Burger, boer en bedrijf moeten de beurs trekken voor begroting Wetterskip Fryslân

Burger, boer en bedrijf zullen komend jaar flink in de beurs moeten tasten voor de uitdijende begroting van Wetterskip Fryslân.

Het Wetterskip wil ruim 13 miljoen euro meer innen dan dit jaar, dat vermoedelijk wordt afgesloten met een tekort van meer dan 10 miljoen euro. Het in mei aangetreden dagelijks bestuur acht het niet langer verantwoord jaar op jaar in te teren op de reserves.

,,Dat kan nu niet meer’’, aldus de begroting voor 2020, die volgende week aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd. De tariefsprong zal het grootst zijn voor boeren en bezitters van bemalen landbouwgrond. Zij zullen per hectare dik 13 euro meer kwijt zijn dan dit jaar. De abrupte tariefstijging is hiermee gelijk aan de het verschil tussen de tarieven van 2016 en 2019.

Aanslag

Een ‘gemiddelde’ boerderij staat een aanslag van Wetterskip Fryslân (WF) te wachten, die ruim 800 euro (15 procent) hoger is dan vorig jaar. Woningbezitters en -huurders komen er met lastenstijgingen van respectievelijk 8 en 5,7 procent genadiger af. Het gaat dan om 30 en 15 euro extra.

Het dagelijks bestuur ziet de tariefsprong als een inhaalslag, die het mogelijk moet maken dat de Wetterskipsuitgaven in 2024 helemaal door belastinginkomsten worden gedekt. Volgend jaar is dit nog steeds niet het geval. Er mankeert 2,7 miljoen euro, waarvoor de reserves zullen worden aangesproken.

Kostbaar

Wetterskip Fryslân heeft volgend jaar 154 miljoen euro nodig, waarvan tweederde voor het watersysteem (oppervlaktewater en waterkeringen) en een derde voor de zuivering van rioolwater. Voor beide sectoren gelden langlopende investeringsprogramma’s, die soms zeer kostbaar zijn.

Zo staat voor volgend jaar het begin van de dijkverbetering tussen Koehool en Lauwersoog op het programma. Dan gaat het om 48 kilometer Deltadijk, die voor 311 miljoen euro wordt aangepakt. Een deel van dat geld moet het Wetterskip zelf bijleggen.

Binnendijks beheert het Wetterskip 1300 kilometers boezemkaden, die uiterlijk in 2027 allemaal veilig moeten zijn. Komend jaar wordt 25 kilometer bijgespijkerd, daarna heeft WF in 6 jaar nog 200 kilometer te gaan.

De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Bolsward worden volgend jaar gerenoveerd. Op de rwzi’s in Akkrum, Sint Annaparochie, Drachten en Leeuwarden zijn investeringen nodig.

Om kosten te drukken wil het dagelijks bestuur op sommige terreinen pas op de plaats maken, door werkzaamheden op te schuiven. Dat kan lang niet altijd, omdat het Wetterskip ook taken van hogerhand krijgt opgelegd.

Onverplichte activiteiten

Voor kwaliteitsverbetering van het water in meren en kanalen geldt bijvoorbeeld de Europese Kaderrichtlijn Water. De richtlijn schrijft voor dat de waterkwaliteit in 2027 op peil is. Het dagelijks bestuur ziet een risico dat dit niet helemaal lukt, omdat de soms noodzakelijke grondaankopen stroef lopen.

Ondanks geldkrapte houdt het Wetterskip vast aan onverplichte activiteiten, zoals de hulp aan Mozambikaanse waterschappen en financiële steun voor het eeuwfeest voor het Ir. D.F. Woudagemaal.