De uitvoering van een gezamenlijke agenda voor het herstel van de Friese biodiversiteit gaat officieel op 1 juli van start, maar de roep om meteen aan de slag te gaan klonk donderdag luid.

De urgentie is zo groot, dat eigenlijk geen dag langer kan worden gewacht, oordeelden vertegenwoordigers van overheden en natuurorganisaties tijdens een webinar.

Het feit dat de plannen waaraan de provincie met allerlei partners heeft gewerkt nog bestuurlijk moeten worden vastgesteld én de wetenschap dat er de komende maanden alle ruimte is om het concept te verbeteren, doet daar niets aan af.

Jesler Kiestra van Staatsbosbeheer wees bijvoorbeeld op het voornemen om streefbeelden te maken van de verschillende Friese landschappen. Die beelden maken duidelijk op welke dieren en planten het beste de focus kan worden gelegd en het type biotopen dat deze ‘doelsoorten’ nodig hebben. Bovendien moet zo zichtbaar worden waar herstel van landschap cruciaal is om de biodiversiteit te beschermen.

,,Ik ben daar heel blij mee”, zei Kiestra. ,,Maar ik zou graag willen dat we nu alvast beginnen met analyseren en inventariseren. Ik hoop niet dat we tot de zomer hoeven te wachten.”

,,Lit ús mar fêst begjinne”, zei ook wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke. ,,Ast de sifers sjochst fan de delgong fan it bioferskaat sûnt 1900… It is beskamsum en ek beangstigjend.” Momenteel is nog 15 procent over van de soortenrijkdom van 120 jaar geleden. Er is bovendien een Friese lijst van 250 soorten die onder druk staan. Die lijst moet, zo is de bedoeling, elk decennium een vijfde korter worden door de gezamenlijke inzet.

,,Er is geen enkele reden om optimistisch te zijn over de biodiversiteit”, sprak wethouder Bert Wassink van Leeuwarden. ,,Wat mij betreft is dit het allerbelangrijkste onderwerp. Het is goed om samen gericht en structureel aan de slag te gaan.”

Gedeputeerde Douwe Hoogland wees op het bestaande beleid van de provincie, dat ook voor een impuls van de natuur moet zorgen. ,,En wurkjendewei geane wy rjochting 1 july. De aginda is in dynamysk dokumint.”

Verbinding is het toverwoord bij het herstel van biodiversiteit: tussen landschappen zodat dieren makkelijker van het ene leefgebied naar het andere kunnen trekken, tussen natuur- en landbouwgebieden, maar ook tussen natuurorganisaties, agrarische collectieven, overheden en burgers. Cruciaal is ook dat ‘de basis op orde’ is. Ofwel: water-, bodem- en luchtkwaliteit moeten goed zijn, willen de plannen een kans van slagen hebben.

Er komt een speciaal platform voor het delen van kennis, zodat bestaande initiatieven kunnen worden verbeterd en nieuwe projecten opgestart. Natuureducatie en bewustwording zijn belangrijke pijlers.

,,We moatte dizze plannen ek yn de takomst trochsette”, zei Hoogland. ,,En dêr haw ik noch wol wat soarch oer. It is soms dreech om minsken entûsjast te hâlden foar in bepaald doel. Mar dizze konsept-aginda leit der no en dat is moai. Wy moatte mei elkoar aktyf oan ’e slach.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Biodiversiteit
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct