100 jaar geleden: Collecte voor den Gewapenden Dienst

FOTO LC

Collecte voor den Gewapenden Dienst. Ten behoeve van bovenvermeld Fonds zal Woensdag a.s. de jaarlijksche collecte langs de huizen worden gehouden.

Dit Fonds, opgericht in 1815, heeft ten doel om verminkte strijders, nageblevenen van gesneuvelden , infirmen en veteranen van de zeemacht en van de legers hier te lande en in de koloniën geldelijken steun te verleenen, zoomede om oud-militairen in het Invalidenhuis te Leiden een rustigen levensavond te verschaffen.

Een ruime opbrengst van de collecte, die in het geheele land gehouden wordt, is dringend noodig, zoo schrijft men ons, wil het Fonds aan zijn roeping blijven beantwoorden. Zou toch die opbrengst niet aan de gestelde verwachtingen voldoen, dan zou de opneming van deelgerechtigden in het Fonds moeten worden beperkt.

De rubriek ‘100 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.