De stilte nei it mienisme

De sjuery fan de Rink van der Velde-priis, it Sirkwy Sympoasium, Y-Skrift Skanomodu, Ensafh, De Moanne, Friesch Dagblad, der kin gjin kat strûpt wurde yn it Fryske literêre wrâldsje of Meindert Reitsma stiet der - sa jong as er is - by te poathâlden. ,,Alles is sa lyts hjir, sitst op ’e troan ear’st it yn ’e gaten hast.’’

Samar in momint. Meindert Reitsma wie twa jier lyn ien fan ’e skriuwers dy’t de Skriuwersarke by De Feanhoop in pear wike befolkje soene. By de presintaasje fan de tydlike bewenners fan de arke wiisde Mineke – de frou fan de yn 2001 ferstoarne skriuwer Rink van der Velde – mei in glimke op ’e lippen nei de ljochte krollen by him op ’e holle. ,,Itselde hier as Rink doe't er jong wie.’’

Registreer gratis en lees direct dit artikel

Heeft u al een account? Inloggen

Door op verzenden te klikken ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en privacy statement

Na verzenden leest u direct verder

Gefelicteerd! U bent nu geregistreerd

U kunt met deze registratie elke maand 6 plus artikelen lezen.
We wensen u veel leesplezier.

Limiet bereikt

U heeft de limiet van 6 plusartikelen voor deze maand bereikt. Op de eerste dag van de volgende maand vullen we het tegoed weer aan. Of neem een abonnement voor onbeperkte toegang.

of koppel uw abonnement