Bolswarder toerist op Gran Canaria: 'We krije hjir totaal gjin ynfo'

Grote bosbrand op Gran Canaria ANP

De evacuatie op het Spaanse eiland Gran Canaria neemt steeds grotere vormen aan. De bosbranden hebben al 3400 hectare verwoest en breiden zich nog altijd uit. Op het eiland krijgen toeristen maar weinig informatie. ,,Se jouwe net iens in warskôging.”

Irma Hulshoff (23) uit Bolsward is met haar vriend op vakantie op het Spaanse eiland. Ze vertoeven in het zuiden, in de buurt van Playa de Amadores. Van de bosbranden (veelal in het noorden van het eiland) kreeg ze nog niet veel mee, totdat ze gisteren ineens voor een afgesloten weg kwam te staan.

,,Wy woenen in rûte fan Agaete, yn it Noarden, nei it Suden dwaan, mar doe waarden wy tsjinhâlden en kamen wy ynienen foar in tichte dyk te stean”, vertelt ze vanaf haar vakantieadres. ,,Dêr seagen we ek wol wat reekplommen.”

Aldaar was ook de ‘spanning’ pas te merken. ,,Minsken wienen net yn panyk, mar jo fernimme it wol. Dêr is fjoer, tinkst dan en dat is fansels wol frjemd”, zegt Hulshoff. ,,Mar 1,5 kilometer fierderop wienen de minsken yn in doarpke gewoan chill oan it swimmen.”

(tekst gaat verder onder de video)

Asdeeltjes op het balkon

Vanuit het hotel krijgen ze maar weinig informatie over de bosbranden. ,,We krije echt totaal gjin ynfo deroer, se jouwe net iens in warskôging”, stelt Hulshoff. ,,Sneon soenen we ek nei de berchtop Pico de las Nieves ride, mar we binne healwei al omkeard omdat it fierstente waarm wie. Doe’t we thús wienen, die bliken dat we der hielendal net nei ta koenen, omdat dêr ek in dyk ôfsluten wie.”

In het zuiden merken ze verder maar weinig van de branden en de evacuaties. ,,Ik tink net dat dy evakuearre minsken hjir nei ta komme, hjir binne dochs foaral de toeristen”, meent ze. ,,We fûnen allinnich wat jiskedieltjes op it balkon. Omdat it sa hurd waait, bedarren dy hjir ek. Ik tink dat dy bosbrannen dêrom ek sa hurd útwreidzje.”

Woensdag vliegen ze weer naar Nederland, zonder iets van het ‘groene deel’ van Gran Canaria te hebben meegekregen. ,,Ik bin bliid dat we hjir wienen en net dêr yn it Noarden.”

Lees ook: Fries die volgende week naar Gran Canaria afreist: ‘Helemaal gerust ben ik niet’