FOTO ANP

Friesland en stikstofreductie: afroming van tafel, dreiging blijft

FOTO ANP

Het nieuwe Friese beleid voor stikstofreductie in de veehouderij heeft nog geen dag standgehouden. Het was ook haastwerk van de provincie.

Volgens de ingetrokken beleidsregel – die door alle provincies tegelijk was gelanceerd – raken veehouders op slag het reeds vergunde recht op ammoniakuitstoot kwijt, voor zover hun veestapel daar nog mee zou kunnen groeien. Een boer met 80 melkkoeien in een stal met een natuurvergunning voor 100 zou de 20 lege plekken dus niet meer mogen vullen. Het kabinet had vorige week al besloten dat boeren geen stallen meer mogen bijbouwen om het plafond van hun vergunde ammoniak-uitstoot te halen.

De vervuilingsrechten waren dus op twee manieren ingetrokken en dus ook niet meer verhandelbaar. De bedoeling van beide inperkingen is om de uitstoot van ammoniak te beperken om ruimte te scheppen voor extra uitstoot van stikstofoxiden in bijvoorbeeld de bouw en bij de aanleg van wegen. Beide chemische verbindingen vermesten en verzuren natuurreservaten.

De nieuwe provinciale beleidsregel was bedoeld om weer natuurvergunningen te kunnen uitgeven, nadat de hoogste bestuursrechter de oude regeling (Programmatische Aanpak Stikstof) in mei buiten werking had gesteld. Er zijn naast aannemers en wegenbouwers ook wel boeren die met de haastige spoed van provinciekant waren geholpen, maar in de loop van deze week drong het venijn van de afroomclausule tot de veehouderijsector door.

Gedeputeerde van Landbouw Kramer onderkent in een collegebrief aan PS dat ,,de zeer korte voorbereidingstijd’’ verschillen heeft veroorzaakt tussen de aanpak van het Rijk en die van de provincies. De provincielijn is strikter. Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg achtte dat juridisch noodzakelijk, aldus de statenbrief. Gisteravond volgde een nieuw, kort briefje aan Provinciale Staten dat de gewraakte beleidsregel is ingetrokken. Voor een uitleg van die ommezwaai moeten de statenleden nog tot woensdag wachten.

home
net-binnen
menu