Bogerman Sneek schuldbewust na blunder met proefwerken: 'Wy ha in grutte flater makke'

Bogerman

,,Wy ha in grutte flater makke”, klinkt Jan Osinga schuldbewust. De rector van csg Bogerman in Sneek doelt op het feit dat leerlingen van zijn school tijdens de toetsweek begin november inzage hadden in nog te maken proefwerken .

Door een fout van een medewerker konden bovenbouwleerlingen van de afdelingen havo en vwo een uur voor aanvang van hun test de vragen al bekijken. Of beter: beluisteren. Het gaat om aangepaste toetsen voor leerlingen met dyslexie die niet goed in staat zijn om de vragen te lezen. Deze worden normaal gesproken op een afgeschermde netwerkschijf geplaatst die niet voor iedereen toegankelijk is. Vlak voor aanvang van de toets krijgen de leerlingen -zo’n tien op een totaal van ruim 580- inloggegevens van de surveillant om dan, op dezelfde tijd als hun klasgenoten, te beginnen.

Zeventien proefwerken in te zien

Nu waren de vragen per ongeluk op een plek gezet waar alle leerlingen bij konden. En zo konden de opgaven van zeventien proefwerken al op voorhand worden ingezien. ,,Mar wy moatte de impact ek net oerdriuwe”, meent Osinga. ,,It is net sa dat jo fan in twa in njoggen meitsje.” Het is bovendien niet zeker of alle vragenlijsten bekeken zijn, dat wordt onderzocht.

De fout kwam aan het licht na twee meldingen van bronnen die door het schoolbestuur betrouwbaar worden geacht. De inzenders wensen volgens Osinga anoniem te blijven. ,,Mar wy hawwe de ynformaasje as falide beskôge.” Wat volgde was een onderzoek, daarbij ondersteund door de Onderwijsinspectie. ,,Wy ûndersykje de digitale spoaren”, vertelt de rector. ,,Dêrnei folgje mooglik petearen mei learlingen.” Hij wil niet te veel op de uitkomst vooruitlopen. ,,Wy geane nei wa’t der mooglik gebrûk fan makke hat. Nei de omfang en it berik.” Vrijdag komt hij met een conclusie.

Onwenselijk scenario

In het ergste geval – dat is als er geen duidelijk beeld van die genoemde omvang komt – moeten de toetsen opnieuw gemaakt worden. Dat scenario is bepaald niet wenselijk. ,,Dan hat it ek grutte gefolgen foar learlingen dy’t gjin misbrûk makke hawwe. Dat besykje wy foar te kommen.”

De school maakt voor leerlingen met een dyslexie-verklaring gebruik van het lesprogramma Kurzweil. ,,Al in oantal jierren”, weet Osinga. Maar sinds de zomer is er een nieuwe versie. De kans is volgens de schoolbestuurder aanwezig dat de toetsen al langere tijd – dus tijdens eerdere toetsweken – in te zien waren. ,,Teoretysk wol, mar wy hawwe gjin oanwizings dat dit bard is.” Zo zijn er niet opeens opvallend hoge cijfers te bespeuren en ook aan het gedrag van de leerlingen van de Sneker school was niks te merken. Ook niet na de toetsen die in dit geval zijn nagekeken, al zijn nog niet alle resultaten binnen. ,,Tidens it ûndersyk wurdt der net fierder neisjoen”, licht Osinga toe.

Het Bogerman heeft na de digitale blunder maatregelen getroffen. ,,Dit lek is ticht”, verzekert de rector.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland