Yn it each sit de siel fan in fûgel

Sels is se in tomke, seit se, in lyts boltsje dat in soad leven makket. Lienke Boot sjocht yn hast elke fûgel minsklike trekjes. En dy fûgels tekenet se. Se makke de lino’s foar dichtbondel Tsjilp! fan Eppie Dam.

Popkes, huzen, fûgels en oare bisten, se krigen – doe't Lienke noch in famke wie - allegear in plakje yn har skriften. Se siet altyd te tekenjen, dat nei de havo woe se mar ien ding: nei de keunstakademy. It is der net fan kommen, har heit hat it opkeard. Tekenje wie gjin berop, miende er, dêr koe immen de kost net mei fertsjinje. En dus folge se – krekt as heit, krekt as mem en krekt as pake – in oplieding ta ûnderwizer en waard it tekenjen in beuzichheid foar de frije tiid.

Registreer gratis en lees direct dit artikel

Heeft u al een account? Inloggen

Door op verzenden te klikken ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en privacy statement

Na verzenden leest u direct verder

Gefelicteerd! U bent nu geregistreerd

U kunt met deze registratie elke maand 6 plus artikelen lezen.
We wensen u veel leesplezier.

Limiet bereikt

U heeft de limiet van 6 plusartikelen voor deze maand bereikt. Op de eerste dag van de volgende maand vullen we het tegoed weer aan. Of neem een abonnement voor onbeperkte toegang.

of koppel uw abonnement