Siebe Hoeksma van Zorgbroeder wil met techniek het werk in de zorg efficiënter maken. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Startup Zorgbroeder wil de zorg beter maken met technologie

Siebe Hoeksma van Zorgbroeder wil met techniek het werk in de zorg efficiënter maken. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Hoe lever je goede kwaliteit zorg terwijl je de kosten laag houdt? Gebruik technologie, zegt Siebe Hoeksma. Het is het fundament onder zijn onderneming Zorgbroeder.

Tijd en aandacht. Siebe Hoeksma uit Surhuisterveen noemt dat de kern van goede ouderenzorg. ,,En dat fine eins alle fersoargers.’’ Probleem is alleen, dat het er in de praktijk niet altijd van komt. Niet door onwil. Wel door tijdgebrek.

Gordijnen dichttrekken

Hoeksma weet het uit eigen ervaring. Hij werkte een tijdlang in een verzorgingshuis in Wommels. ,,Bist de hiele dei oan it draven en fleanen. En meast om de simpelste dingen. Dan belje se my op: ‘Kinne jo de gerdinen tichtdwaan’?’” Hij deed dat dan met alle liefde. Maar ja, is het efficicënt?

,,Nee”, is zijn antwoord. ,,Dat kin makliker.’’ En hij weet wel hoe. ,,Mei technology. Der binne tsjinwurdich allegear maklike foefkes. De minsken kinne bygelyks mei in app op ’e iPad de gerdinen tichtdwaan of it ljocht dimme. Of se freegje my fia FaceTime oft se de goeie pillen ha. Dan hoech ik of in kollega net mear del te kommen. En boppedat: minsken hâlde de rezjy in eigen hannen.’’

Meer tijd voor contact

Het scheelt inderdaad werk. Maar zou het die mensen eigenlijk wel gaan om de gordijnen? Hebben ze niet gewoon behoefte aan contact? ,,Klopt’’, zegt hij. ,,En dat is ek hiel wichtich. Mar as ik by elkenien de gerdinen tichtdwaan moat, ha ik úteinlik foar net ien tiid. Dan is it dochs better as in diel fan it wurk my út hannen naam wurdt en der tiid is foar belangrike dingen. Dat it dûsen net hurd hurd hoecht. Dat je even in bakje mei se drinke kinne.’’

Ziedaar de kern van zijn bedrijf Zorgbroeder . Dat begon met het aanbieden van de techniek maar ondertussen heeft Hoeksma het breder getrokken. ,,Mei de technyk allinne woe it noch net echt. Minsken binne der hjir noch net hielendal klear foar.’’

Thuiszorg

Door zelf thuiszorg aan te bieden, hoopt hij de geesten er wel rijp voor te maken. En het heeft nog een voordeel. ,,Ik miste it wurk eins ek wol.’’ Hij zet het samen met vier ervaren verpleegsters uit de regio op.

Hij hoopt in Surhuisterveen en de omliggende dorpen een organisatie voor thuiszorg te bouwen die de concurrentie aan kan gaan met De Friese Wouden. ,,Wer in bytsje as froeger. Dat it wat persoanliker is. Ik hoopje dat wy dat bringe kinne.’’ En hij denkt vooral ook goedkoper te kunnen. ,,Júst troch dy ynnovaasjes te brûken. Dat kostet earst wat, mar it smyt úteinlik hiel wat mear op. It nimt de fersoargers safolle út hannen.’’

,,Thússoarch yn in nij jaske’’, noemt hij het. De organisatie wil hij ook zo plat mogelijk houden. ,,Net allegear ferskillende minsken oer de flier, mar dat we mei syn allen ynroasterje en minsken fêstichheid hawwe.’’

Veel regels

De afgelopen maanden is hij druk geweest met het opzetten van de organisatie. Dat viel nog niet mee. ,,Der binne hiel wat regels wêr’t je rekken mei hâlde moatte.’’ Soms op het frustrerende af. ,,As in âldere nachts troch hûs dwaalt, dan is it o sa maklik om in sensorke te ynstallearjen sadat der by my in alarmke ôfgiet, as hy fan bêd ôf is. Mar dat mei net fanwegen de privacy.’’

Alles is nu zo goed als in kannen en kruiken. Deze zomer wil hij Zorgbroeder overal onder de aandacht brengen, zodat het bedrijf in september los kan. ,,As wy twa of trije kliënten ha hjir yn It Fean, kinne wy begjinne. En dan moat it groeie.’’

Tips over (jonge) innovatieve ondernemingen? economie@lc.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Serie pionieren
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct