Jantine Reijenga (links) en medewerkster Janicke Witteveen in een nu lege verblijfsruimte van zorgboerderij It Klokhús in Idzega.

Coronacrisis zorgt voor onzekerheid op zorgboerderij: gaat het wel goed met de klanten?

Jantine Reijenga (links) en medewerkster Janicke Witteveen in een nu lege verblijfsruimte van zorgboerderij It Klokhús in Idzega. FOTO NIELS DE VRIES

De coronacrisis zorgt ook voor onzekerheid op de zorgboerderijen. Hoe gaat het met de financiering? Maar vooral: gaat het wel goed met de klanten die nu thuis moeten blijven?

Vorige week had zorgboerderij De Iik van Christien Schneider en zoon Folkert IJkema een standstill. Hun acht klanten – volwassenen met een verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen – konden even niet bijspringen op hun melkveebedrijf met Jerseys. ,,Dat wy foar alle wissichheid. Mochten wy no wol of net ús klanten ûntfange? Wy wisten it net.”

Complexe thuissituatie

Deze week hebben ze de dagbesteding weer opgestart, omdat dit volgens hen voor een deel van de klanten echt nodig is. Volgens Schneider gaat het om mensen die alleen zijn of waar de thuissituatie erg complex is. Drie mensen blijven thuis, omdat ze het met corona eng vinden om buitenshuis te zijn. De zorg is wel aangepast. Klanten komen niet een hele dag, maar een dagdeel.

Of de verdiensten nu ook lager uitvallen, weet Schneider niet. ,,Ik liuw dat der wol wat regele is, mar dat is net myn earste soarch. Dy leit by myn minsken.” Ze prijst zich gelukkig dat er nog melkgeld binnenkomt en dat ze geen personeel in dienst heeft.

Slachtehiem in Lollum

Personeel in dienst hebben Klaas Bakker en Lenie Hoitema van Recreatieboerderij Slachtehiem in Lollum wel. Dagelijks zijn ongeveer twaalf medewerkers in de weer met wekelijks zo’n zeventig ouderen met geestelijke en/of lichamelijke problemen. De mensen worden opgehaald, thuisgebracht, krijgen zorg en doen mee aan tal van activiteiten. Lenie Hoitema spreekt van een schrijnende situatie voor gasten en mantelzorgers. Zij, Klaas en het team proberen er het beste van te maken door de gasten regelmatig te bellen en door ze een kaartje te sturen.

Zorg voor klanten staat voorop

Directeur Maarten Fischer van de Federatie Landbouw en Zorg – van de 1200 zorgboerderijen zijn 850 lid van deze belangenorganisatie – vindt de reactie van de boerinnen typerend. ,,Hun eerste zorg is corona bestrijden, dan komt de zorg voor hun klanten en pas daarna de financiën.” Neemt niet weg dat de federatie volop lobbyt om de vergoeding veilig te stellen voor de zorgboeren en -boerinnen, ondanks dat in het Noorden 60 procent van de zorg op zorgboerderijen is weggevallen en landelijk 80 procent. Het ministerie en de meeste gemeenten hebben in ieder geval tot begin april geld toegezegd. ,,En ook voor de periode daarna zijn we op de goede weg. Het besef is er dat niemand er belang bij heeft dat een deel van de zorgboerderijen, waar zo ontzettend veel vraag naar is, omvalt.””

GGD: zorg staken

Jantina Reijenga runt in Idzega zorgboerderij It Klokhús. Ze is blij met het toegezegde geld, want daardoor kan ze haar drie medewerkers blijven betalen. Minder blij is ze met de dringende oproep, woensdagmiddag, van de GGD om per direct de zorg te staken voor mensen met dementie en voor zorgbehoevende ouderen. Ze was daarmee doorgegaan voor een deel van haar klanten. ,,Dat bin minsken dy de soarch echt nedich ha. Dy binne oars te lang allinne en wurde dan ûnrêstich. Of it wurdt dan in te grutte belêsting foar de mantelsoarger. Dat ik hjir no neat dwaan mei, is heftich.”

home
net-binnen
menu