Landbouwmuseum heeft vrees voor sluiting

Directeur Henk Dijkstra en het bestuur van het Fries Landbouwmuseum gisteravond in crisisberaad bijeen. Foto: Niels Westra

Het bestuur van het Fries Landbouwmuseum maakt zich grote zorgen over het agrarisch erfgoed in de provincie en vreest sluiting als de provincie niet ingrijpt.

,,Wy moatte fan dy lêste tyt ôf’’, zegt directeur Henk Dijkstra, die daarmee een mooie agrarische term gebruikt. Het Landbouwmuseum wilde niet meer als laatste biggetje aan tepels van de provinciale zeug hangen, maar opschuiven. Met een verdubbeling van het aantal formatieplaatsen zou één volledige kracht zich kunnen concentreren op educatie, rekent hij voor. ,,Yn de petearen dy’t wy hân hawwe rûn de ferhuzing is dat ek neamd.’’

De adviescommissie stelde de provincie voor het FLM om te vormen naar een Museum fan it lân , met nadruk op ,,de sociale en economische geschiedenis van de boeren, landarbeiders, ambachtslieden en nijverheid met ruimschoots aandacht voor de landbouw’’. Het huidige museum was juist bezig met die omslag, zegt Dijkstra. ,,Mei de ferhuzing fan Earnewâld nei Ljouwert sitte wy tichterby it agrarysk sintrum mei de Dairy Campus en it Van Hall Institút. Wy sette al mear yn op moderne lânbou en voedseledukaasje.’’

Alleen, met anderhalve formatieplaats is dat lastig. Het FLM zette daarom ‘heger yn’ en vroeg meer geld om ,,in groeispurt te meitsjen nei in folweardich museum, mei in bettere programmearring’’. De subsidie gaat echter volgend jaar van 185.000 naar 0 euro. Het FLM was daarmee een van de grote verliezers bij de verdeling van provinciale cultuurmiljoenen. ,,Wylst wy earder oantoand hawwe dat wy yn koarte tiid in soad jild byinoar helje kinne.’’ De verhuizing naar Leeuwarden ging gepaard ,,met omvangrijke publieke en private investeringen (1,5 miljoen) en is mede op instigatie van de provincie gerealiseerd’’, aldus de officiële verklaring.

Het FLM is een van de weinige resterende landbouwmusea in Nederland. Dijkstra: ,,It Nationaal Veeteelt Museum is onlangs sletten, lykas it Nationaal Museum Historische Landbouwtechniek yn Wageningen.’’ Een landbouwprovincie zonder modern landbouwmuseum, dat hoort niet, vindt hij. ,,Wy meitsje ús grutte soargen, en dat is in understatement .’’

Het bestuur roept Provinciale Staten dan ook op om mee te werken om de toekomst van het FLM veilig te stellen en daarmee ,,de meer dan honderd jaar lang bewaarde en unieke agrarische collectie Fryslân te ‘hoedzjen en te noedzjen’, evenals de rijksmonumentale boerderij waarin het gehuisvest is’’. Bij onvoldoende perspectief is, zo vreest het bestuur, ,,de sluiting van het museum en het uit elkaar vallen van onze agrarisch erfgoedcollectie per 31 december a.s. onvermijdelijk’’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Musea