Provincie helpt Friese cultuursector met lobby voor meer geld

De Reuzen waren de grote 'blockbuster' van 2018. FOTO JILMER POSTMA

De provincie gaat culturele instellingen helpen meer geld uit de Randstad te halen. Er wordt een lobby opgetuigd.

,,Wy moatte sjen litte weryn wy ús underskiede”, zegt cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes. Het op gang brengen van een lobby is een van de actiepunten die Provinciale Staten overneemt uit het onderzoeksrapport naar de positie van Friese culturele instellingen in de culturele basisinfrastructuur en de rijkscultuurfondsen.

Vorig jaar gaf Poepjes opdracht voor het onderzoek. Dat was na de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen, de zogeheten Basisinfrastructuur (BIS). Weer was er amper geld voor Friesland en weer werd daar over gemopperd, constateerde de gedeputeerde. Ze is er wel een beetje klaar mee. ,,It is eltse kear itselfde riedeltsje. Tiid om der wat oan te dwaan.”

Kloof dichten

Uit het onderzoek blijkt dat uit Friesland nauwelijks aanvragen komen. ,,Dat der net oan Fryslân tocht wurdt, kloppet net.’’ Van de vijf BIS-aanvragen, werden er drie gehonoreerd. Ook fondsen bedeelden de meeste Friese aanvragen.

Een lobby moet de kloof tussen het Noorden en de Randstad dichten, vindt Poepjes. ,,Nee, wy nimme de minsken net as bern mei oan de hân”, zegt ze. De provincie kan wel de voorwaarden scheppen en activiteiten organiseren waarbij partijen elkaar kunnen ontmoeten.

Een andere conclusie is dat de Friese cultuursector moeite heeft met het aanvragen van subsidies. Voor het invullen van de papieren ontbreekt veelal de kennis. Ook daar gaat de provincie de sector bij helpen. Dat gebeurt in de vorm van ambtelijke ondersteuning en er is geld beschikbaar voor cursussen.

En, zegt Poepjes, er wordt gewerkt aan een langetermijnvisie voor kunst en cultuur in afstemming met de gemeenten. Dat biedt de sector ruimte voor experiment en talentontwikkeling.

Lees ook de analyse | Friese cultuursector mist zelfvertrouwen

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur