50 jaar geleden: Ton voor Friese taal

FOTO LC

De interdepartementale commissie Friese taalpolitiek (de commissie Van Ommen) heeft de regering geadviseerd met ingang van 1971 honderdduizend gulden op de begroting te zetten voor de instandhouding van de Friese taal en taalcultuur.

Deze post zou moeten staan op de begroting van het departement van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. De minister kan de pot verdelen i n overleg met Gedeputeerde Staten van Friesland, zo meent de commissie. In het rapport van de commissie, dat deze week aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt een aantal punten genoemd, die wel of niet meer steun zouden moeten genieten. Allereerst acht de commissie van belang, dat het werk van de Fryske Akademy aan het Groot Fries Woordenboek op dezelfde wijze wordt gesubsidieerd. De commissie beveelt voorts aan een taalpsycholoog aan te stellen. De volgende punten worden eveneens genoemd: Fries als voertaal in de kleuterschool is gewenst; het leervak Friese taal voor basis- en voortgezet onderwijs niet verplichten; Geen subsidie voor toekomstige bijzondere leerstoelen Friese taal- en letterkunde aan de Nederlandse universiteiten; Wellicht omzetten van een van de bijzondere leerstoelen (Leiden, Amsterdam, Utrecht) in een buitengewone leerstoel; Een vergelijking van de Fryske Akademy met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is „niet reëel”; Subsidie aan de Stifting It Fryske Boek acht de commissie niet nodig; Subsidiëren van in opdracht geschreven toneelstukken in overweging nemen; een Friestalige toneelopleiding op beroepsniveau lijkt de commissie „niet levensvatbaar”. De commissie adviseert zendmachtiging te verlenen voor de Friese schoolradio. In het belang van de rechtszekerheid acht de commissie het niet wenselijk, Fries toe te laten in het schriftelijk rechtsverkeer.

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.