Nuchter zijn en zo veel mogelijk kijken naar wat op dit moment wél mogelijk is. Zo komt Bouwgroep Dijkstra Draisma door de coronatijd. ,,Wy moatte it oan ’e gong hâlde.”

Als de coronacrisis voor hem als ondernemer iets duidelijk maakt, zegt Biense Dijkstra, dan is het wel dat het bij zijn bedrijf straks in ‘normale’ tijden in een aantal opzichten een stuk efficiënter kan.

Waarom nog in de auto stappen en naar een overleg rijden? Waarom een vergadering die voor drie kwartier in de agenda staat toch anderhalf uur laten duren wegens een praatje priet of een laatkomer? Hoezo nog een kwartier napraten op de gang?

Gezellig misschien, maar best zonde van de tijd. Online-vergaderen, nu noodzakelijk, is straks misschien ook wel een heel goed idee. ,,In eyeopener ”, zegt de directeur van Dijkstra Draisma. ,,Dizze rare tiid jout in soad ynsichten.”

Digitalisering

Leve de digitalisering, zegt hij. Dankzij alle communicatiemogelijkheden die er zijn, zit Dijkstra Draisma nog altijd op zo’n 70 procent van de geplande omzet in deze periode. Dat was zonder het bestaan van een digitale omgeving nooit mogelijk geweest.

Vorig jaar vestigde het bouwbedrijf een record, met een jaaromzet van 197 miljoen euro. De onderneming zit qua grootte inmiddels in de top 30 van Nederlandse bouwbedrijven. Dit jaar zullen de financiële doelen logischerwijs niet worden gehaald, maar soit, zegt Dijkstra.

,,Sjochris nei de loft”, zegt Dijkstra. ,,Der is net in wite streep fan in fleantúch te bekennen. It liket as stiet alles stil. Mar wy draaie troch. Dat moat ek. De motor sputtert en hapert miskien wat, mar de motor rint. It soe by ús dit jier noch better wurde as yn 2019, mar dêr komt no feroaring yn fansels.”

Het is rustig op de kantoren in Dokkum. En op de vestiging in Bolsward is het net zo. Een aantal mensen is fysiek aanwezig: de directie, de receptionisten en een groep medewerkers van de afdeling service en beheer. ,,Sy foarmje de ambulânse fan ús bedriuw, binne der foar spoedreparaasjes.” Het andere deel van het kantoorpersoneel werkt thuis. ,,As ik op ’e saak kom, dan ha’k it gefoel dat it boufak is.”

Het thuiswerken gaat trouwens best goed. Dijkstra prijst de nuchterheid van zijn personeel. ,,Wy moatte fierder en dêr docht elk syn of har bêst foar.”

Hij verwacht overigens niet dat iedereen per dag acht uren achter elkaar werkt. ,,De wurktiden binne wat rommer. Minsken moatte har ommers thús ek mei de bern rêde. Acht oeren op de gebrûklike tiden wurkje kin allinnich as der fierder net ien thús is. Dan kinst it wurk sels yn seis oeren dwaan, omdatst net steurd wurdst en der gjin prikkels binne.”

200 fte

Voor alle personeelsleden van Dijkstra Draisma die niet thuis kunnen werken omdat ze zich elke dag nu eenmaal op een bouwplaats moeten melden (200 fte), is het zaak om de veiligheid en de gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen.

In de praktijk betekent het dat niet iedereen gelijktijdig kan schaften en dat er genoeg ruimte moet zijn in de keet. In werkbusjes moeten de door werknemers gemaakte schermen tussen chauffeur en bijrijder bescherming bieden. Eerst ging dat met folie en plakband, inmiddels zijn er ‘professionele’ schermpjes gemaakt. ,,De needsaak is der en dan wurdst blykber ynventyf”, stelt Dijkstra. ,,Se moatte harren ferpleatse, mar perfoarst gjin gefaar rinne.”

De coronacrisis heeft óók tot gevolg dat de personeelsplanner van Dijkstra Draisma het enorm druk heeft.

De centrale vraag die elke dag opnieuw wordt gesteld: ,,Wêr kin ik minsken feilich kwyt en hoe krij ik se dêr?”, zegt Biense Dijkstra. Tot nu lukt het aardig.

Coronaproof busjes

Eigen auto’s worden vaker gebruikt. Werknemers die zelf geen vervoermiddel hebben, kunnen een wagen van het bedrijf meekrijgen. De rest komt in coronaproof busjes.

Veel bouwprojecten – denk vooral aan renovatiewerkzaamheden – zijn voorlopig gestaakt. Het personeel wordt nu elders ingezet, legt Dijkstra uit. ,,Wy helje wurk dat dien wurde kin, safolle as mooglik is nei foaren. Wat yn de planning oer sechstjin wike ôf wêze moat, is no oer fjouwer wike klear. En wy prate mei opdrachtjouwers: kinne wy al tariedingen treffe? Kinne we al foarrie ynslaan? Sa binne wy de hiele tiid op syk. Nochris: wy moatte it oan de gong hâlde.”

De ene crisis is niet met de andere te vergelijken. De vorige, toen de bouwbranche hard werd geraakt en veel gerenommeerde bedrijven omvielen, legde Dijkstra Draisma geen windeieren. Het werd een ander bedrijf. De onderneming zet zichzelf sinds een aantal jaren niet meer als aannemer in de markt, maar als ‘aanbieder’.

Ofwel: Dijkstra Draisma wacht niet langer op een aanbesteding van een opdrachtgever, maar denkt in het voortraject al mee: wat wil de klant en hoe is daar op een zo goed mogelijke manier uitvoering aan te geven? Hoe kan er worden geholpen?

Dat brengt risico’s met zich mee, want stel dat de klus uiteindelijk toch naar een ander gaat. Dan is het min of meer verspilde energie. ,,Mar wy sitte no wol fuort mei oan it roer en dat jout ferromming ast mei in klant oan tafel sitst.”

Beheersbaar

Met een goede aanpak zijn de risico’s bovendien beheersbaar, zegt Dijkstra. ,,Wy krije net foar neat hieltyd mear froulju yn ús bedriuw. Froulju binne sensityf en binne goed yn it kontakt mei klanten. Froulju binne ‘daadkrachtige’ en trochpakkende wurknimmers, dat past goed yn de bouwrâld. Wy soenen net sûnder kinne.”

Sinds de vorige crisis zet Dijkstra Draisma vol in op duurzaamheid en innovatie. Biense Dijkstra kreeg er de prestigieuze Koning Willem I-prijs voor en zat aan tafel bij de Sociaal Economische Raad (SER) om mee te praten over uitvoering van het klimaatakkoord.

Hij benadrukt het nog maar eens: waarom gaan er miljarden aan subsidie naar duurzame opwekking (zonnepanelen en windmolens) als er aan energiebesparing door bijvoorbeeld het slim renoveren van huizen nog zo’n wereld te winnen is? Eigenbelang misschien, maar toch.

Terug naar de realiteit van het moment. Biense Dijkstra is als ondernemer naar eigen zeggen een realist, een pessimist zelfs. ,,Ik bin yn saaklik tinken wol fan it glês heal leech sjen. In pessimist is eins in optimist mei ûnderfining. Ik wit wat der no noadich is. Wy sitte mei syn allen yn in fertrietlike situaasje, mar wy moatte troch dizze dip hinne. Nuchter bliuwe is no in soad wurdich. Oanpasse oan de realiteit ek.”

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat er in de sector de komende twee jaar 40.000 banen verloren gaan als gevolg van de coronacrisis. De productie daalt met 15 procent, is de verwachting.

Bij Dijkstra Draisma is van ontslagen geen sprake. Wel heeft het bedrijf zzp’ers te kennen gegeven dat er minder werk is. ,,Wy binne in sûn famyljebedriuw”, zegt Dijkstra. ,,Der is gjin panyk, wy kinne bêst lang oerlibje. Ast in soad frjemd fermogen hast, dan rinst no tsjin in soad problemen oan. Dêr hawwe wy gjin lest fan.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct