Gurbe-jury: Samenwerking, vernieuwing, geloofwaardigheid

Deze week kwam de jury voor het tiende Gouden Gurbe-jaar bijeen. Wie zijn het, en waar letten ze op?

Wiebe Pennewaard (65), voorzitter. Oud-redacteur Leeuwarder Courant.

,,Spelplezier en groepsgevoel. Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat leden van de groep elkaar opvangen als het een keer scheef gaat. Het moet uitstralen dat hier een groep is die gezellig en lekker ouderwets met elkaar iets brengt. Niet twee diva’s en drie Gurbewinnnaars die de show stelen.’’

Jannie van der Veen (37), theaterdocent D’Drive in Leeuwarden, zat in theaterprojecten van Jorwert, Buog en de Paupers.

,,As ik de list besjoch fan dit jier, hoopje ik dat der wat fernijing is, wat orizjineels. Nije ideeën en foarmen, in nije byldtaal, dêr ha ik wol sin oan. Ik hâld fan teater dat ‘bevlogen’ is, wersto as publyk troch oanstutsen wurdst.’’

Fokke Plantinga (47), winnaar van een Gouden Gurbe in 2012 voor zijn rol in Ut de loft in Dronrijp. Dramadocent aan OSG Sevenwolden in Joure.

,,Ik sjoch ek nei it ambacht fan it spyljen. It is wichtich dat de akteurs wite wat se dogge, akteerjen is in fak. In rol moat altyd sa spile wurde ofst it sels leauwst, wat foar rol it ek is, it moat oannimlik oerkomme.’’

Toon reacties