe van der Veen (67), Feanwâlden, actief geweest in bestuur voetbalvereniging SC Veenwouden, vrijwilliger en voorzitter geweest bij feestvereniging Mei Elkoar Ien in Feanwâlden-Feanwâldsterwal, Sinterklaas op scholen, winkels en het gemeentehuis, voorzitter toneelvereniging ‘Vriendenkring’, lid shantykoor ‘de Hellingbazen’ en voorzitter van de commissie ‘Winterjûn’. Lid geweest van de werkgroep Bine en Bouwe.

Elserd Zijlstra (62), Damwâld, was koster bij de (voormalig) Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Damwâld, ook diaken en ouderling en actief voor de fusie met twee naburige kerken. Vrijwilliger geweest bij de politie Friesland in de gemeente Dantumadiel, bestuurslid van de stichting Pikulan in Drachten die zich inzet voor onderwijs aan kinderen in Indonesië.

DONGERADEEL

Lid

Janny Bakker (71), Dokkum, vrijwilliger stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel, was voorzitter Friese afdeling CPB, vrijwilliger de Zonnebloem, vrijwilliger bezoekerscentrum terp Hegebeintum, was vrijwilliger bij de Vrouwenraad, was bestuurslid zangvereniging Sursum Corda.

Hillie Boomsma-de Jong (74), Dokkum, vrijwilliger stichting Welzijn ‘Het Bolwerk, vrijwilliger csv Be Quick, vrijwilliger sportstichting DODADO, vrijwilliger plaatselijke PKN-gemeente.

Annie Schilstra-Dorhout (76), Dokkum, was voorzitter Unie Van Vrijwilligers en vrijwilliger verpleeghuis ‘de Waadwente’, vrijwilliger werkgroep Hongarije, vrijwilliger stichting ‘Open Christianity’, vrijwilliger stichting Wereldwinkel Dokkum.

Jan Schilstra (75), Dokkum, was leraar timmeren, was lid van de Commissie van Beheer van de Protestantse gemeente Dokkum, is vrijwilliger Protestantse gemeente Dokkum, is vrijwilliger Talant, vrijwilliger werkgroep Hongarije, was ouderling en diaken PKN Dokkum, is penningmeester Fryske Krite, medeoprichter en vrijwilliger voedselbank Dongeradeel, vrijwilliger csv Be Quick, verricht timmerwerkzaamheden voor de Wereldwinkel Dokkum.

Alie Cornelia Linker (82), Dokkum, was burgerlid en lid van het college van volmachten van het voormalige Zeewerend Waterschap Fryslân, was bestuurslid voormalige Stichting Openbare Bibliotheek, was bestuurslid Stichting Stadsfeesten Dokkum, was bestuurslid De Tille Dongeradeel, was voorzitter Wijkraad Binnenstad Dokkum, medeoprichter en coördinator ‘Broodje Kunst &Kultuur’, ambassadeur VAKwerk Dokkum, bestuurslid Stichting Dokkumer Stadsfonds.

Ton Cornelis van der Wekken (54), Dokkum, lid studentenvereniging PFSAR, reisleider reisbureau DrieTour Reizen, is vrijwilliger, adviseur en was voorzitter van Stichting Gipsy Mission in Nijkerk, vrijwilliger Sportvereniging Spakenburg, bestuurslid Stichting Near East Ministry te Nijkerk.

Willem Tilma (63), Hantum, was bestuurslid rayoncommissie Noord Friesland van de KNKV, is trainer korfbalvereniging De Tinnen Leppel, scheidsrechter KNKV, was bestuurslid korfbalvereniging DTL, beoordelaar KNKV, medeoprichter en voorzitter redactiecommissie dorpsblad Hichtepunten te Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen en Hiaure, voorzitter Vereniging Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen, medeoprichter haalbaarheidscommissie MFC Hantum, was voorzitter buurtvereniging Het Streekje te Hantum, is voorzitter koor Rûm Sop in Hantum.

FERWERADERADIEL

Lid

Ernest Bakker (66), Burdaard, voorzitter Stichting Ruurd Wiersmahûs en rondleider in het museum, actief geweest als bestuurslid Stichting Bouwend Rotterdam (activiteiten voor mensen met een beperking), werkgroep Kleinkunst van de Stichting Kasteel van Rhoon, bestuurslid toenmalig Prinses Beatrix Fonds, voorzitter Stichting Vrienden van Hockeyclub Tempo ‘34 in Rotterdam, voorzitter Rotterdams Architecten Overleg.

Taeke Hoeksma (74), Burdaard, bestuurlijk actief voor CDA Ferwerderadiel, ex-voorzitter van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ferwerderadiel, actief voor de Protestantse Gemeente Burdaard, ex-penningmeester van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond afdeling Burdaard/Wânswert.

FRANEKERADEEL

Lid

Lieuwe Petrus Brandsma (67), Sexbierum, vele functies vervuld binnen A.V.C. (Algemene Voetbal Club), momenteel nog consul en terreinknecht, verslaggever voor de lokale radio, drijvende kracht achter het oliebollen bakken, bestuurslid geweest van ijsclub Meiinoar Ien, tot 2008 scheidsrechter bij de KNKB met als hoogtepunt de PC in 2005, actief in de Begeleidingscommissie scheidsrechters KNKB, bestuurslid geweest van de Straatkaatscommissie Sexbierum-Pietersbierum

Emke Wouda-Kingma (64), Franeker, tussen 1990 en 2005 organisator van ‘Hobbyen aan huis’, waarbij groepen vrouwen bij haar thuis handwerkten, vrijwilligster bij Welfare-werk Rode Kruis bij het handwerken en de verkoopmiddagen.

Christiaan Michael Stefanus Kramers (63), Hitzum, voorzitter Stichting Dorpshuis Hitzum en van een werkgroep van Dorpsbelang Hitzum, zette zich in voor van A (Achlum) tot Z (Zweins), leefbaarheidsproject, voorzitter geweest van de Vereniging voor Volksvermaak Hitzum. Zorgde voor een oorlogsmonument in de kerk.

Wijtze Leistra (76), Tzummarum, digitaliseert foto’s en archieven van verenigingen voor de website oudtzummarum.nl, vrijwilliger museum Yep Hettinga Skoalle en actief bij opgravingen, bestuurslid en archivaris Oudheidkundige Vereniging Barradeel, medeoprichter en bestuurslid van Stichting Bunker Koehoal.

Betje Leistra-Terpstra (74), Tzummarum, digitaliseert foto’s en archieven van verenigingen voor de website oudtzummarum.nl, fotografeert en digitaliseert de archeologische stukken die haar echtgenoot op het land van Yep Hettinga vond, helpt de archivaris van Oudheidkundige vereniging Barradeel in de vorm van fotograferen, scannen en digitaliseren van documenten. Bestuurslid geweest bij atletiekvereniging Spartacus in Franeker.

Yke Dijkstra-Stegenga ( 60), Hitzum, bestuurlijk actief geweest voor Stichting samenwerking van Dorpshuizen in Friesland, voor Feriening Doarpshûzen Frjentsjerteradiel, voor CBS Underweis en het PCBO Franekeradeel, secretaris van de Stichting Dorpshuis Hitzum, coördinator van de vrijwilligers in het dorpshuis.

DE FRYSKE MARREN

Lid

Free Hoekstra-Wind (81), Delfstrahuizen, al vanaf haar jeugd organist, de laatste 25 jaar in Echtenerbrug en Delfstrahuizen. Organist en dirigent koor Nederlandse Christen Vrouwenbond, oprichtster koor Marum.

Eize Hornstra (77), Lemmer, vrijwilliger gereformeerde kerk, secretaris aulabestuur Lemsterland, bestuurslid de Arcade, secretaris Lemster Mannenkoor, bijzonder ambtenaar burgerlijke stand.

Geert Slob (65), Joure, vlaghijser Jouster Toer, vrijwillige brandweerman, vrijwilliger oorlogsherdenkingen, felicitatiedienst kerk.

HET BILDT

Lid

Nico Zonderland (64), Minnertsga, was tot 2015 voorzitter van het Overkoepelend Orgaan het Bildt. Dit orgaan ontwikkelde dorpsvisies en richtte een dorpenfonds op, mede-initiatiefnemer en bestuurslid van het MFA in Minnertsga, secretaris, vicevoorzitter en vrijwilliger bij Kaatsvereniging Minnertsga, actief voor de Stichting Nij Bethanië. Tot 2015 actief voor Plaatselijk Belang en tot 2014 voor voetbalvereniging Minnertsga.

Joke Zonderland-Hibma (64), Minnertsga, vrijwilligster bij kaatsvereniging Minnertsga, vrijwilligster bij voetbalvereniging Minnertsga, schoonmaakster bij de Protestantse Gemeente Minnertsga.

HARLINGEN

Lid

Johny Abels (70), Harlingen, actief voor het Nederlands Rode Kruis, vrijwilliger bij de belastingservice van de FNV waar hij mensen helpt bij het invullen van belastingpapieren en huur- en zorgtoeslagen.

Wiebe Dijkstra (75), Harlingen, vrijwilliger bij voetbalvereniging Zeerobben waarvoor hij benoemd is tot Lid van Verdiensten en Erelid, vrijwilliger bij de bouw- en onderhoudsploeg van Kaatsvereniging Eendracht, betrokken bij verbouw van de basisschool Midlum tot dorpshuis, vrijwilliger bij de Stichting Kinderopvang Friesland.

HEERENVEEN

Lid

Lolke Gerard Boomsma (74), Heerenveen, al 47 jaar bestuurder en redactielid Heerenveense Zwem & Poloclub, waterpoloscheidsrechter, opleider, begeleider en beoordelaar waterpoloscheidsrechters, official en jurylid wedstrijdzwemmen.

Greetje Buursma-Draaijer (65), Jubbega, was in Stadskanaal diaken Nederlands Hervormde Kerk, voorzitter christelijke vrouwenclub De Wijkplaats, vrijwilliger bij de Wereldwinkel en in Jubbega vrijwilliger en voorzitter Vrouwen van Nu en actief lid protestantse gemeente.

Tjisse van der Heide (78), Akkrum, ouderling, organist, lector, oud-papierinzamelaar protestantse gemeente Akkrum, gastheer open kerkenroute, promotor Nederlands Bijbelgenootschap, ondersteuner en chauffeur hulpbehoevende ouderen, secretaris IJswegencentrale Utingeradeel, vrijwilliger stichting Dorcas, vrijwilliger zorgcentrum Leppehiem.

Pietje van der Heide (76), Akkrum, vrijwilliger, ouderling, bezoeker zieke en eenzame leden protestante gemeente Akkrum, organisator soos en vrouwengespreksgroepen, medeorganisator Wereldgebedsdag, ondersteuner hulpbehoevende ouderen, vrijwilliger zorgcentrum Leppehiem, vrijwilliger stichting Dorcas.

Wilco Pieter Waller (71), Nes, bestuurder Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging in Muiden met de jeugd als speerpunt, aanjager grote investeringen verenigingshavens Muiden en Enkhuizen, medeoprichter en voorzitter Stichting Elektrisch Varen Friesland.

KOLLUMERLAND

loading  

Lid

Dirk Bijlstra (61), Westergeest, is vrijwilliger en voorzitter van brassband De Bazuin Triemen/Westergeest, vrijwilliger Plaatselijk belang Westergeest, vrijwilliger tennisvereniging Foestrum Westergeest, vrijwilliger, jeugdouderling, koster en muzikant PKN kerk Oudwoude/Westergeest, vrijwilliger feestcommissie Westergeest, blaast al meer dan dertig jaar op zijn trompet bij de dodenherking in Westergeest.

Oebele Bijlstra (57), Westergeest, is vrijwilliger en lid brassband De Bazuin Triemen/Westergeest, was penningmeester feestcommissie Westergeest, medeoprichter, bestuurslid en redactielid dorpskrant 'De Foestrumer' Westergeest, bestuurslid en onderhoudsman MFC De Tredder Westergeest, vrijwilliger en lid tennisclub Foestrum Westergeest, kerkrentmeester PKN kerk Oudwoude-Westergeest, medeoprichter en bestuurslid Stichting TWA Westergeest.

Ankje Enting-Ruwersma (64), Burum, was redacteur kerkblad 'Zegt het voort', lid zendingscommissie en diaken van de PKN kerk te Burum, Munnekezijl en Warfstermolen, was bestuurslid Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs te Burum, is lid van de liturgiecommissie PKN kerk Burum, Munnekezijl en Warfstermolen.

Wierd Kooistra (70), Westergeest, was bestuurslid en trainer vv Hardegarijp, is bestuurslid en voorzitter Plaatselijk Belang Westergeest, was bestuurslid, voorzitter en is medeoprichter vv WTOC, is vrijwilliger begraafplaats Westergeest, is secretaris WMO-raad gemeente Kollumerland, is medeoprichter en was vrijwilliger stichting TWA Tsjerken, is medeoprichter en voorzitter Enerzjy Koöperaasje Westergeest, was voorzitter organisatiecomité 1250 jaar Westergeest, is voorzitter stichting Algemene Belangen Westergeest, was interimvoorzitter en is nu voorzitter van vv WTOC.

LEEUWARDEN

Ridder

Jan Feike Hoekstra (57), Grou, actief voor stichtingen en evenementen in Grou, voorzitter van Sikefûns It Gild, het oudste ziekenfonds van Nederland, voorzitter Skûtsjekommissie Grou, penningmeester Stichting Fûns Mid Fryslân en (mede)initiatiefnemer van Zeilcentrum Grou, Skûtsjewike Grou, Grou leert Grou zeilen en de Grouster Zeilmarathon. Betrokken bij de werkgroep voor Grou tijdens Kulturele Haadstêd 2018.

Joop Folkers (60), Goutum, penningmeester Befrijdingsfestival Fryslân, de Stichting Sint Anthony Gasthuis, Stiching Hawker Hunter Foundation, Stichting Golfbaan Leeuwarden en Stichting Urgente Noden Friesland (SUN Friesland). Daarnaast is hij betrokken bij Mixed Hockey Club Leeuwarden.

Lid

Klaas de Jong (67) Goutum, inzet voor Korfbalvereniging van Goutum, Wêz Warber, ook nadat hij niet meer speelde, dorpsfeestcommissie van 1975 - 1989, actief bij het versieren van de praalwagen, zette zich bij Simmer 2000 in voor de reünie van de Wiardaskoalle, de basisschool van Goutum.

Oedske de Jong-Westerhof ( 63), Goutum, zet zich al dertig jaar in voor het clubblad van korfbalvereniging Wêz Warber, begeleidde drie korfballers naar Orjol, de oud-zusterstad van Leeuwarden, en ontving en begeleidde Russische korfballers. Schminkt bij de Goutumer Toneelvereniging en de Sinterklaasintocht. Organiseerde van 1998 - 2013 een kerstdiner voor alle Goutumers.

Rijanne Thomassen (67), Leeuwarden, vrijwilliger Stichting Avondwandelvierdaagse Leeuwarden, Bond van Wapenbroeders afdeling Midden Friesland, en Wijkzorgcentrum Het Nieuwe Hoek, waar ze vrijwel dagelijks in het winkeltje te vinden is.

Grietje Hoeksma-Schilstra (74), Leeuwarden, organiseerde twintig jaar de jaarlijkse collecteweek in Leeuwarden van de christelijke hulporganisatie ZOA. Bestuurslid en vrijwilligster bij verschillende organisaties.

loading

Hans van der Wal, Anneke Hooghiemster en Nico van Lunzen actief als vrijwilliger bij jeugdcircus Saranti uit Leeuwarden.

Anneke van der Wal-Hooghiemster (58), Leeuwarden, de ‘moeder’ van jeugdcircus Saranti. Secretaris van het bestuur, verzorgt schmink, maakt kostuums.

Hans van der Wal (67), Leeuwarden, penningmeester jeugdcircus Saranti. Ondersteunt en begeleidt het jeugdcircus.

Nico van Lunzen (69), Leeuwarden, algemeen bestuurslid jeugdcircus Saranti en betrokken bij al het circuswerk.

Jan van der Woud (75), Goutum, actief lid Kaatsclub Goutum, begeleider/clubcoach en meer dan twintig jaar een dag keurmeester op de grote KNKB-partij. Kaats- en korfbalscheidsrechter. Oud-voorzitter van IJsclub Goutum.

LEEUWARDERADEEL

Lid

Aukje Brouwer-Wiersma (66), Stiens, is sinds 1980 in vele functies vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Stiens, vrijwilliger bij het Longfonds, vrijwillig docent bij de stichting Stavoor, actief bij Vluchtelingenwerk Noord-Nederland en bestuurslid van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond.

Hendrik Liemburg (68), Britsum, was sinds 1971 terreinmeester, trainer, materiaalbeheerder, scheidsrechter en bestuurslid bij de korfbalvereniging CSL in Stiens, bondsscheidsrechter, trainer van diverse korfbalverenigingen en bestuurslid van de buurtvereniging De Kamp in Britsum.

Klaas Tigchelaar (65), Stiens, is sinds 2007 diaken bij de Protestantse Gemeente Stiens, voorzitter jeugdsoos, wijkouderling, lid Commissie Interkerkelijk Kontakt Werk, mede-oprichter Stichting Hulp Oost-Europa, voorzitter WMO-adviesraad en secretaris Volkstuinvereniging Stiens.

LITTENSERADIEL

Aukje Bergwerff-de Boer: de enige met een lintje in Littenseradiel. Reportage: Omrop Fryslân

Lid

Aukje Bergwerff-de Boer (63), Baard, lid ouderraad basisschool De Stjelp die er mede dankzij haar inspanningen een klaslokaal bij krijgt, initiatiefnemer en voorzitter speeltuin Het Kampke, vrijwilliger Stichting De Zonnebloem, brein achter leesclub en kerstmarkt De Maretak, voorzitter Dorpsbelang die er persoonlijk voor zorgde dat de brievenbus aan de Dekemawei terug kwam, lid van de stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren.

MENAMERADIEL

Ridder

loading  

Irene Margreet Langendijk-van den Berg (71), Bitgummole, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Noord-Nederland waarvoor ze de basis legde met de oprichting van de Werkgroep vluchtelingenwerk Menaldumadeel. Diverse bestuursfuncties gehad bij Amnesty International, de toenmalige Vereniging Tolken en Vertalers Tolkencentrum, werkgroep Noodopvang Friesland, Alliantie van tolken- en vertalersorganisatie en het Kwaliteitsinstituut Beëdigde Tolken en Vertalers. Sinds 2014 betrokken bij het onderwijs aan masterstudenten van de faculteit Geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lid

Sybren Jitze van Tuinen (57), Berltsum, oprichter en voorzitter Jeugdsoos It Piipskoft in Berltsum, voorzitter van Vereniging Oranje Nationaal Berltsum, Familieraad GGZ Friesland, ondernemersvereniging Undernimmend Berltsum-Wier, Cliëntenraad Viataal Wylerberg in Groesbeek, gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers Berltsum en Jeugdraad Protestante Gemeente Berlikum, ouderling en voorzitter van de Kerkenraad, vrijwilliger bij Sportclub Berlikum, secretaris van de Stichting Voortvarend Berltsum en lid van de Kommisje Berltsumer Feilingdei.

OPSTERLAND

Ridder

Joop Burbach (75), Beetsterzwaag, voorzitter hockeyclub De Graspiepers in Drachten, vrijwilliger, bestuurslid en erelid Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, voorzitter hockeydistrict Noord-Nederland, begeleider hockeyheren Jong Oranje, penningmeester en voorzitter Rotary Drachten, medeoprichter en secretaris Stichting Leergeld Noordoost- en Zuidoost-Friesland, regiocoördinator subsidieaanvragen van alle 19 Rotaryclubs in Friesland, begeleider Rotaryclubs bij aanvragen Global Grant.

Lid

Albert Althuis (77), Nij Beets, ouderling en scriba Gereformeerde Kerk en daarbij organisator van vele activiteiten en cursussen, vrijwilliger bij het opvanghuis voor kinderen van de Stichting Jefta in De Veenhoop, vrijwilliger openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets als natuurgids en fijnschilder, buitenschilder dorpshuis It Trefpunt.

Willem Dolstra (77), Bakkeveen, secretaris tennisvereniging Dúndelle, verslaggever De Woudklank, voorzitter dorpskoor Dúnsjongers, organisator Hannekemaaierstochten, initiator restauratie Poepekrús, bestuurslid Historische Vereniging Bakkeveen, actief voor dorpswebsite Bakkeveen, auteur en uitgever van historische boeken als de geschiedenis van Frieschepalen, de geschiedenis van de Volkshogeschool en 150 jaar Openbaar Onderwijs in Frieschepalen.

Henk de Glee (67), Gorredijk, lid ouderraad openbare basisschool De Flecht in Lippenhuizen, regisseur cabaretgroepen De Sweltsjes en Sjesa, voorzitter Stichting Amateurtoneel Fryslân, bestuurslid It Frysk Amateur Toaniel, bestuurslid en presentator Stichting Doarpsactiviteiten Lippenhuizen, projectleider Polderhoofdkanaal, deelnemer ‘Doch it foar dyn Doarp’, schrijver revue bij 200-jarig bestaan Nutsdepartement Gorredijk e.o., voorzitter organisatie 700-jarig bestaan Lippenhuizen.

SMALLINGERLAND

Ridder

De broers Van Brakel (Smallingerland) Reportage: Omrop Fryslân

Govert van Brakel (66), Amersfoort, persvoorlichter ministerie van Onderwijs, presentator, eindredacteur en verslaggever NCRV-radio en NOS Radio 1 en als zodanig inspiratiebron voor veel presentatoren, mentor collega’s, redacteur van het magazine van VGOMedia voor gepensioneerde mediamensen, gastdocent Universiteit van Amsterdam, vrijwilliger bibliotheek van Eemland in Amersfoort, medeoprichter leesclub Makkelijk Lezen, ondersteuner en adviseur Lutherse Kerk De Amersfoortse Zwaan.

Peter van Brakel (74), Drachten, korpschef regiopolitie Friesland, secretaris dagelijks bestuur Veilig Verkeer Nederland (VVN), secretaris algemeen bestuur VVN, secretaris Verenigde verkeersveiligheidsorganisatie 3VO, secretaris Nationaal Centrum Verkeersveiligheid, voorzitter stichting Nationaal Centrum Veilig Verkeer, coördinerend redacteur handboek voor de politie, voorzitter bezwaren advies commissie Nederlandse Politie Academie, voorzitter raad van toezicht zorggroep Liante, bestuurslid Stichting Meldpunt Vermissing Nederland, voorzitter begeleidingscommissie Hulplijn vermiste personen, voorzitter, lid en plaatsvervangend voorzitter commissie van beroep politie-examens Nederlandse Politie Academie, lid adviesgroep Slachtofferzorg ministerie Veiligheid en Justitie, bestuurslid Nationaal Centrum Preventie, adviserend lid Commissie Veiligheid VNG, voorzitter Vereniging Hogere Politieambtenaren, lid Centrale Commissie Misdaadvoorkoming, lid curatorium Nederlandse Politie Acedemie, bestuurslid CVOB-kring voor politieadministratie, lid begeleidingscommissie Politie Studiecentrum Warnsveld.

Lid

Guus Bräuner (77), Drachten, ouderling-kerkvoogd Hervormde gemeente Drachten, vrijwilliger Stichting Wijkraad De Singels, lid Raad van Advies ziekenhuis Nij Smellinghe, penningmeester en voorzitter bewonersvereniging ’t Hout, aanspreekpunt Stichting Bedrijvencentrum A7, organisator kerkdiensten Nij Smellinghe, interim-voorzitter kerkenraad Zuid en vice-voorzitter algemene kerkenraad van de Protestante gemeente Drachten, rondleider Woudagemaal, lid voormalige Senioren Advies Raad Smallingerland, voorzitter Vereniging van Oud-Workumers, vice-voorzitter Seniorenconvent Commerciële Club Friesland.

Foppe Delfsma (75), Drachten, koster, beheerder en gastheer Vrije Baptisten Gemeente Bethel, actief bij voedsel- en kledingacties en collectant Stichting Dorcas Aid International, medeorganisator zendingsreizen Stichting Open Doors Nederland, vrijwilliger Stichting Mobilisatie Nederland.

Klaas Leistra (67), Opeinde, bestuurslid buurtvereniging De Gilden in Drachten, vrijwilliger en voorzitter personeelsvereniging Verkley Kabels en Leidingen in Drachten, ouderling, voorzitter diaconie, voorzitter activiteitencommissie en voorzitter commissie van beheer Gereformeerde Kerk Opeinde/Nijega/De Tike, vrijwilliger, medeoprichter, bestuurslid en voorzitter dorpshuis De Wringe in Opeinde, medeoprichter Federatie van Dorpshuizen Smallingerland, bestuurslid christelijke zangvereniging Loof de Heer in Opeinde, lid activiteitencommissie Opeinde, medeoprichter en voorzitter Shantykoor Opeinde.

Peter Terpstra (66), Drachten, vrijwilliger bij korfbalvereniging De Pein, vrijwilliger Smelne’s Erfskip, vrijwilliger Museum Drachten, medeoprichter, penningmeester en algemeen bestuurslid Stichting Spoorverleden Drachten, lid van een groep mensen die kennis vergaarden over het verleden van Opeinde, medeoprichter, secretaris en algemeen bestuurslid Histoaryske Feriening De Pein, medeorganisator Open Monumentendag en het Jier fan Smellinger Lânskip.

Riemie Oost-Kort (75), Drachten, hulpkoster, ouderling/diaken Protestante wijkgemeente Drachten West, waarvoor zij ook bezoekwerk doet en vrijwilliger oud papier-actie is, lid van de missionaire werkgroep.

SUDWEST-FRYSLAN

Lid

Nanne Boersma (72), Longerhouw, diaken, ouderling en preekvoorziener van de Protestantse gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 45 jaar bestuurslid van de Begrafenisvereniging Gedenk te Sterven, bestuurslid bij dorpsbelang Schettens-Longerhouw, verzorgt het onderhoud van de begraafplaats.

Wiep Bosma-de Rapper (78), Sneek, penningmeester en organisator bij de Nederlandse CVA-vereniging, regio Friesland, actief lid van de Odd Fellows te Sneek, lid adviescommissie Toegankelijkheidsbevordering van de Commissie Integratie Gehandicaptenbeleid Súdwest-Fryslân, vrijwilliger bij de Voedselbank Sneek Wymbritseradiel, vrijwilliger bij het Woonzorgcentrum Frittemahof te Sneek.

Germ Brouwer (57), Exmorra, 27 jaar bestuurslid en vrijwilliger van Oranjevereniging Exmorra, 20 jaar ouderling/diaken en voorzitter van college van Kerkrentmeesters bij PKN gemeente Exmorra-Allingawier, 18 jaar bestuurder dorpshuis ’t Honk, voorzitter en vrijwilliger bij Dorpsbelang Exmorra.

Roel van Brug (73), Woudsend, 20 jaar vrijwilliger en bestuurder bij v.v. Woudsend, lid van de ouderraad van cbs De Klinkert in Sloten, lid ouderraad Chr.scholengemeenschap Gaasterland in Balk, bestuurslid IJsclub Spannenburg e/o,

Cor Ferbeek (66), Oudega, bestuurslid en elftalleider bij v.v. Oudega, 25 jaar scheidsrechter bij de Nederlandse Volleybalbond, voorzitter volleybalvereniging Vechtlust, penningmeester Oranjevereniging Oudega, bestuurslid technische zaken basisschool Klaver Trije, vrijwilliger bij Bloemkamp in Bolsward, bestuurder MFC It Joo, diaken/ouderling/kerkrentmeester Protestantse gemeente Oudega.

Annie Hester-Hoorn (79), Bolsward, 21 jaar leesmoeder en begeleidster van de schoolkampen, 37 jaar vrijwilligster woonzorgcentrum Huylckenstein, 26 jaar vrijwilligster Martinigemeente, vrijwilligster bij NVVH Vrouwennetwerk, afdeling Bolsward.

Nini Kunst-Visser (82), Makkum, 14 jaar diaken van Hervormde Gemeente Makkum, 35 jaar coördinator van de Simavi collecte, vrijwilligster/coordinator en collectant bij Amnesty International, 35 jaar penningmeester en vrijwilligster bij vrouwenvereniging ‘Het Mosterdzaadje’, van ruim 10 stichtingen en organisaties vanaf 1965 collectant.

Sipke Palsma (76), Kimswerd, 27 jaar koster van de Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd, verzorgt sinds 1970 het onderhoud van de begraafplaats, was 22 jaar scheidsrechter bij de KNVB, 24 jaar vrijwilliger bij de Kaatsvereniging De Helfrichs, 22 jaar vrijwilliger bij de Huisartsenpraktijk De Tsjaker in Witmarsum.

Gert Priem (65) Bolsward, was 30 jaar lid van de vrijwillige brandweer in Dokkum en Sneek, was 10 jaar commandant bij de brandweer van de toenmalige gemeenten Bolsward/Littenseradiel/Wûnseradiel, actief muzikant bij diverse muziekfestivals in Bolsward.

Tjalda de Witte – La Roi (58) Bolsward, sinds 1972 vrijwilligster bij de Gasthuiskerk, vrijwilligster bij sportclub Bolsward betrokken bij het clubblad, het jeugdbestuur, de wedstrijdadministratie en de kantinediensten, bestuurslid Chr. muziekvereniging Hallelujah Makkum, vrijwilligster bij Zorggroep Tellens locatie It Menniste Skill te Bolsward, vrijwilligster bij de FietsElfstedentocht.

Otto van Veen (69) Sneek, 50 jaar scheidsrechter en vrijwilliger bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo), 7 jaar reservist bij het Korps Nationale Reserve, lid van de Bondsraad van het FNV, ouderling bij de Hervormde Gemeente Sneek, voorzitter van de Volleybalvereniging VC Sneek.

RIDDER

Peter Tolsma (69) Workum, 40 jaar controleur/examinator instructiezeilen, 12 jaar lid/voorzitter van het Koningin Julianafonds, 17 jaar bestuurslid ‘Monument en Materiaal’ gemeente Groningen, 16 jaar bestuurslid randgroepen Boterdiep Groningen en Sociaal Cultureel Werk, 12 jaar secretaris Stichting Steunfonds De Drie Linden, 19 jaar (vice)voorzitter Stichting Stamboek Ronde en Platbodems, 15 jaar bestuurslid Stichting Exodus Groningen.

TERSCHELLING

Lid

Cor Bakker (55), Hoorn, KNRM-man, was helper aan de wal, opstapper op reddingsboot ‘Barend van Spreekens’, plaatsvervangend schipper en schipper reddingsboot ‘Carlot, is plaatsvervangend schipper op reddingsboot ‘Frans Hogewind’, nam deel aan 344 acties waarbij 554 mensen werden gered, kreeg bronzen draagmedaille voor bijzondere verdienste KNRM voor riskante redding opvarenden Russische vrachtschip ‘Briz’.

André Boersma (74), West-Terschelling, was voorzitter Vereniging Terschellinger Erfpachters, was bestuurslid tennisvereniging TOW, is voorzitter Raad van Kerken parochie Sint Brandanus, is vrijwilliger algemene hulpdienst Terschelling, is vrijwilliger Berenloop, is vrijwilliger bij de Zonnebloem.

Frieda Boersma-Huitema (76), West-Terschelling, vrijwilliger parochie Sint Brandanus, vrijwilliger tuinclub, vrijwilliger Woonzorgcentrum De Stilen, vrijwilliger vereniging Vrouwen van Nu, vrijwilliger algemene hulpdienst Terschelling, bestuurslid koor Happy Tune, vrijwilliger bij de Zonnebloem, was voorzitter boekenclub.

Auke Hoogstra ( 73), West-Terschelling, lid college van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente West-Terschelling, medewerker en beheerder financiën Rommeltjesmarkten Westerkerk, oprichter en voorzitter Stichting Bazaar Westerkerk, was voorzitter Algemene Christelijke Politiebond afdeling Lochem, was lid commissie van beheer van zowel de Gereformeerde Kerk Eibergen als de Gereformeerde Kerk Schiermonnikoog, was medeoprichter en penningmeester CDA Schiermonnikoog, was bestuurslid en voorzitter van de Ds. Vosserschool, was medeoprichter en voorzitter Stichting Alarmering Terschelling, was medeoprichter en voorzitter van de Stichting Onder Opper, was voorzitter kerkenraad Hervormde Gemeente West-Terschelling.

Harry Lettinga (70), West-Terschelling, vrijwilliger HT-race, vrijwilliger onderhoud en schipper motorreddingsboot ‘Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg’, vrijwilliger onderhoud en opperschipper motorreddingsboot ‘Brandaris’, was vrijwilliger en medeoprichter visserijmuseum Aike van Stien.

Geesje Lettinga-Hogenesch (67), West-Terschelling, vrijwilliger CDA Terschelling, vrijwilliger VVV Terschelling, vrijwilliger museum ’t Behouden Huys, vrijwilliger Stichting Behoud Oudste Motorreddingboot ter Wereld, vrijwilliger werkgroep 1666, was vrijwilliger bij en medeoprichter visserijmuseum Aike van Stien.

TYTSJERKSTERADIEL

loading  

Ridder

Cornelis Arend Spronk (70), Oentsjerk, was lepra-arts in Mangu in Nigeria, heeft daar een reconstructief-chirurgische missie opgezet en een brandwondencentrum, actief betrokken bij de Stichting Faridpur in Bangladesh, actief geweest voor zendingscommissie van de Emmakerk in Watergraafsmeer en als lid medezeggenschapsraad lagere school Barneveld, tot 2010 werkzaam als plastisch chirurg in het MCL, tot 2007 bestuurslid IDA Foundation Amsterdam

Neeltje Spronk-Mulder (69), Oentsjerk, was verpleegkundige in Mangu, Nigeria, diverse functies bij Hervormde Kerk in Barneveld en Oentsjerk, was leesmoeder op basisschool De Paedwizer in Oentsjerk, was lid van het Jaarbestuur Heemstra State in Oentsjerk, nog actief voor Stichting Faridpur in Bangladesh, tot 2007 voorzitter van Rondtuinen Friesland, tot 2010 lid Raad van Toezicht Skewiel Oentsjerk, ondersteunt school en internaat in Mangu.

Lid

Jacob Plantinga (71), Garyp, diverse functies bij de Pinkstergemeente in De Westereen, drager en bode bij begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp. Vrijwillig chauffeur voor ziekenhuisbezoeken, Schiphol en andere bestemmingen, brengt bezoekjes aan ouderen en zieken.

Petrus Smedinga , (69), Ryptsjerk, vrijwilliger bij de Stichting op Toutenburg, koster Protestantse Gemeente Ryptsjerk, lid geweest van de schoolfeestcommissie van de School met de Bijbel in Ryptsjerk, actief geweest in bestuur dorpsfeestcommissie, betrokken geweest bij oud papier-actie Christelijke Zangvereniging Advendo.

Grietje Smedinga-Bosma (67), Ryptsjerk, koster bij de Protestantse Gemeente Ryptsjerk en organisator van het verjaardagsfonds, verleende mantelzorg aan alleenstaande persoon en nu aan een familie, was tot 2015 secretaris van begrafenisvereniging Helpt Elkander, mede-oprichtster, hulpleidster en bestuurslid van Peuterspeelzaal ’t Protternest, was collectant van de Nederlandse Hartstichting.

VLIELAND

Lid

Sjoerd van der Heide (69), Vlieland, bestuurslid Groene Kruis, bestuurslid ijsclub, bestuurslid Vlielands Fanfarecorps, coördinator jaarlijkse herdenking 4 mei, lid cliëntenraad woonzorg Vlieland.

WESTSTELLINGWERF

Lid

Maria Christina Nijhof-Brouwer (59), Blesdijke, vrijwilligster Dorpsbelang Blesdijke, van 1992-1998 voorzitter van de verkeerscommissie die in 1995 in de prijzen viel met het meest prestigieuze verkeersveiligheidsproject op het platteland, vrijwilligster Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf, bestuurslid Kring Bercoop en Stichting Bercoop Fonds, manager/voorzitter regio Noord van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Menendieck.