Zingen in de kerk wordt wegens het coronavirus sterk afgeraden door de overheid. Door gemeenteleden wordt dit wel gemist, merkte It Kwartettekoar. Het bestuur bedacht daarom een plan: ‘hâld de lofsang geande’.

,,Doe’t wy hearden dat it sjongen eins better net mear koe, binne wy mei it bestjoer byelkoar sitten gongen, om te sjen wat der dan noch wol mooglik is”, zegt Djoke Travaille, voorzitter van het koor.

,,De leden wolle fansels graach sjongen bliuwe en omdat wy fernamen dat it ek yn de tsjerken mist waard, hawwe wy betocht om yn lytse groepkes te sjongen yn tsjerken dy’t dêr behoefte oan hawwe. Wy kinne in kwartet of in dûbelkwartet foarmje.”

Sinds augustus zijn een paar kerken weer gestart om met een klein groepje liederen te zingen tijdens de dienst. ,,Yn lytsere gemeentes kin dat net altyd, omdat der somtiden net genôch sjongers beskikber binne. Ek fine minsken it net altyd noflik om mar mei in pear man te sjongen. By dat soart gemeentes soene wy ynspringe kinne.”

Geen concert

It Kwartettekoar staat bekend om het zingen van nieuwe, Friestalige kerkliederen en hun musicals als Jona en Ruth . Volgens het bestuur is het niet de bedoeling dat het een concert wordt. Het hoofddoel van ‘hâld de lofsang geande’, is – zoals de naam al zegt – ondersteuning bieden bij het zingen in de kerk.

Het koor zingt eenstemmige psalmen en gezangen, maar meerstemmige zang is volgens Travaille ook heel goed mogelijk bij bijvoorbeeld een themalied. Heel veel animo is er tot nu toe nog niet, maar het koor heeft al wel een aanmelding voor een Friese dienst in december. ,,Dat past hielendal yn ús strjitsje fansels, mar wy sjonge ek yn gewoane Nederlânske tsjinsten.”

De koorleden wachten ondertussen in stilte op betere tijden. Travaille: ,,Wy hoopje dat wy yn de takomst wer mei syn allen sjonge kinne. It sjongen jout fleur en ferbining. Dat is wol wichtich tink ik.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus
Religie & spiritualiteit
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct