Directeur Rinse Bleeker van Sportstad Heerenveen: ,,Wy moatte antisipearje op in feroarjende merk, mei yndividuele sporters en oare sporten.”

Hoe de coronaschade bij Sportstad de discussie over huurverlaging voor SC Heerenveen lastiger maakt

Directeur Rinse Bleeker van Sportstad Heerenveen: ,,Wy moatte antisipearje op in feroarjende merk, mei yndividuele sporters en oare sporten.” Foto: Niels de Vries

De schade van de coronacrisis voor Sportstad Heerenveen loopt in de tonnen, zegt algemeen directeur Rinse Bleeker. Het maakt de discussie over huurverlaging voor SC Heerenveen er bepaald niet eenvoudiger op.

Al maanden geen binnensporten, geen lessen op het Friesland College, geen sport- en bedrijfsevenementen en sinds een tijdje weer mondjesmaat zwemlessen. De inkomsten voor Sportstad Heerenveen, dat werkt met een begroting van zo’n 10 miljoen euro, zijn sinds de uitbraak van het coronavirus flink gekelderd.

,,Wy binne swier rekke”, zegt Bleeker. ,,Gelokkich hawwe wy wat fet op ’e bonken. Mar wy moatte skerp oan de wyn sile.”

De eigen organisatie zal onder de loep worden genomen. Alles is onzeker. ,,Net ien wit hoe’t it komt. Meie we oer in skoftke wer massaal nei it swimbad? Kinne wy wer sealfuotbalje? Hoefolle minsken binne der straks wolkom by bygelyks in spinningles? Dêr sille we ús formaasje op oanpasse moatte. It oantal minsken dêr’t we de tinte mei draaiende hâlde, hinget ôf fan de maatregels fan de oerheid en de doer dêrfan.”

Anticiperen

Los van de coronacrisis is er de veranderende tijdgeest die de beleidsbepalers van Sportstad dwingt na te denken over de toekomst. Bleeker, viervoudig winnaar van de PC in Franeker, zei het al eerder: de tijd dat sporters bijna per definitie lid waren van een of meerdere verenigingen is geweest.

,,As ferienigingen minder leden krije, nimme se minder oeren ôf en betelje se dus minder hier. Wy moatte antisipearje op in feroarjende merk, mei yndividuele sporters en oare sporten.”

SC Heerenveen

Sportstad leunt voor een belangrijk deel op de huurinkomsten die de organisatie ontvangt van SC Heerenveen. Probleem: de voetbalclub heeft het mede door de coronacrisis zelf ook moeilijk. Heerenveen heeft daarom gevraagd om een verlaging van de huisvestingskosten. Die bedragen momenteel 2,3 miljoen euro per jaar. Daar komen nog onderhoudslasten bij.

In 2017 ging de huur door herfinanciering en een verlenging van het contract tot 2032 al een miljoen euro omlaag. Aan zo’n zelfde bedrag denkt de club naar verluidt nu opnieuw.

,,Ik snap wol dat Heerenveen wer legere hier wol”, stelt Bleeker. ,,Mar wy binne net yn de posysje om samar eefkes te sizzen dat dat wol kin. Wy binne per saldo in sûn bedriuw en dat wolle we bliuwe. Wy binne ôfhinklik fan dy hier. Mar hawar, wy besjogge de oanfraach en binne mei elkoar yn petear.”

Voor de langere termijn moet er een structurele oplossing worden gezocht, zegt Bleeker. De omzet van Heerenveen tikte ooit de 30 miljoen euro aan, maar is inmiddels gehalveerd. Gevolg: de huur is steeds zwaarder op de begroting gaan drukken. De lastenverlichting in 2017 was een uitkomst voor de club, maar op termijn nog steeds te weinig.

Aandelen

Een van de scenario’s waarover serieus wordt nagedacht is dat SC Heerenveen de aandelen in Sportstad Heerenveen verkoopt en ‘slechts’ huurder wordt van het Abe Lenstra-stadion. Nu betaalt de voetbalclub als aandeelhouder (44 procent, de gemeente heeft de overige 56 procent van de aandelen in handen) ook voor bijvoorbeeld het zwembad en de turnhal. ,,Het is een optie, maar je kunt er niet uitstappen en het probleem bij een ander neerleggen”, zegt Heerenveen-directeur Cees Roozemond.

Zo is het, vindt Bleeker. ,,Wy ha elkoar noadich. Sûnder de Sportclub is der gjin Sportstad. Oarsom ek net. Kinst dy wol ôffreegje oft de hier no echt sa heech is. Moatst ek sjen nei hoe’t it kontrakt der útsjocht. Der binne clubs dy’t harren stadion allinnich op wedstriiddagen hiere. Heerenveen hat der foar keazen om dat 365 dagen yn it jier te dwaan. Der is yn 2017 net ien west dy’t dat feroarje woe.”

,,Dat bestjut dat it Abe Lenstra-stadion alle dagen frij te eksploitearjen is. Der is yn normale tiden alle romte foar kongressen, feesten en gearkomsten fan bedriuwen. De club is baas. Boppedat: fan it bedrach dat Heerenveen betellet, wurdt sjoen de oandielen eins 44 prosint nei de club sels oermakke. Sa kinst der ek nei sjen. Mar goed, dat de hier in ‘molensteen’ is foar de club en de omset noait wer sa heech wurdt as foarhinne, begripe wy.”

Facilitair bedrijf

De gemeente, Sportstad en SC Heerenveen zijn zo nauw met elkaar verbonden dat elke beweging van de een, consequenties heeft voor de ander. ,,Sportstad en SC Heerenveen moatte oerein bliuwe en de gemeente moat net yn de problemen komme. De wil om in strukturele oplossing te finen is oanwêzich, mar dat is moarn noch net regele. En ek net foar it ein fan it jier.”

Wat wel snel kan volgens Bleeker, is dat Sportstad voor alle sportorganisaties in Heerenveen als facilitair bedrijf optreedt. Zo zou SC Heerenveen de ICT, de beveiliging en de personeelsadministratie kunnen onderbrengen bij Sportstad. Topsport Noord heeft dat al gedaan, Thialf deels ook.

,,De fuotbalclub lit in lyts diel fan de ICT troch ús dwaan, mar dat soe wol hielendal kinne. En dat jildt ek foar oare ‘ondersteunende diensten’. Wy hawwe it hjir wol faker oer hân, mar der wienen hieltyd oare prioriteiten. Sportstad hat it hieltyd op ’e waakflam hâlden. Der kin hoe dan ek troch in ûnôfhinklike partij ûndersocht wurde wat de finansjele foardielen wêze soenen. Wat my oanbelanget is dit in diel fan de oplossing.”

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct